Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 20/08/2018

Thứ bảy - 15/09/2018 10:11
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 20/08/2018
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3
T
h


2
07:00 Chào cờ
Nguyễn Liên
Chào cờ
Trần Liên
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
M.Trinh
Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
N.Vĩnh
Chào cờ
K.Thành
07:50 SHCN
Nguyễn Liên
Toán
K.Vẹn
A.Văn
Trần Liên
C.Nghệ
T.Nga
A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
09:00 C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
Trần Liên
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
GDCD
T.Tuyết
09:50 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Nga
N.Văn
K.Thành
10:40 Toán
K.Vẹn
SHCN
Trần Liên
SHCN
T.Nga
SHCN
M.Trinh
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
N.Vĩnh
SHCN
K.Thành
T
h


3
07:00 GDCD
T.Tuyết
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
T.Học
H.An
P.NNgữ
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
07:50 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
C.Nghệ
T.Nga
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
09:00 GDCD
T.Tuyết
T.Học
H.An
P.NNgữ
L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
T.Mùi
09:50 C.Nghệ
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
T.Học
T.Linh
P.Tin
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
T.Bình
07:50 T.Học
H.An
P.NNgữ
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Bình
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
T.Bình
T.Học
T.Linh
P.Tin
L.Sử
T.Mùi
09:50 Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
GDCD
T.Tuyết
S.Học
T.Bình
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
10:40 --- --- --- --- M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
T.Nguyệt
T
h


5
07:00 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
07:50 A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
T.Nga
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
09:00 C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
09:50 Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
A.Văn
Trần Liên
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Mùi
10:40 A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
T
h


6
07:00 Toán
K.Vẹn
V.Lý
T.Lương
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
07:50 A.Văn
Trần Liên
V.Lý
T.Lương
Đ.Lý
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
M.Trinh
09:00 N.Văn
L.Anh
T.Học
H.An
P.NNgữ
V.Lý
T.Lương
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
T.Học
T.Linh
P.Tin
09:50 V.Lý
T.Lương
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
GDCD
T.Tuyết
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
T.Bình
A.Văn
M.Trinh
07:50 N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Bình
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
09:00 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
M.Trinh
C.Nghệ
T.Bình
09:50 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Bình
M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
10:40 --- --- --- --- C.Nghệ
T.Bình
A.Văn
M.Trinh

  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào cờ
T.Linh
P.Tin
Chào cờ
M.Nguyệt
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
T.Tuyết
Chào cờ
T.Minh
Chào cờ
N.Nguyện
Chào cờ
N.Tuyết
07:50 N.Văn
T.Mai
T.Học
T.Linh
P.Tin
Toán
N.Dung
H.Học
T.Minh
Toán
N.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
09:00 S.Học
M.Nguyệt
H.Học
T.Minh
Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
09:50 Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
H.Học
T.Minh
GDCD
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Tuyết
10:40 SHCN
T.Linh
P.Tin
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
V.Thông
SHCN
T.Tuyết
SHCN
T.Minh
SHCN
N.Nguyện
SHCN
N.Tuyết
T
h


3
07:00 H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Mai
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
07:50 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
D.Hương
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
GDCD
T.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
09:00 M.Thuật
Q.Võ
H.Học
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Mai
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
D.Hương
09:50 N.Văn
T.Mai
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
D.Hương
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
D.Hương
Toán
N.Dung
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
GDCD
T.Tuyết
07:50 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
D.Hương
H.Học
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
09:00 Toán
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
D.Hương
Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
09:50 C.Nghệ
D.Hương
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
T.Học
H.An
P.NNgữ
Đ.Lý
V.Thông
10:40 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
D.Hương
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Tuyết
T
h


5
07:00 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh
P.Tin
Toán
N.Tuyết
A.Văn
Trần Liên
V.Lý
V.Liêm
07:50 N.Văn
T.Mai
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
Trần Liên
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
09:00 L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
A.Văn
Trần Liên
09:50 T.Học
T.Linh
P.Tin
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Mai
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
10:40 V.Lý
V.Liêm
T
h


6
07:00 GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Mai
T.Học
T.Linh
P.Tin
Toán
N.Dung
A.Văn
Trần Liên
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
07:50 A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
09:00 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Mai
L.Sử
T.Liệu
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
N.Hân
A.Văn
Trần Liên
09:50 Toán
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
A.Văn
Trần Liên
L.Sử
T.Mùi
10:40 A.Văn
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Mai
--- --- ---
T
h


7
07:00 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
07:50 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
H.Học
T.Minh
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
D.Hương
T.Học
H.An
P.NNgữ
09:00 A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
H.Học
T.Minh
V.Lý
V.Liêm
09:50 V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
D.Hương
H.Học
T.Minh
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
H.An
P.Tin
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
N.Hân
10:40 C.Nghệ
D.Hương
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà

Thời khóa biểu buổi Chiều
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3
T
h


2
02:00 T.Dục
Nguyễn Liên
A.Văn
Trần Liên
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
02:50 N.Văn
L.Anh
T.Dục
Nguyễn Liên
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
04:00 Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
T.Dục
Nguyễn Liên
NGLL
M.Trinh
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
T
h


3
02:00 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
T.Lương
N.Văn
L.Anh
KNS
T.Tuyết
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
02:50 N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
KNS
T.Tuyết
A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
04:00 A.Văn
H.Phúc
A.Văn
Trần Liên
V.Lý
T.Lương
N.Văn
L.Anh
NGLL
T.Nguyệt
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
M.Trinh
T
h


4
02:00 KNS
T.Tuyết
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
T.Dục
M.Hoàng
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
02:50 Toán
K.Vẹn
KNS
T.Tuyết
N.Văn
L.Anh
T.Dục
Nguyễn Liên
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
M.Trinh
04:00 NGLL
Nguyễn Liên
Toán
K.Vẹn
A.Văn
Trần Liên
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
T
h


6
02:00 N.Văn
L.Anh
A.Văn
Trần Liên
Toán
K.Vẹn
T.Dục
Nguyễn Liên
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
A.Văn
M.Trinh
02:50 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
A.Văn
Trần Liên
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
04:00 T.Dục
Nguyễn Liên
Toán
K.Vẹn
NGLL
T.Nga
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
T
h


7
02:00 Toán
K.Vẹn
--- S.Học
T.Bình
V.Lý
T.Lương
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
K.Thành
02:50 V.Lý
T.Lương
Toán
K.Vẹn
T.Dục
Nguyễn Liên
S.Học
T.Bình
A.Văn
M.Trinh
NGLL
N.Vĩnh
NGLL
K.Thành
04:00 A.Văn
H.Phúc
T.Dục
Nguyễn Liên
A.Văn
Trần Liên
Toán
K.Vẹn
--- --- ---


 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
02:00 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
02:50 N.Văn
T.Mai
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
A.Văn
Trần Liên
04:00 NGLL
T.Linh
P.Tin
N.Văn
T.Mai
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
A.Văn
Trần Liên
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
T
h


3
02:00 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
Nguyễn Liên
N.Văn
N.Hân
A.Văn
Trần Liên
02:50 T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Mai
N.Văn
N.Hân
A.Văn
Trần Liên
T.Dục
Nguyễn Liên
04:00 N.Văn
T.Mai
NGLL
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
NGLL
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
T.Dục
Nguyễn Liên
N.Văn
N.Hân
T
h


4
02:00 Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Mai
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
Trần Liên
T.Dục
Nguyễn Liên
Toán
N.Tuyết
02:50 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
H.Học
T.Minh
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
A.Văn
Trần Liên
H.Học
N.Nguyện
04:00 N.Văn
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
NGLL
T.Minh
NGLL
N.Nguyện
NGLL
N.Tuyết
T
h


6
02:00 T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
02:50 Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Mai
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
T.Dục
Nguyễn Liên
04:00 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
Trần Liên
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
T
h


7
02:00 A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
T.Dục
M.Hoàng
H.Học
T.Minh
T.Dục
Nguyễn Liên
A.Văn
Trần Liên
Toán
N.Tuyết
02:50 V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
NGLL
V.Thông
T.Dục
M.Hoàng
H.Học
T.Minh
Toán
N.Tuyết
A.Văn
Trần Liên
04:00 --- --- --- --- --- --- ---

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây