Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 02/01/2018

Thứ tư - 27/12/2017 09:50
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 02/01/2018
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.com  
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
 
07:50 Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
 
09:00 A.Văn
H.Phúc
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
 
09:50 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
 
10:40 SHCN
N.Hân
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
SHĐội
Thu Nga
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
 
07:50 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
 
09:00 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
 
09:50 Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
 
10:40 SHCN
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
 
07:50 Toán
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
 
09:00 N.Văn
T.Nga
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
S.Học
M.Nguyệt
 
09:50 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
 
10:40 SHCN
N.Dung
--- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ.
N.Liên
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
A.Nhạc
T.Hà
 
07:50 SHCN.
N.Liên
C.Nghệ
T.Bình
A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
 
09:00 N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
 
09:50 T.Học
T.Linh
Phòng Tin
S.Học
T.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
 
10:40 N.Văn
L.Anh
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
M.Trinh
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
 
07:50 T.Học
T.Linh
Phòng Tin
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
 
09:00 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
 
09:50 N.Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
 
10:40 SHCN
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
--- GDCD
T.Tuyết
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
T.Bình
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
M.Trinh
 
07:50 GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
 
09:00 L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
 
09:50 A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
SHĐội
Thu Nga
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
 
10:40 SHCN
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Liệu
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
 
07:50 L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
A.Nhạc
T.Hà
 
09:00 A.Văn
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
 
09:50 GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Mai
SHĐội
Thu Nga
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
A.Văn
M.Trinh
M.Thuật
Q.Võ
 
10:40 SHCN
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
L.Anh
N.Văn
L.Anh
GDCD
T.Tuyết
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
 
07:50 N.Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
L.Anh
 
09:00 A.Văn
T.Liên
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
 
09:50 S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
T.Liên
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
 
10:40 SHCN
L.Anh
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
V.Thông
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Mai
V.Lý
V.Liêm
 
07:50 Đ.Lý
V.Thông
T.Học
H.An
Phòng Tin
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
T.Liên
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
 
09:00 GDCD
T.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
 
09:50 A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
 
10:40 SHCN
V.Thông
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
T.Liên
L.Sử
T.Liệu
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Nga
N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
 
07:50 A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
 
09:00 Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
D.Hương
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
H.Học
D.Hương
 
09:50 N.Văn
T.Nga
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
Toán
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
 
10:40 SHCN
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
T.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
 
07:50 N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
 
09:00 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
T.Mùi
 
09:50 Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
D.Hương
V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
H.Học
D.Hương
 
10:40 SHCN
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
 
07:50 A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
 
09:00 Toán
N.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
GDCD
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
 
09:50 N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
 
10:40 SHCN
N.Tuyết
--- L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
N.Văn
K.Thành
 
07:50 H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
K.Thành
 
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
 
09:50 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
 
10:40 SHCN
N.Ánh
--- A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
 
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
 
09:00 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
T.Học
T.Linh
Phòng Tin
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
 
09:50 H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
 
10:40 SHCN
N.Nguyện
--- S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
--- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 02/01/2018  
Thời khóa biểu buổi Chiều
 
Thcsthanhan.com  
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
 
02:50 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
 
04:00 A.Văn
H.Phúc
--- Toán
N.Tuyết
NGLL
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 T.Dục
M.Hoàng
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
 
02:50 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
NGLL
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
 
04:00 N.Văn
N.Hân
--- N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
 
02:50 N.Văn
T.Nga
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
 
04:00 T.Dục
M.Hoàng
--- NGLL
N.Dung
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
 
02:50 A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
V.Lý
V.Liêm
 
04:00 N.Văn
L.Anh
T.Dục
N.Liên
NGLL
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 T.Dục
N.Liên
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
 
02:50 N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
 
04:00 NGLL
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
V.Lý
V.Liêm
 
02:50 T.Dục
N.Liên
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
NGLL
Đ.Tuyết
 
04:00 N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
NGLL
T.Liệu
T.Dục
N.Liên
Toán
K.Vẹn
 
02:50 N.Văn
T.Mai
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
 
04:00 T.Dục
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
---  
02:50 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
H.Học
N.Nguyện
---  
04:00 Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
NGLL
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
--- A.Văn
T.Liên
---  
02:50 Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
---  
04:00 A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
T.Mai
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
---  
02:50 T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
T.Liên
H.Học
D.Hương
A.Văn
T.Liên
---  
04:00 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
NGLL
T.Nga
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  8A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
02:00 A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
---  
02:50 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
---  
04:00 N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
H.Học
D.Hương
NGLL
T.Liên
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 N.Văn
N.Hân
T.Dục
N.Liên
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Tuyết
 
02:50 A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
 
04:00 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
NGLL
N.Tuyết
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
 
02:50 Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
NGLL
N.Ánh
 
04:00 Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  
 
Thcsthanhan.com  
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
01:20
 
02:00 A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
 
02:50 Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
T.Dục
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
 
04:00 N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
NGLL
N.Nguyện
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 02/01/2018  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây