Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 02/01/2018

Thứ tư - 27/12/2017 09:46
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 02/01/2018
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
M.Nguyệt
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ.
N.Liên
Chào cờ
M.Trinh
Chào cờ
T.Tuyết
Chào cờ
T.Liệu
07:50 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
SHCN.
N.Liên
T.Học
T.Linh


 
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
09:00 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
09:50 L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh


 
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
GDCD
T.Tuyết
10:40 SHCN
N.Hân
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
N.Dung
SHCN
M.Trinh
SHCN
T.Tuyết
SHCN
T.Liệu
T
h


3
07:00 V.Lý
N.Ánh
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
T.Bình
07:50 A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
09:50 N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
10:40 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
T
h


4
07:00 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Trinh
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
T.Nguyệt
07:50 GDCD
T.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
T.Bình
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
09:50 Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 T.Học
T.Linh


 
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Mai
07:50 M.Thuật
Q.Võ
GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
09:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
09:50 Đ.Lý
V.Thông
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
T.Học
T.Linh


 
10:40 --- --- --- GDCD
T.Tuyết
T
h


6
07:00 C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
07:50 N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
09:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh


 
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Liệu
09:50 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh


 
Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
07:50 S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
09:00 Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
T.Học
T.Linh


 
A.Văn
M.Trinh
09:50 S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Trinh
M.Thuật
Q.Võ
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào cờ
L.Anh
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
T.Liên
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
09:50 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
H.Học
N.Nguyện
10:40 SHCN
L.Anh
SHCN
V.Thông
SHCN
T.Nga
SHCN
T.Liên
SHCN
N.Tuyết
SHCN
N.Ánh
SHCN
N.Nguyện
T
h


3
07:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
07:50 T.Học
H.An


 
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
09:00 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
09:50 H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
H.An


 
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
K.Thành
V.Lý
V.Liêm
10:40 A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
--- --- ---
T
h


4
07:00 GDCD
T.Tuyết
Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh


 
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
07:50 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
M.Thuật
Q.Võ
09:00 M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
D.Hương
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
T.Học
T.Linh


 
09:50 A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
10:40 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
T
h


5
07:00 Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
T.Liên
L.Sử
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
K.Thành
07:50 V.Lý
V.Liêm
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
H.An


 
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
09:00 Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Mai
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
09:50 T.Học
H.An


 
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
10:40 L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
T
h


6
07:00 Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
T.Học
T.Linh


 
GDCD
T.Tuyết
07:50 H.Học
N.Nguyện
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
T.Liên
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
09:00 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
09:50 H.Học
N.Nguyện
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
07:50 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
H.Học
D.Hương
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
09:50 Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
V.Lý
V.Liêm
10:40 --- --- --- --- --- --- ---

Thời khóa biểu buổi Chiều
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
02:00 Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
02:50 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Nga
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
T.Dục
N.Liên
N.Văn
T.Mai
04:00 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
L.Anh
NGLL
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
T.Dục
N.Liên
T
h


3
02:00 N.Văn
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
02:50 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
V.Lý
V.Liêm
04:00 --- --- --- T.Dục
N.Liên
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
T
h


4
02:00 T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
Toán
K.Vẹn
NGLL
T.Liệu
02:50 N.Văn
N.Hân
NGLL
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
04:00 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
NGLL
N.Dung
NGLL
N.Liên
T.Dục
N.Liên
Toán
K.Vẹn
A.Văn
M.Trinh
T
h


6
02:00 N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Mai
T.Dục
N.Liên
02:50 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
N.Liên
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
04:00 NGLL
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
Toán
K.Vẹn
T
h


7
01:20 V.Lý
N.Ánh
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
02:10 Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
M.Trinh
NGLL
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
03:15 T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
--- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
02:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
N.Văn
N.Hân
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
02:50 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
04:00 Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
T
h


3
02:00 N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
T.Liên
T.Dục
N.Liên
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
02:50 Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
04:00 A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
T
h


4
02:00 N.Văn
L.Anh
NGLL
V.Thông
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
T.Dục
N.Liên
H.Học
N.Nguyện
02:50 T.Dục
M.Hoàng
H.Học
N.Nguyện
H.Học
D.Hương
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
04:00 NGLL
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
T.Nga
H.Học
D.Hương
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
T
h


6
02:00 Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
K.Thành
02:50 H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
04:00 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn
T.Mai
NGLL
T.Nga
NGLL
T.Liên
NGLL
N.Tuyết
N.Văn
K.Thành
NGLL
N.Nguyện
T
h


7
01:20 --- --- --- --- Toán
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
A.Văn
H.Phúc
02:10 --- --- --- --- T.Dục
N.Liên
NGLL
N.Ánh
Toán
N.Vĩnh
03:15 --- --- --- --- --- --- ---

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây