Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 04/09/2017

Thứ ba - 29/08/2017 10:53
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 04/09/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
M.Nguyệt
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
N.Liên
Chào cờ
M.Trinh
Chào cờ
T.Tuyết
Chào cờ
T.Liệu
07:50 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
SHCN
N.Liên
A.Văn
M.Trinh
GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
09:00 Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
T.Bình
A.Văn
M.Trinh
09:50 Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
T.Bình
GDCD
T.Tuyết
10:40 SHCN
N.Hân
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
N.Dung
SHCN
M.Trinh
SHCN
T.Tuyết
SHCN
T.Liệu
T
h


3
07:00 M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
T.Bình
07:50 N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Liệu
09:00 L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
T.Bình
N.Văn
T.Mai
09:50 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
10:40 C.Nghệ
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
T
h


4
07:00 T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
T.Bình
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
07:50 A.Văn
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
T.Bình
09:00 Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
09:50 A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
10:40 --- --- --- Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
T
h


5
07:00 C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Dung
GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
07:50 GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
09:50 A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
10:40 --- --- --- A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
T
h


6
07:00 V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
07:50 N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Trinh
GDCD
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
09:00 GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Dung
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
09:50 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
07:50 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Nga
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
09:00 Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
09:50 N.Văn
N.Hân
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào cờ
L.Anh
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
T.Liên
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
09:00 A.Văn
T.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
Đ.Lý
V.Thông
09:50 L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
10:40 SHCN
L.Anh
SHCN
V.Thông
SHCN
T.Nga
SHCN
T.Liên
SHCN
N.Tuyết
SHCN
N.Ánh
SHCN
N.Nguyện
T
h


3
07:00 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
K.Thành
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
09:00 V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
09:50 N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
T
h


4
07:00 GDCD
T.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
07:50 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
09:00 Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
09:50 H.Học
N.Nguyện
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
10:40 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
T
h


5
07:00 N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
07:50 M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
T.Học
H.An
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
09:00 A.Văn
T.Liên
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
K.Thành
09:50 Toán
K.Vẹn
T.Học
H.An
Toán
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
T.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
10:40 A.Văn
T.Liên
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
K.Thành
T
h


6
07:00 T.Học
H.An
Toán
K.Vẹn
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
07:50 S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
D.Hương
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
09:50 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Mai
H.Học
D.Hương
T.Học
H.An
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
10:40 Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
--- --- ---
T
h


7
07:00 Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
07:50 A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Tuyết
09:00 A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Mai
H.Học
D.Hương
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
09:50 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
H.Học
D.Hương
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
10:40 --- --- --- --- --- --- ---
 
Thời khóa biểu buổi Chiều (Đã sửa lại)
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
M.Trinh
02:10 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Vĩnh
KNSống
T.Tuyết
Ôn Anh
M.Trinh
Ôn Văn
T.Mai
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
NGLL
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
KNSống
T.Tuyết
T.Dục
N.Liên
T
h


3
01:20 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
T.Mai
KNSống
T.Tuyết
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Sử
T.Liệu
KNSống
T.Tuyết
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Mai
03:15 NGLL
N.Hân
Ôn Sử
T.Liệu
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
NGLL
T.Tuyết
Ôn Toán
K.Vẹn
T
h


4
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Anh
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
M.Trinh
03:15 Ôn Địa
V.Thông
NGLL
M.Nguyệt
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Lý
V.Liêm
T.Dục
N.Liên
T
h


6
01:20 Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Anh
M.Trinh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Địa
T.Mùi
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Anh
M.Trinh
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Toán
K.Vẹn
03:15 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
M.Trinh
NGLL
T.Liệu
T
h


7
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Anh
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Lý
V.Liêm
02:10 Ôn Văn
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
N.Dung
Ôn Lý
V.Liêm
NGLL
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
T.Mai
03:15 --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


2
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Văn
K.Thành
T.Dục
N.Liên
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
N.Hân
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
K.Thành
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
T
h


3
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Hóa
D.Hương
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Sinh
T.Nguyệt
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Anh
T.Liên
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Hóa
D.Hương
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
K.Thành
03:15 NGLL
L.Anh
Ôn Văn
T.Mai
NGLL
T.Nga
NGLL
T.Liên
T.Dục
N.Liên
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Văn
K.Thành
T
h


4
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
02:10 Ôn Anh
T.Liên
NGLL
V.Thông
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Lý
V.Liêm
T.Dục
N.Liên
03:15 Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
T
h


6
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
N.Hân
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
H.Phúc
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
NGLL
N.Tuyết
NGLL
N.Ánh
NGLL
N.Nguyện
T
h


7
01:20 --- --- --- --- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Anh
H.Phúc
02:10 --- --- --- --- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Hóa
N.Nguyện
03:15 --- --- --- --- --- --- ---

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây