Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 27/03/2017

Thứ sáu - 24/03/2017 13:25
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 27/03/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng (Không thay đổi)
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
07:50 V.Lý
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
09:00 Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
09:50 SHCN
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
09:00 A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
09:50 SHCN
V.Thông
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
N.Văn
C.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Dung
07:50 Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
09:00 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
09:50 SHCN
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
N.Văn
C.Nga
A.Văn
B.Liên
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
Đ.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
07:50 Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
T.Nga
09:00 V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
09:50 SHCN
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- L.Sử
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
07:50 S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:50 --- Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
N.Ánh
07:50 A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
09:00 S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
09:50 SHCN
T.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
07:50 N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
09:00 S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
09:50 SHCN
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
N.Ánh
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Hà
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
07:50 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
N.Hân
09:50 SHCN
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
07:50 A.Văn
B.Liên
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
09:50 SHCN
N.Hân
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
07:50 H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
09:00 Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
09:50 SHCN
T.Nga
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
07:50 N.Văn
T.Nga
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
09:00 V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
09:50 SHCN
N.Ánh
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.Liên
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
07:50 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
09:00 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
09:50 SHCN
V.Liêm
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
C.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
07:50 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:00 N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
07:50 N.Văn
C.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
09:00 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
09:50 SHCN
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 13/03/2017
 
Thời khóa biểu buổi Chiều
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
N.Liên
Ôn Sử
T.Mùi
Ôn Sinh
T.Nguyệt
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Lý
N.Ánh
02:10 Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
03:10 T.Học
T.Linh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
04:00 NGLL
N.Liên
Tự Chọn
Đ.Tuyết
--- Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Toán
K.Vẹn
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
02:10 Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Sử
T.Mùi
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
03:10 Thể Dục
N.Liên
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Toán
K.Vẹn
--- T.Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:00 Ôn Sinh
T.Nguyệt
NGLL
T.Nguyệt
--- SHĐội
Thu Nga
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Lý
N.Ánh
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Văn
N.Hân
T.Học
T.Linh
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
N.Tuyết
03:10 Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Sinh
T.Nguyệt
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
04:00 Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Địa
T.Mùi
NGLL
N.Tuyết
--- Ôn Văn
N.Hân
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 T.Học
T.Linh
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Địa
T.Mùi
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Văn
N.Hân
03:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Thể Dục
N.Liên
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Tự Chọn
N.Ánh
04:00 Ôn Văn
N.Hân
NGLL
T.Hà
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 A.Nhạc
T.Hà
Tự Chọn
N.Nguyện
SHĐội
Thu Nga
--- T.Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Dung
02:10 Ôn Địa
V.Thông
Tự Chọn
M.Nguyệt
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn A.Văn
B.Liên
03:10 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
V.Liêm
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
N.Hân
04:00 Ôn A.Văn
B.Liên
NGLL
N.Hân
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Hóa
N.Nguyện
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Địa
V.Thông
Tự Chọn
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
--- A.Nhạc
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
--- Ôn Toán
N.Dung
03:10 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
04:00 Ôn Văn
T.Nga
NGLL
T.Nga
Tự Chọn
N.Nguyện
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Dung
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
A.Nhạc
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
02:10 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Địa
V.Thông
Ôn Văn
T.Nga
03:10 Ôn Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
Tự Chọn
N.Nguyện
--- Ôn Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
04:00 Tự Chọn
M.Nguyệt
NGLL
N.Ánh
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn A.Văn
B.Liên
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Tự Chọn
N.Nguyện
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Hóa
N.Nguyện
03:10 Tự Chọn
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
--- Ôn Địa
V.Thông
Ôn Toán
K.Vẹn
04:00 NGLL
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
B.Liên
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Tự Chọn
T.Liệu
KNSống
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
03:10 Ôn Địa
V.Thông
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Sử
T.Liệu
--- Ôn Lý
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
04:00 Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
T.Liệu
--- Ôn Văn
L.Anh
Tự Chọn
T.Hà
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
KNSống
Đ.Tuyết
--- Ôn Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
02:10 A.Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Tự Chọn
T.Hà
03:10 Tự Chọn
T.Liệu
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
04:00 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
L.Anh
NGLL
V.Thông
--- Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Văn
L.Anh
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
Tự Chọn
T.Liệu
--- Ôn Toán
N.Dung
Tự Chọn
T.Hà
02:10 KNSống
Đ.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
B.Liên
--- A.Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Dung
03:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Địa
V.Thông
--- Ôn Sử
T.Liệu
Ôn A.Văn
B.Liên
04:00 Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn Toán
N.Dung
--- NGLL
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Địa
V.Thông
--- Tự Chọn
T.Liệu
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Ôn Sinh
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
KNSống
Đ.Tuyết
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Tuyết
03:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
M.Hoàng
04:00 Tự Chọn
T.Hà
NGLL
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Văn
T.Nga
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
 
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
M.Thuật
Q.Võ
--- Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Văn
C.Nga
Tự Chọn
T.Nguyệt
---
03:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Hóa
N.Nguyện
04:00 NGLL
C.Nga
Tự Chọn
V.Liêm
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn A.Văn
H.Phúc
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Tự Chọn
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
03:10 Ôn Văn
C.Nga
Tự Chọn
T.Nguyệt
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:00 Ôn A.Văn
H.Phúc
NGLL
N.Nguyện
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 27/03/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây