Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 20/02/2017

Thứ sáu - 17/02/2017 15:18
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 20/02/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
T.Liệu
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
Đ.Tuyết
Chào cờ Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
T.Hà
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
09:00 V.Lý
N.Ánh
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
SHCN S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
09:50 SHCN
T.Liệu
SHCN
V.Thông
SHCN
N.Dung
SHCN
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
N.Tuyết
SHCN
T.Hà
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
N.Văn
C.Nga
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
V.Lý
N.Ánh
07:50 N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
M.Thành
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
09:50 A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
07:50 Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
M.Thành
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
09:00 L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
09:50 A.Văn
M.Thành
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 A.Văn
M.Thành
T.Học
T.Linh
N.Văn
C.Nga
N.Văn
K.Thành
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
07:50 N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Thành
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh
09:50 C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
M.Thành
V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Thành
N.Văn
C.Nga
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
07:50 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
09:00 T.Học
T.Linh
Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
09:50 A.Văn
M.Thành
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
K.Thành
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
07:50 C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
09:00 Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
09:50 N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
N.Ánh
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
C.Nga
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
M.Thành
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
09:00 N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
N.Hân
SHCN SHCN
N.Ánh
SHCN
V.Liêm
SHCN
C.Nga
SHCN
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Thành
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
09:00 H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
09:50 GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
C.Nga
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 Toán
N.Dung
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
M.Thành
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
07:50 H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
09:00 H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
M.Thành
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
09:50 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
07:50 N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
09:00 N.Văn
T.Hà
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
09:50 M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Hà
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 A.Văn
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
07:50 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Hà
A.Văn
M.Thành
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
09:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
M.Thành
Toán
K.Vẹn
N.Văn
C.Nga
A.Văn
H.Phúc
09:50 A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Mùi
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
07:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
09:00 A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
09:50 Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
09:55 --- --- --- --- --- ---
 
Thời khóa biểu buổi Chiều
  7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4
T
h


h
a
i
01:20 NGLL
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
M.Thành
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
K.Thành
02:10 Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
K.Thành
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
K.Thành
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
M.Thành
Thể Dục
M.Hoàng
Âm Nhạc
T.Hà
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
M.Thành
03:15 --- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
N.Ánh
--- Thể Dục
M.Hoàng
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 SHĐội
Thu Nga
GDCD
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
NGLL
Đ.Tuyết
03:15 Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
M.Thành
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga.
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Thể Dục
N.Liên
Thể Dục
N.Liên.
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
M.Thành
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên.
NGLL
N.Tuyết
NGLL
T.Hà
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Văn
L.Anh
NGLL
N.Dung
Ôn Lý
N.Ánh
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Toán
N.Tuyết
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
GDCD
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
--- Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 GDCD
Đ.Tuyết
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga.
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
--- --- --- --- --- Thể Dục
M.Hoàng
---
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


h
a
i
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
C.Nga
NGLL
N.Nguyện
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
T.Hà
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
M.Thành
Thể Dục
N.Liên
Ôn Hóa
N.Nguyện
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 NGLL
N.Hân
SHĐội
Thu Nga
NGLL
N.Ánh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
T.Hà
SHĐội
Thu Nga
NGLL
V.Liêm
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn A.Văn
M.Thành
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Địa
V.Thông
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
C.Nga
02:10 SHĐội
Thu Nga
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
M.Thành
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
N.Liên
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
T.Hà
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
N.Hân
NGLL
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
--- --- Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
N.Liên
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
--- Địa
V.Thông
Ôn Văn
N.Hân
Công Nghệ
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Văn
T.Hà
Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
H.Phúc
Công Nghệ
N.Ánh
03:15 --- --- --- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây