Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 03/10/2016

Thứ tư - 28/09/2016 10:53
Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 03/10/2016
Thời khóa biểu buổi Sáng (Không thay đổi)
 
  V.Liêm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A4
Chào cờ
9A2
V.Lý
--- --- 8A4
V.Lý
9A2
V.Lý
07:50 7A3
V.Lý
8A1
V.Lý
--- --- 7A1
V.Lý
9A1
V.Lý
09:00 7A2
V.Lý
8A2
V.Lý
--- --- --- 8A3
V.Lý
09:50 8A4
SHCN
9A1
V.Lý
--- --- --- 7A4
V.Lý
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A3
Chào cờ
--- --- 6A4
Toán
6A4
Toán
6A4
Toán
07:50 7A4
Toán
--- --- 7A4
Toán
7A4
Toán
09:00 --- --- 7A3
Toán
--- 7A3
Toán
09:50 7A3
SHCN
--- --- --- 7A3
Toán
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Vĩnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 6A1
Toán
6A1
Toán
9A2
Toán
6A1
Toán
07:50 --- --- 6A2
Toán
6A2
Toán
9A1
Toán
09:00 --- --- 9A2
Toán
9A2
Toán
09:50 --- --- 9A1
Toán
9A1
Toán
6A2
Toán
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  K.Vẹn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 8A3
Toán
7A2
Toán
7A1
Toán
7A2
Toán
07:50 --- --- 8A4
Toán
8A4
Toán
8A4
Toán
09:00 --- --- 7A2
Toán
8A3
Toán
7A1
Toán
09:50 --- --- 7A1
Toán
8A3
Toán
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Ánh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A3
Chào cờ
6A3
V.Lý
--- --- --- 8A1
C.Nghệ
07:50 6A2
V.Lý
8A4
C.Nghệ
--- --- 8A3
C.Nghệ
8A2
C.Nghệ
09:00 --- 8A1
C.Nghệ
--- --- 8A2
C.Nghệ
6A1
V.Lý
09:50 8A3
SHCN
6A4
V.Lý
--- --- 8A4
C.Nghệ
8A3
C.Nghệ
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  C.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A1
Chào cờ
9A1
N.Văn
--- 9A1
N.Văn
9A1
N.Văn
---
07:50 9A1
N.Văn
9A2
N.Văn
--- 6A3
N.Văn
---
09:00 9A2
N.Văn
6A3
N.Văn
--- 6A3
N.Văn
9A2
N.Văn
---
09:50 9A1
SHCN
--- 9A2
N.Văn
---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  K.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A1
C.Nghệ
--- 6A3
C.Nghệ
7A4
C.Nghệ
6A2
C.Nghệ
07:50 --- 6A3
C.Nghệ
--- 7A1
C.Nghệ
7A3
C.Nghệ
6A4
C.Nghệ
09:00 --- 7A4
C.Nghệ
--- 6A2
C.Nghệ
6A1
C.Nghệ
7A2
C.Nghệ
09:50 --- 7A3
C.Nghệ
--- 7A2
C.Nghệ
6A4
C.Nghệ
6A1
C.Nghệ
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A2
Chào cờ
8A2
N.Văn
--- 8A2
N.Văn
--- 8A2
N.Văn
07:50 6A4
N.Văn
--- 8A3
N.Văn
--- 8A3
N.Văn
09:00 8A3
N.Văn
--- 6A4
N.Văn
--- ---
09:50 8A2
SHCN
--- --- --- 6A4
N.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  Đ.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A4
Chào cờ
8A3
GDCD
9A1
GDCD
--- --- ---
07:50 9A2
GDCD
6A4
GDCD
6A3
GDCD
--- --- ---
09:00 6A2
GDCD
6A1
GDCD
8A1
GDCD
--- --- ---
09:50 6A4
SHCN
8A2
GDCD
8A4
GDCD
--- --- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  V.Thông
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A2
Chào cờ
--- 6A2
Đ.Lý
--- --- ---
07:50 6A1
Đ.Lý
--- 9A2
Đ.Lý
9A2
Đ.Lý
--- ---
09:00 --- --- 9A1
Đ.Lý
9A1
Đ.Lý
--- ---
09:50 6A2
SHCN
--- 6A3
Đ.Lý
6A4
Đ.Lý
--- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A2
Đ.Lý
7A2
L.Sử
7A3
Đ.Lý
7A2
L.Sử
---
07:50 7A2
Đ.Lý
7A4
L.Sử
7A3
L.Sử
--- 9A2
L.Sử
---
09:00 9A1
L.Sử
7A1
L.Sử
7A4
Đ.Lý
7A4
Đ.Lý
7A4
L.Sử
---
09:50 7A1
L.Sử
7A1
Đ.Lý
7A3
Đ.Lý
7A3
L.Sử
7A1
Đ.Lý
---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  Q.Võ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A4
M.Thuật
7A1
M.Thuật
8A4
M.Thuật
--- ---
07:50 --- 7A2
M.Thuật
8A1
M.Thuật
8A2
M.Thuật
--- ---
09:00 --- 6A2
M.Thuật
7A3
M.Thuật
8A3
M.Thuật
--- ---
09:50 --- 7A4
M.Thuật
6A1
M.Thuật
6A3
M.Thuật
--- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Hà
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A4
Chào cờ
8A4
A.Nhạc
--- --- --- ---
07:50 8A1
A.Nhạc
8A3
A.Nhạc
--- --- --- ---
09:00 8A2
A.Nhạc
9A1
A.Nhạc
--- --- --- ---
09:50 7A4
SHCN
9A2
A.Nhạc
--- --- --- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  B.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 8A1
A.Văn
8A3
A.Văn
8A3
A.Văn
8A4
A.Văn
07:50 8A2
A.Văn
--- 6A4
A.Văn
6A3
A.Văn
6A4
A.Văn
8A1
A.Văn
09:00 6A3
A.Văn
--- 8A4
A.Văn
8A2
A.Văn
8A4
A.Văn
6A4
A.Văn
09:50 --- --- 8A3
A.Văn
8A1
A.Văn
8A2
A.Văn
6A3
A.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Nguyện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A2
Chào cờ
--- 8A4
H.Học
--- 8A2
H.Học
9A1
H.Học
07:50 8A4
H.Học
--- 9A1
H.Học
--- --- 9A2
H.Học
09:00 8A3
H.Học
--- 8A3
H.Học
--- 8A1
H.Học
8A1
H.Học
09:50 9A2
SHCN
--- 9A2
H.Học
--- --- 8A2
H.Học
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A2
Chào cờ
7A3
S.Học
7A4
S.Học
--- --- ---
07:50 7A1
S.Học
9A1
S.Học
7A1
S.Học
--- --- ---
09:00 7A3
S.Học
9A2
S.Học
9A2
S.Học
--- --- 7A4
S.Học
09:50 7A2
SHCN
7A2
S.Học
7A2
S.Học
--- --- 9A1
S.Học
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  M.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A2
S.Học
6A4
S.Học
--- 6A3
S.Học
8A3
S.Học
07:50 --- 6A1
S.Học
8A3
S.Học
--- 8A2
S.Học
6A2
S.Học
09:00 --- 8A4
S.Học
6A1
S.Học
--- 6A4
S.Học
6A3
S.Học
09:50 --- 8A1
S.Học
8A2
S.Học
--- 8A1
S.Học
8A4
S.Học
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  L.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A1
N.Văn
--- 6A2
N.Văn
6A1
N.Văn
7A1
N.Văn
07:50 --- 7A1
N.Văn
--- 6A1
N.Văn
09:00 --- 7A2
N.Văn
--- 7A2
N.Văn
7A2
N.Văn
6A2
N.Văn
09:50 --- 6A2
N.Văn
--- 7A1
N.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  H.Phúc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 9A2
A.Văn
9A2
A.Văn
7A3
A.Văn
7A4
A.Văn
07:50 --- --- 7A2
A.Văn
7A3
A.Văn
7A2
A.Văn
7A3
A.Văn
09:00 --- --- 7A1
A.Văn
7A1
A.Văn
7A1
A.Văn
9A1
A.Văn
09:50 --- --- 7A4
A.Văn
7A4
A.Văn
9A1
A.Văn
7A2
A.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Liệu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A1
Chào cờ
8A1
L.Sử
6A3
L.Sử
--- --- ---
07:50 8A3
L.Sử
6A2
L.Sử
--- --- --- ---
09:00 6A1
L.Sử
6A4
L.Sử
8A2
L.Sử
--- --- ---
09:50 6A1
SHCN
8A4
L.Sử
--- --- --- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A3
Chào cờ
--- 8A2
Toán
8A1
Toán
--- 6A3
Toán
07:50 6A3
Toán
--- ---
09:00 8A1
Toán
--- 6A3
Toán
--- --- 8A2
Toán
09:50 6A3
SHCN
--- 8A1
Toán
8A2
Toán
--- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- 7A3
T.Học
7A1
T.Học
6A2
T.Học
---
07:50 --- --- 7A4
T.Học
7A2
T.Học
---
09:00 --- --- 6A4
T.Học
6A1
T.Học
6A3
T.Học
---
09:50 --- --- ---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Hân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A1
Chào cờ
7A4
N.Văn
--- 7A4
N.Văn
8A1
N.Văn
7A3
N.Văn
07:50 --- 7A3
N.Văn
--- 8A4
N.Văn
09:00 8A4
N.Văn
--- 8A1
N.Văn
7A3
N.Văn
09:50 8A1
SHCN
--- --- 8A4
N.Văn
7A4
N.Văn
8A1
N.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  M.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- --- --- --- --- ---
07:50 --- --- 6A1
A.Văn
--- --- ---
09:00 --- --- --- --- 6A2
A.Văn
---
09:50 --- 6A1
A.Văn
6A2
A.Văn
6A2
A.Văn
6A1
A.Văn
---
09:55 --- --- --- --- --- ---
   

 

Thời khóa biểu buổi Chiều
 
 
  V.Liêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 9A2
Ôn Lý
--- --- --- ---
02:10 --- 9A1
Ôn Lý
--- --- --- ---
03:15 --- 8A4
NGLL
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Tuyết
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A4
Ôn Toán
--- 6A4
Ôn Toán
--- 7A4
Ôn Toán
7A3
Ôn Toán
02:10 7A3
Ôn Toán
--- 7A4
Ôn Toán
--- 7A3
Ôn Toán
7A4
Ôn Toán
03:15 --- --- --- --- 6A4
Ôn Toán
7A3
NGLL
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  K.Vẹn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A2
Ôn Toán
--- 8A3
Ôn Toán
--- 8A4
Ôn Toán
7A2
Ôn Toán
02:10 7A1
Ôn Toán
--- 7A1
Ôn Toán
--- 7A1
Ôn Toán
8A4
Ôn Toán
03:15 8A3
Ôn Toán
--- 8A4
Ôn Toán
--- 7A2
Ôn Toán
8A3
Ôn Toán
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  N.Ánh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 6A3
Ôn Lý
--- --- 9A2
Công Nghệ
9A1
Công Nghệ
02:10 --- --- --- --- 6A4
Ôn Lý
6A2
Ôn Lý
03:15 --- 6A1
Ôn Lý
--- --- 8A3
NGLL
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Dung
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A1
Ôn Toán
--- 8A2
Ôn Toán
--- 8A1
Ôn Toán
8A1
Ôn Toán
02:10 8A2
Ôn Toán
--- --- --- 6A3
Ôn Toán
6A3
Ôn Toán
03:15 6A3
Ôn Toán
--- 6A3
NGLL
--- 8A2
Ôn Toán
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Linh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A4
Tin Học
8A3
Tin Học
7A1
Tin Học
--- 7A3
Tin Học
---
02:10 8A4
Tin Học
8A2
Tin Học
--- 8A1
Tin Học
---
03:15 7A2
Tin Học
--- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  M.Thành
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- --- --- 6A2
Ôn A.Văn
---
02:10 --- 6A1
Ôn A.Văn
--- --- --- ---
03:15 --- 6A2
Ôn A.Văn
--- --- 6A1
Ôn A.Văn
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A2
Ôn Văn
6A4
Ôn Văn
--- --- --- 8A3
Ôn Văn
02:10 8A3
Ôn Văn
8A2
Ôn Văn
--- --- --- 6A4
Ôn Văn
03:15 6A4
Ôn Văn
8A2
NGLL
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  L.Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A1
Ôn Văn
6A2
Ôn Văn
--- --- 7A1
Ôn Văn
7A1
Ôn Văn
02:10 7A2
Ôn Văn
7A2
Ôn Văn
--- --- 6A1
Ôn Văn
6A1
Ôn Văn
03:15 6A2
Ôn Văn
7A1
Ôn Văn
--- --- 6A2
Ôn Văn
7A2
Ôn Văn
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  Đ.Tuyết
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 7A3
GDCD
--- --- --- 7A4
GDCD
02:10 --- 7A1
GDCD
--- --- --- 7A2
GDCD
03:15 --- 6A4
NGLL
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  V.Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 8A4
Địa
--- --- 8A2
Địa
02:10 --- --- 8A1
Địa
--- --- 8A3
Địa
03:15 --- --- 6A2
NGLL
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  H.Phúc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A1
Ôn A.Văn
--- 7A2
Ôn A.Văn
--- 7A2
Ôn A.Văn
9A2
Ôn A.Văn
02:10 9A2
Ôn A.Văn
--- 9A1
Ôn A.Văn
--- 7A4
Ôn A.Văn
9A1
Ôn A.Văn
03:15 7A3
Ôn A.Văn
--- 7A3
Ôn A.Văn
--- 7A1
Ôn A.Văn
7A4
Ôn A.Văn
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  N.Hân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A4
Ôn Văn
7A4
Ôn Văn
7A4
Ôn Văn
--- --- ---
02:10 8A1
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
--- 8A4
Ôn Văn
---
03:15 7A4
Ôn Văn
8A1
NGLL
8A1
Ôn Văn
--- 7A3
Ôn Văn
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  B.Liên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A3
Ôn A.Văn
--- 6A3
Ôn A.Văn
--- 8A2
Ôn A.Văn
8A4
Ôn A.Văn
02:10 6A4
Ôn A.Văn
--- 8A4
Ôn A.Văn
--- 8A3
Ôn A.Văn
8A2
Ôn A.Văn
03:15 8A1
Ôn A.Văn
--- 6A4
Ôn A.Văn
--- 6A3
Ôn A.Văn
8A1
Ôn A.Văn
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  N.Nguyện
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 9A1
Ôn Hóa
--- --- ---
02:10 --- --- 9A2
Ôn Hóa
--- --- ---
03:15 --- --- 9A2
NGLL
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  N.Liên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 9A2
Thể Dục
7A2
Thể Dục
7A3
Thể Dục
--- 9A1
Thể Dục
---
02:10 7A4
Thể Dục
7A4
Thể Dục
7A2
Thể Dục
--- 9A2
Thể Dục
---
03:15 7A1
Thể Dục
7A3
Thể Dục
7A1
NGLL
--- 9A1
Thể Dục
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  M.Hoàng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A3
Thể Dục
8A1
Thể Dục
6A2
Thể Dục
--- 6A4
Thể Dục
6A1
Thể Dục
02:10 6A1
Thể Dục
6A3
Thể Dục
6A4
Thể Dục
--- 6A2
Thể Dục
8A1
Thể Dục
03:15 8A2
Thể Dục
8A3
Thể Dục
8A3
Thể Dục
--- 8A4
Thể Dục
8A2
Thể Dục
04:05 --- --- --- --- ---
   
 
 
  C.Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 9A1
Ôn Văn
9A1
Ôn Văn
--- --- --- 6A3
Ôn Văn
02:10 6A3
Ôn Văn
9A2
Ôn Văn
--- --- --- 9A2
Ôn Văn
03:15 9A1
NGLL
6A3
Ôn Văn
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  N.Vĩnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A2
Ôn Toán
6A1
Ôn Toán
6A1
Ôn Toán
--- 6A1
Ôn Toán
---
02:10 9A1
Ôn Toán
6A2
Ôn Toán
6A2
Ôn Toán
--- 9A1
Ôn Toán
---
03:15 9A2
Ôn Toán
9A2
Ôn Toán
9A1
Ôn Toán
--- 9A2
Ôn Toán
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  Thu Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 8A4
SHĐội
9A2
SHĐội
--- 8A3
SHĐội
6A2
SHĐội
02:10 --- 8A1
SHĐội
6A1
SHĐội
--- 8A2
SHĐội
7A1
SHĐội
03:15 --- 9A1
SHĐội
7A2
SHĐội
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  Thu Nga.
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- --- --- --- 6A4
SHĐội
02:10 --- --- 6A3
SHĐội
--- --- 7A3
SHĐội
03:15 --- --- 7A4
SHĐội
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  T.Hà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A3
Âm Nhạc
7A1
Âm Nhạc
--- --- 6A3
Âm Nhạc
---
02:10 6A2
Âm Nhạc
6A4
Âm Nhạc
--- --- 7A2
Âm Nhạc
---
03:15 6A1
Âm Nhạc
7A4
NGLL
--- --- 7A4
Âm Nhạc
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  T.Liệu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 8A2
L.Sử
8A1
L.Sử
--- --- ---
02:10 --- 8A4
L.Sử
8A3
L.Sử
--- --- ---
03:15 --- --- 6A1
NGLL
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây