Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 15/08/2016

Thứ năm - 18/08/2016 14:15
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 15/08/2016
Thời khóa biểu Buổi Sáng
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
C.Lan
A.Văn
B.Liên
T.Học
T.Linh
Toán
N.Vĩnh
GDCD
Đ.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
07:50 L.Sử
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
09:00 N.Văn
C.Lan
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
A.Văn
B.Liên
09:50 C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Lan
N.Văn
C.Lan
Toán
N.Vĩnh
09:55 SHCN
C.Lan
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Mùi
S.Học
M.Nguyệt
07:50 N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
A.Văn
B.Liên
09:00 N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
09:50 A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Nga
V.Lý
N.Ánh
09:55 SHCN
V.Thông
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
Dung
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
V.Lý
N.Ánh
C.Nghệ
K.Thành
07:50 Đ.Lý
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
09:00 N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
Toán
Dung
T.Học
T.Linh
A.Văn
B.Liên
Toán
Dung
09:50 Toán
Dung
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
09:55 SHCN
Dung
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
Đ.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Tuyết
A.Văn
B.Liên
07:50 A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
09:00 Toán
N.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
09:50 N.Văn
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
T.Học
T.Linh
09:55 SHCN
Đ.Tuyết
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Liên
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
C.Lan
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
07:50 N.Văn
C.Lan
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
T.Học
T.Linh
09:00 Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
C.Lan
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
T.Học
T.Linh
09:50 A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
09:55 SHCN
N.Liên
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
N.Văn
C.Lan
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh
07:50 S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
C.Lan
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
09:00 A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
N.Văn
C.Lan
V.Lý
V.Liêm
09:50 Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
09:55 SHCN
T.Nguyệt
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
07:50 Toán
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
09:00 N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
09:50 S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
N.Văn
N.Hân
09:55 SHCN
T.Mùi
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
07:50 N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
Toán
N.Tuyết
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
09:50 V.Lý
V.Liêm
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
09:55 SHCN
N.Tuyết
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
Toán
Dung
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
07:50 A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
09:00 Toán
Dung
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
Toán
Dung
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
09:50 N.Văn
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
09:55 SHCN
N.Hân
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
Toán
Dung
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
Toán
Dung
Toán
Dung
A.Văn
B.Liên
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
09:50 N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
09:55 SHCN
T.Nga
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
07:50 H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
09:00 A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
09:50 GDCD
Đ.Tuyết
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
N.Văn
K.Thành
09:55 SHCN
N.Ánh
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
07:50 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
09:00 H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
K.Thành
09:50 A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
S.Học
M.Nguyệt
09:55 SHCN
V.Liêm
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
09:00 A.Nhạc
T.Hà
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
09:50 N.Văn
C.Nga
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
09:55 SHCN
C.Nga
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
07:50 N.Văn
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
C.Nga
09:00 V.Lý
V.Liêm
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
09:50 Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
09:55 SHCN
N.Nguyện
-x- -x- -x- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 15/08/2016

==================================================
Thời khóa biểu Buổi Chiều
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
C.Lan
SHCN
N.Liên
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Công Nghệ
D.Hương
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
03:15 Ôn Văn
C.Lan
Công Nghệ
D.Hương
NGLL
N.Liên
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
K.Vẹn
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Công Nghệ
D.Hương
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
02:10 Ôn Văn
C.Lan
Ôn Văn
C.Lan
NGLL
T.Nguyệt
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
03:15 Công Nghệ
D.Hương
Thể Dục
N.Liên
SHCN
T.Nguyệt
--- Ôn Lý
V.Liêm
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
N.Liên
Công Nghệ
T.Bình
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
SHCN
T.Mùi
--- Công Nghệ
T.Bình
SHĐội
Thu Nga.
03:15 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn A.Văn
H.Phúc
NGLL
T.Mùi
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
N.Hân
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  7A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 NGLL
N.Tuyết
Ôn Lý
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga.
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Thể Dục
N.Liên
02:10 Thể Dục
N.Liên
Công Nghệ
T.Bình
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
03:15 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Công Nghệ
T.Bình
SHCN
N.Tuyết
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
--- Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Ôn Toán
N.Dung
NGLL
N.Hân
Địa
V.Thông
--- Ôn Toán
N.Dung
Tin Học
T.Linh
03:15 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
--- SHCN
N.Hân
Thể Dục
M.Hoàng
04:05 --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 NGLL
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
Tin Học
T.Linh
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
02:10 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Dung
--- SHCN
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
03:15 Ôn Toán
N.Dung
Địa
V.Thông
Thể Dục
M.Hoàng
--- Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Dung
04:05 --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 SHĐội
Thu Nga
Địa
V.Thông
Ôn Toán
K.Vẹn
--- SHCN
N.Ánh
Tin Học
T.Linh
02:10 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- NGLL
N.Ánh
Ôn Toán
K.Vẹn
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
M.Hoàng
Tin Học
T.Linh
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
K.Thành
04:05 --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  8A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Hóa
N.Nguyện
Địa
V.Thông
--- Ôn Lý
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
V.Liêm
Tin Học
T.Linh
--- Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
K.Thành
03:15 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Toán
K.Vẹn
SHCN
V.Liêm
04:05 --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
C.Lan
Thể Dục
M.Hoàng
Thể Dục
M.Hoàng
--- NGLL
C.Lan
Ôn A.Văn
B.Liên
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Văn
C.Lan
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
C.Lan
Ôn A.Văn
B.Liên
--- SHCN
C.Lan
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
NGLL
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn Toán
N.Vĩnh
SHĐội
Thu Nga
SHCN
V.Thông
--- Ôn Lý
N.Ánh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
--- SHCN
N.Dung
Ôn Toán
N.Dung
02:10 Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
03:15 SHĐội
Thu Nga.
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Dung
--- NGLL
N.Dung
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  6A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
SHCN
Đ.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
NGLL
Đ.Tuyết
--- Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 Ôn Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Văn
T.Nga
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
03:15 Thể Dục
N.Liên
NGLL
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Văn
C.Nga
SHCN
C.Nga
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  9A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
N.Liên
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
Thể Dục
N.Liên
--- Ôn Lý
V.Liêm
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 Ôn Văn
C.Nga
NGLL
N.Nguyện
SHCN
N.Nguyện
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây