Thời khóa biểu Toàn Trường (Áp dụng từ 28/09/2015)

Thứ năm - 10/09/2015 10:58
ThoiKhoaBieu
ThoiKhoaBieu
Thời khóa biểu Buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào cờ
B.Liên
Chào cờ
T.Mùi
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
Đ.Tuyết
Chào cờ
T.Hà
Chào cờ
K.Vẹn
Chào cờ
M.Nguyệt
Chào cờ
Q.Võ
Chào cờ
N.Nguyện
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
T.Nguyệt
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
C.Nga
A.Nhạc
T.Hà
09:00 A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
C.Nga
09:50 Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
09:55 SHCN
B.Liên
SHCN
T.Mùi
SHCN
N.Ánh
SHCN
N.Tuyết
SHCN
V.Thông
SHCN
Đ.Tuyết
SHCN
T.Hà
SHCN
K.Vẹn
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
Q.Võ
SHCN
N.Nguyện
SHCN
V.Liêm
SHCN
T.Nguyệt
T
h


3
07:00 T.Học
H.An
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
C.Lan
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
07:50 N.Văn
C.Lan
C.Nghệ
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
09:00 M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
C.Lan
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
09:50 N.Văn
C.Nga
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 Toán
N.Vĩnh
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
Đ.Tuyết
T.Học
T.Linh
A.Văn
B.An
Toán
Dung
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
07:50 A.Văn
B.Liên
Toán
Dung
A.Văn
B.An
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
09:00 L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.An
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
V.Thông
09:50 A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
B.An
Đ.Lý
T.Mùi
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
Toán
Dung
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 V.Lý
N.Ánh
Toán
Dung
N.Văn
C.Lan
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.An
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
N.Văn
K.Thành
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
07:50 A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.An
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Toán
Dung
N.Văn
T.Nga
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
09:00 Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Lan
A.Văn
B.An
V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
T.Liệu
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
09:50 N.Văn
C.Nga
Toán
Dung
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.An
N.Văn
T.Nga
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
09:55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.An
Toán
Dung
N.Văn
C.Lan
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
T.Liệu
T.Học
T.Linh
N.Văn
K.Thành
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
07:50 C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
N.Văn
C.Lan
A.Văn
B.An
A.Văn
H.Phúc
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Mùi
09:00 Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
B.An
A.Văn
B.Liên
T.Học
T.Linh
Toán
Dung
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
09:50 Toán
Dung
N.Văn
C.Lan
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.An
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Lan
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
Toán
Dung
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
07:50 C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
C.Lan
V.Lý
V.Liêm
Toán
Dung
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
09:00 C.Nghệ
K.Thành
T.Học
H.An
N.Văn
C.Lan
Toán
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
C.Nga
09:50 S.Học
M.Nguyệt
Toán
Dung
N.Văn
C.Lan
V.Lý
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
K.Thành
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                        Thanh An, Ngày 25 Tháng 09 Năm 2015
                                                                                                        Phó Hiệu trưởng
 
 
                                                                                                            Lê Thị Huân

================================================================================

Thời khóa biểu Buổi Chiều
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 9A1 9A2 9A3
T
h


2
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
02:10 T.Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
Dung
Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phuc
03:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
Dung
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
T.Nga
NGLL
T.Hà
NGLL
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
T.Dục
N.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
04:00 BỒI DƯỠNG IOE TIẾNG ANH, VIOLYMPIC TOÁN
T
h


3
01:20 Ôn Văn
C.Nga
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Lý
N.Ánh
T.Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Toán
Dung
C.Nghệ
T.Liệu
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Văn
T.Nga
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Lý
N.Ánh
T.Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Toán
Dung
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga
03:10 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
Dung
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Lan
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
T.Nga
C.Nghệ
T.Liệu
Ôn A.Văn
H.Phuc
NGLL
M.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
04:00 BỒI DƯỠNG IOE TIẾNG ANH, VIOLYMPIC TOÁN
T
h


4
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
Dung
KN.Sống
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
T.Dục
N.Liên
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
KN.Sống
Đ.Tuyết
Ôn Toán
Dung
T.Dục
M.Hoàng
C.Nghệ
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
T.Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phuc
T.Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Sinh
T.Nguyệt
03:10 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga.
T.Dục
M.Hoàng
KN.Sống
Đ.Tuyết
NGLL
V.Thông
Ôn Toán
Dung
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
Q.Võ
NGLL
N.Nguyện
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:00 BỒI DƯỠNG IOE TIẾNG ANH, VIOLYMPIC TOÁN
T
h


6
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
C.Lan
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
Dung
Ôn Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
T.Học
T.Linh
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Lý
N.Ánh
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
Dung
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn A.Văn
H.Phuc
03:10 NGLL
B.Liên
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Văn
C.Lan
NGLL
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
Dung
Ôn Lý
N.Ánh
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
04:00 BỒI DƯỠNG IOE TIẾNG ANH, VIOLYMPIC TOÁN
T
h


7
01:20 KN.Sống
Đ.Tuyết
Ôn Văn
C.Lan
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
N.Nguyện
Ôn Lý
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
02:10 Ôn Văn
C.Nga
NGLL
T.Mùi
NGLL
N.Ánh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
C.Lan
NGLL
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Lý
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
NGLL
T.Nguyệt
03:10 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
04:00
 
 
                                                                              Thanh An, Ngày 25 Tháng 09 Năm 2015
                                                                                                Phó Hiệu trưởng
 
 
 
 
                                                                                                    Lê Thị Huân
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây