Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 04/01/2016

Thứ ba - 05/01/2016 08:37
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 04/01/2016

Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào cờ
B.Liên
Chào cờ
T.Mùi
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
T.Liệu
Chào cờ
Đ.Tuyết
Chào cờ
T.Hà
Chào cờ
K.Vẹn
Chào cờ
M.Nguyệt
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
N.Nguyện
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
T.Nguyệt
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
09:00 V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
09:50 SHCN
B.Liên
SHCN
T.Mùi
SHCN
N.Ánh
SHCN
N.Tuyết
SHCN
T.Liệu
SHCN
Đ.Tuyết
SHCN
T.Hà
SHCN
K.Vẹn
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
V.Thông
SHCN
N.Nguyện
SHCN
V.Liêm
SHCN
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 T.Học
H.An

 
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
C.Lan
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
07:50 N.Văn
C.Lan
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
C.Nghệ
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
09:00 N.Văn
C.Nga
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
K.Thành
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
09:50 A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
C.Lan
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
K.Thành
H.Học
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
09:55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.An
T.Học
T.Linh

 
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
Toán
Dung
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
GDCD
Đ.Tuyết
07:50 Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.An
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
09:00 Toán
N.Vĩnh
Toán
Dung
A.Văn
B.An
T.Học
T.Linh

 
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
09:50 GDCD
Đ.Tuyết
Toán
Dung
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.An
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
09:55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 N.Văn
C.Nga
Toán
Dung
N.Văn
C.Lan
Toán
N.Tuyết
A.Văn
B.An
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh

 
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
N.Văn
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
07:50 A.Văn
B.Liên
Toán
N.Tuyết
A.Văn
B.An
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
Đ.Lý
V.Thông
09:00 A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.An
N.Văn
C.Lan
T.Học
T.Linh

 
Toán
Dung
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
A.Văn
H.Phúc
09:50 C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.An
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Nga
Toán
Dung
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
09:55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
C.Lan
Toán
Dung
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.An
Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
N.Nguyện
T.Học
T.Linh

 
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
07:50 A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
C.Lan
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
B.An
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
09:00 N.Văn
C.Nga
Toán
Dung
A.Văn
B.An
A.Văn
B.Liên
N.Văn
C.Lan
T.Học
T.Linh

 
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
09:50 Toán
N.Vĩnh
A.Văn
B.An
N.Văn
C.Lan
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
Toán
Dung
C.Nghệ
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
Toán
Dung
N.Văn
C.Lan
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Nga
V.Lý
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
N.Văn
K.Thành
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
Toán
N.Vĩnh
07:50 C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
C.Lan
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
Toán
Dung
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
09:00 Toán
N.Vĩnh
T.Học
H.An

 
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
N.Văn
C.Lan
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
N.Văn
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
09:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
Toán
Dung
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
09:55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Thời khóa biểu buổi Chiều
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 9A1 9A2 9A3
T
h


2
01:20 SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Toán
Dung
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
N.Ánh
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Lan
Ôn A.Văn
B.An
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
Dung
Ôn Lý
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Văn
C.Nga
03:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
Dung
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
C.Lan
--- NGLL
T.Hà
Ôn A.Văn
H.Phuc
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
T
h


3
01:20 Ôn Văn
C.Nga
T.Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Văn
C.Lan
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
N.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
K.Thành
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
02:10 L.Sử
T.Liệu
Ôn A.Văn
B.An
KN.Sống
Đ.Tuyết
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Lý
V.Liêm
T.Dục
N.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
A.Văn
H.Phuc
SHĐội
Thu Nga
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Lan
Ôn A.Văn
B.An
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phuc
Ôn Văn
T.Nga
NGLL
M.Nguyệt
Ôn Văn
K.Thành
T.Dục
N.Liên
NGLL
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
04:00                        
T
h


4
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Liệu
Ôn Toán
Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
T.Nga
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn A.Văn
H.Phuc
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
Dung
T.Dục
M.Hoàng
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
T.Học
T.Linh
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Sinh
T.Nguyệt
03:10 NGLL
B.Liên
T.Dục
M.Hoàng
L.Sử
T.Liệu
KN.Sống
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
Dung
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
N.Nguyện
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:00                        
T
h


6
01:20 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
Dung
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
B.An
Ôn Lý
V.Liêm
T.Dục
N.Liên
Đ.Lý
V.Thông
T.Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
N.Ánh
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
B.An
Đ.Lý
V.Thông
T.Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn A.Văn
H.Phuc
03:10 T.Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.An
NGLL
N.Ánh
NGLL
N.Tuyết
Ôn Văn
C.Lan
Ôn Toán
Dung
Ôn A.Văn
H.Phuc
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
NGLL
V.Thông
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
T.Dục
N.Liên
04:00                        
T
h


7
01:20 Ôn Văn
C.Nga
KN.Sống
Đ.Tuyết
Ôn Toán
Dung
T.Dục
M.Hoàng
Đ.Lý
V.Thông
Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
K.Thành
T.Học
T.Linh
Ôn Sinh
T.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
Ôn Lý
V.Liêm
02:10 KN.Sống
Đ.Tuyết
NGLL
T.Mùi
Ôn Toán
Dung
Ôn Lý
N.Ánh
T.Dục
N.Liên
Đ.Lý
V.Thông
Ôn Văn
T.Nga
NGLL
K.Vẹn
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
NGLL
T.Nguyệt
03:10 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây