Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 15/08/2016

Thứ năm - 18/08/2016 14:20
Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 15/08/2016
Thời khóa biểu Buổi Sáng
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  V.Liêm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A4
Chào cờ
--- -x- -x- 8A1
V.Lý
9A1
V.Lý
07:50 --- 8A3
V.Lý
-x- -x- 7A1
V.Lý
7A3
V.Lý
09:00 9A2
V.Lý
9A2
V.Lý
-x- -x- 9A1
V.Lý
7A2
V.Lý
09:50 7A4
V.Lý
8A4
V.Lý
-x- -x- --- 8A2
V.Lý
09:55 8A4
SHCN
--- -x- -x- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A4
Chào cờ
-x- -x- 7A3
Toán
6A4
Toán
7A4
Toán
07:50 7A3
Toán
-x- -x- --- 7A4
Toán
09:00 6A4
Toán
-x- -x- 7A4
Toán
--- 7A3
Toán
09:50 -x- -x- 6A4
Toán
---
09:55 7A4
SHCN
-x- -x- --- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Vĩnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 -x- -x- 9A1
Toán
6A1
Toán
9A1
Toán
9A2
Toán
07:50 -x- -x- 6A1
Toán
09:00 -x- -x- 6A2
Toán
6A2
Toán
6A2
Toán
9A1
Toán
09:50 -x- -x- 9A2
Toán
9A2
Toán
6A1
Toán
09:55 -x- -x- --- --- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  K.Vẹn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 -x- -x- 7A2
Toán
8A4
Toán
8A4
Toán
8A3
Toán
07:50 -x- -x- 7A1
Toán
7A2
Toán
8A4
Toán
09:00 -x- -x- 8A3
Toán
7A1
Toán
09:50 -x- -x- 7A2
Toán
8A3
Toán
7A1
Toán
09:55 -x- -x- --- --- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Ánh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A3
Chào cờ
8A4
C.Nghệ
-x- --- 6A3
V.Lý
8A1
C.Nghệ
07:50 9A1
C.Nghệ
8A1
C.Nghệ
-x- --- 8A4
C.Nghệ
6A1
V.Lý
09:00 8A2
C.Nghệ
6A4
V.Lý
-x- --- 9A2
C.Nghệ
8A3
C.Nghệ
09:50 --- 8A3
C.Nghệ
-x- --- 8A2
C.Nghệ
6A2
V.Lý
09:55 8A3
SHCN
--- -x- --- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  C.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A1
Chào cờ
9A2
N.Văn
-x- 6A3
N.Văn
9A2
N.Văn
-x-
07:50 9A2
N.Văn
9A1
N.Văn
-x- 9A2
N.Văn
-x-
09:00 6A3
N.Văn
6A3
N.Văn
-x- 9A1
N.Văn
--- -x-
09:50 9A1
N.Văn
-x- 9A1
N.Văn
-x-
09:55 9A1
SHCN
--- -x- --- --- -x-
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  K.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 -x- 6A4
C.Nghệ
-x- 8A3
N.Văn
8A3
N.Văn
6A3
C.Nghệ
07:50 -x- 8A4
N.Văn
-x- 6A2
C.Nghệ
6A4
C.Nghệ
09:00 -x- -x- 6A1
C.Nghệ
8A4
N.Văn
6A2
C.Nghệ
09:50 -x- 6A1
C.Nghệ
-x- 8A4
N.Văn
6A3
C.Nghệ
8A3
N.Văn
09:55 -x- --- -x- --- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Nga
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A2
Chào cờ
8A2
N.Văn
-x- 6A4
N.Văn
--- -x-
07:50 6A2
N.Văn
-x- --- -x-
09:00 6A2
N.Văn
-x- 8A2
N.Văn
6A4
N.Văn
-x-
09:50 8A2
N.Văn
6A4
N.Văn
-x- --- 6A2
N.Văn
-x-
09:55 8A2
SHCN
--- -x- --- --- -x-
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Đ.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A4
Chào cờ
6A2
GDCD
8A4
GDCD
--- 6A1
GDCD
-x-
07:50 8A2
GDCD
7A2
GDCD
8A1
GDCD
--- 6A3
GDCD
-x-
09:00 7A4
GDCD
9A1
GDCD
7A3
GDCD
--- --- -x-
09:50 8A3
GDCD
9A2
GDCD
6A4
GDCD
--- 7A1
GDCD
-x-
09:55 6A4
SHCN
--- --- --- --- -x-
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  V.Thông
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A2
Chào cờ
--- 6A4
Đ.Lý
--- --- -x-
07:50 6A3
Đ.Lý
--- 6A2
Đ.Lý
--- --- -x-
09:00 --- 6A1
Đ.Lý
9A1
Đ.Lý
--- --- -x-
09:50 9A2
Đ.Lý
9A1
Đ.Lý
9A2
Đ.Lý
--- --- -x-
09:55 6A2
SHCN
--- --- --- --- -x-
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Mùi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A3
Chào cờ
--- 9A2
L.Sử
9A1
L.Sử
6A2
L.Sử
-x-
07:50 6A1
L.Sử
--- 7A4
Đ.Lý
7A3
Đ.Lý
6A4
L.Sử
-x-
09:00 7A1
Đ.Lý
--- 7A1
Đ.Lý
--- 7A3
Đ.Lý
-x-
09:50 7A2
Đ.Lý
--- 7A2
Đ.Lý
6A3
L.Sử
7A4
Đ.Lý
-x-
09:55 7A3
SHCN
--- --- --- --- -x-
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Q.Võ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A3
M.Thuật
6A2
M.Thuật
7A4
M.Thuật
-x- -x-
07:50 --- 6A1
M.Thuật
7A3
M.Thuật
8A3
M.Thuật
-x- -x-
09:00 --- 7A2
M.Thuật
6A4
M.Thuật
8A4
M.Thuật
-x- -x-
09:50 --- 8A1
M.Thuật
8A2
M.Thuật
7A1
M.Thuật
-x- -x-
09:55 --- --- --- --- -x- -x-
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Hà
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 7A1
A.Nhạc
-x- 8A2
A.Nhạc
-x- 6A1
A.Nhạc
07:50 6A4
A.Nhạc
6A3
A.Nhạc
-x- 8A1
A.Nhạc
-x- 8A3
A.Nhạc
09:00 9A1
A.Nhạc
7A3
A.Nhạc
-x- 9A2
A.Nhạc
-x- ---
09:50 8A4
A.Nhạc
7A2
A.Nhạc
-x- 6A2
A.Nhạc
-x- 7A4
A.Nhạc
09:55 --- --- -x- --- -x- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  B.Liên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 6A1
A.Văn
8A2
A.Văn
8A1
A.Văn
--- 6A4
A.Văn
07:50 8A1
A.Văn
6A4
A.Văn
8A3
A.Văn
6A3
A.Văn
8A2
A.Văn
6A2
A.Văn
09:00 8A3
A.Văn
8A2
A.Văn
8A1
A.Văn
6A4
A.Văn
6A3
A.Văn
6A1
A.Văn
09:50 6A2
A.Văn
6A2
A.Văn
6A1
A.Văn
8A3
A.Văn
--- 6A3
A.Văn
09:55 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Nguyện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 9A2
Chào cờ
9A1
H.Học
8A3
H.Học
-x- --- 8A4
H.Học
07:50 8A3
H.Học
9A2
H.Học
9A1
H.Học
-x- --- 8A1
H.Học
09:00 8A4
H.Học
--- 8A2
H.Học
-x- --- 8A2
H.Học
09:50 --- --- 8A1
H.Học
-x- --- 9A2
H.Học
09:55 9A2
SHCN
--- --- -x- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 7A2
Chào cờ
7A4
S.Học
7A4
S.Học
-x- --- 7A3
S.Học
07:50 7A2
S.Học
7A1
S.Học
7A1
S.Học
-x- --- 7A2
S.Học
09:00 --- --- 9A2
S.Học
-x- --- 9A2
S.Học
09:50 7A3
S.Học
--- 9A1
S.Học
-x- --- 9A1
S.Học
09:55 7A2
SHCN
--- --- -x- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  M.Nguyệt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 8A3
S.Học
6A3
S.Học
-x- 8A2
S.Học
6A2
S.Học
07:50 --- 6A2
S.Học
6A4
S.Học
-x- 6A1
S.Học
6A3
S.Học
09:00 --- 8A1
S.Học
6A1
S.Học
-x- 8A3
S.Học
6A4
S.Học
09:50 --- 8A2
S.Học
8A4
S.Học
-x- 8A1
S.Học
8A4
S.Học
09:55 --- --- --- -x- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  C.Lan
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A1
Chào cờ
7A2
N.Văn
-x- 7A1
N.Văn
--- -x-
07:50 7A1
N.Văn
--- -x- 7A2
N.Văn
--- -x-
09:00 6A1
N.Văn
7A1
N.Văn
-x- 7A2
N.Văn
-x-
09:50 -x- 6A1
N.Văn
6A1
N.Văn
-x-
09:55 6A1
SHCN
--- -x- --- --- -x-
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  H.Phúc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- -x- 7A3
A.Văn
9A2
A.Văn
7A2
A.Văn
7A1
A.Văn
07:50 8A4
A.Văn
-x- 9A2
A.Văn
9A1
A.Văn
7A3
A.Văn
9A1
A.Văn
09:00 7A2
A.Văn
-x- 8A4
A.Văn
7A3
A.Văn
7A4
A.Văn
7A4
A.Văn
09:50 7A1
A.Văn
-x- 7A1
A.Văn
7A4
A.Văn
8A4
A.Văn
7A2
A.Văn
09:55 --- -x- --- --- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Liệu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- 8A1
L.Sử
7A1
L.Sử
7A2
L.Sử
7A1
L.Sử
-x-
07:50 --- 7A4
L.Sử
8A4
L.Sử
8A4
L.Sử
8A1
L.Sử
-x-
09:00 --- 8A3
L.Sử
7A4
L.Sử
8A3
L.Sử
8A2
L.Sử
-x-
09:50 --- 7A3
L.Sử
7A3
L.Sử
8A2
L.Sử
7A2
L.Sử
-x-
09:55 --- --- --- --- --- -x-
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 6A3
Chào cờ
-x- 8A1
Toán
--- --- 8A2
Toán
07:50 --- -x- 8A2
Toán
8A2
Toán
---
09:00 8A1
Toán
-x- 6A3
Toán
8A1
Toán
--- 6A3
Toán
09:50 6A3
Toán
-x- --- ---
09:55 6A3
SHCN
-x- --- --- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- -x- 6A1
T.Học
6A2
T.Học
7A3
T.Học
7A2
T.Học
07:50 --- -x- 6A3
T.Học
7A4
T.Học
6A2
T.Học
7A1
T.Học
09:00 --- -x- 7A2
T.Học
6A3
T.Học
6A1
T.Học
7A1
T.Học
09:50 --- -x- 7A4
T.Học
7A3
T.Học
6A4
T.Học
6A4
T.Học
09:55 --- -x- --- --- --- ---
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Hân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 8A1
Chào cờ
7A3
N.Văn
-x- -x- 7A4
N.Văn
-x-
07:50 7A4
N.Văn
-x- -x- --- -x-
09:00 7A3
N.Văn
7A4
N.Văn
-x- -x- 8A1
N.Văn
8A1
N.Văn
09:50 8A1
N.Văn
-x- -x- 7A3
N.Văn
09:55 8A1
SHCN
--- -x- -x- --- -x-
  TKB Buổi Sáng - ÁP dụng từ 15/08/2016

========================================
Thời khóa biểu Buổi Chiều
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  V.Liêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A1
Ôn Lý
7A4
Ôn Lý
--- --- 8A4
Ôn Lý
8A2
Ôn Lý
02:10 8A3
Ôn Lý
8A4
NGLL
--- --- 9A2
Ôn Lý
9A1
Ôn Lý
03:15 7A3
Ôn Lý
8A1
Ôn Lý
--- --- 7A2
Ôn Lý
8A4
SHCN
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Tuyết
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A4
NGLL
--- 7A3
Ôn Toán
--- 6A4
Ôn Toán
7A3
Ôn Toán
02:10 7A3
Ôn Toán
--- 7A4
Ôn Toán
--- 7A4
Ôn Toán
6A4
Ôn Toán
03:15 7A4
Ôn Toán
--- 6A4
Ôn Toán
--- --- 7A4
SHCN
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  K.Vẹn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A2
Ôn Toán
--- 8A3
Ôn Toán
--- 7A2
Ôn Toán
7A2
Ôn Toán
02:10 8A4
Ôn Toán
--- 7A1
Ôn Toán
--- 7A1
Ôn Toán
8A3
Ôn Toán
03:15 8A3
Ôn Toán
--- 8A4
Ôn Toán
--- 8A4
Ôn Toán
7A1
Ôn Toán
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Ánh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 6A4
Ôn Lý
--- --- 8A3
SHCN
---
02:10 --- 6A1
Ôn Lý
--- --- 8A3
NGLL
---
03:15 --- 6A3
Ôn Lý
--- --- 6A2
Ôn Lý
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Dung
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A3
Ôn Toán
--- 8A1
Ôn Toán
--- 6A3
SHCN
6A3
Ôn Toán
02:10 8A1
Ôn Toán
--- 8A2
Ôn Toán
--- 8A1
Ôn Toán
---
03:15 8A2
Ôn Toán
--- 6A3
Ôn Toán
--- 6A3
NGLL
8A2
Ôn Toán
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Linh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 8A2
Tin Học
--- 8A1
Tin Học
8A3
Tin Học
02:10 --- --- 8A4
Tin Học
--- 8A4
Tin Học
8A1
Tin Học
03:15 --- --- 8A3
Tin Học
--- 8A2
Tin Học
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  K.Thành
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- --- --- --- ---
02:10 --- 8A3
Ôn Văn
--- --- --- 8A4
Ôn Văn
03:15 --- 8A4
Ôn Văn
--- --- --- 8A3
Ôn Văn
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A2
NGLL
6A2
Ôn Văn
--- --- 6A2
Ôn Văn
6A2
Ôn Văn
02:10 8A2
Ôn Văn
6A4
Ôn Văn
--- --- 8A2
SHCN
8A2
Ôn Văn
03:15 6A4
Ôn Văn
--- --- --- 6A4
Ôn Văn
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  C.Lan
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A1
Ôn Văn
7A1
Ôn Văn
--- --- 6A1
NGLL
---
02:10 7A2
Ôn Văn
7A2
Ôn Văn
--- --- 6A1
Ôn Văn
---
03:15 7A1
Ôn Văn
6A1
Ôn Văn
--- --- 6A1
SHCN
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Đ.Tuyết
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 6A4
SHCN
--- --- ---
02:10 --- --- 6A4
NGLL
--- --- ---
03:15 --- --- --- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  V.Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 8A3
Địa
8A4
Địa
--- --- ---
02:10 --- 6A2
NGLL
8A1
Địa
--- --- ---
03:15 --- 8A2
Địa
6A2
SHCN
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Mùi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- --- --- --- ---
02:10 --- --- 7A3
SHCN
--- --- ---
03:15 --- --- 7A3
NGLL
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  H.Phúc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A4
Ôn A.Văn
9A1
Ôn A.Văn
9A1
Ôn A.Văn
--- 7A4
Ôn A.Văn
7A1
Ôn A.Văn
02:10 9A2
Ôn A.Văn
7A3
Ôn A.Văn
--- --- 7A2
Ôn A.Văn
9A2
Ôn A.Văn
03:15 --- 7A3
Ôn A.Văn
7A4
Ôn A.Văn
--- 7A1
Ôn A.Văn
7A2
Ôn A.Văn
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Hân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 8A1
Ôn Văn
--- --- 7A3
Ôn Văn
8A1
Ôn Văn
02:10 --- 8A1
NGLL
--- --- --- 7A4
Ôn Văn
03:15 --- 7A4
Ôn Văn
--- --- 8A1
SHCN
7A3
Ôn Văn
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  B.Liên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A4
Ôn A.Văn
--- 6A3
Ôn A.Văn
--- 8A2
Ôn A.Văn
6A1
Ôn A.Văn
02:10 6A2
Ôn A.Văn
--- 6A2
Ôn A.Văn
--- 6A4
Ôn A.Văn
6A3
Ôn A.Văn
03:15 8A1
Ôn A.Văn
--- 6A1
Ôn A.Văn
--- 8A3
Ôn A.Văn
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Nguyện
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A1
Ôn Hóa
8A4
Ôn Hóa
9A2
Ôn Hóa
--- --- ---
02:10 9A1
Ôn Hóa
8A2
Ôn Hóa
8A3
Ôn Hóa
--- --- ---
03:15 --- 9A2
NGLL
9A2
SHCN
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Nguyệt
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- --- --- --- ---
02:10 --- --- 7A2
NGLL
--- --- ---
03:15 --- --- 7A2
SHCN
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Liên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 7A3
Thể Dục
9A2
Thể Dục
7A1
SHCN
--- 7A1
Thể Dục
7A4
Thể Dục
02:10 7A4
Thể Dục
7A1
Thể Dục
9A2
Thể Dục
--- 9A1
Thể Dục
7A2
Thể Dục
03:15 9A1
Thể Dục
7A2
Thể Dục
7A1
NGLL
--- 7A3
Thể Dục
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  M.Hoàng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 6A2
Thể Dục
6A1
Thể Dục
6A1
Thể Dục
--- --- 6A4
Thể Dục
02:10 6A4
Thể Dục
6A3
Thể Dục
6A3
Thể Dục
--- --- 6A2
Thể Dục
03:15 8A4
Thể Dục
8A3
Thể Dục
8A2
Thể Dục
--- --- 8A1
Thể Dục
04:05 --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  C.Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 9A1
Ôn Văn
6A3
Ôn Văn
--- --- 9A2
Ôn Văn
9A2
Ôn Văn
02:10 6A3
Ôn Văn
9A1
Ôn Văn
--- --- 6A3
Ôn Văn
---
03:15 9A2
Ôn Văn
9A1
NGLL
--- --- 9A1
Ôn Văn
9A1
SHCN
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  N.Vĩnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 9A2
Ôn Toán
--- 6A2
Ôn Toán
--- 9A1
Ôn Toán
9A1
Ôn Toán
02:10 6A1
Ôn Toán
--- 6A1
Ôn Toán
--- 6A2
Ôn Toán
6A1
Ôn Toán
03:15 6A2
Ôn Toán
--- 9A1
Ôn Toán
--- 9A2
Ôn Toán
9A2
Ôn Toán
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Thu Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 8A3
SHĐội
8A2
SHĐội
7A2
SHĐội
--- --- 8A4
SHĐội
02:10 --- 9A2
SHĐội
9A1
SHĐội
--- --- 7A1
SHĐội
03:15 6A1
SHĐội
6A2
SHĐội
8A1
SHĐội
--- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  T.Bình
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 7A3
Công Nghệ
--- --- --- ---
02:10 --- 7A4
Công Nghệ
--- --- 7A3
Công Nghệ
---
03:15 --- --- --- --- 7A4
Công Nghệ
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  D.Hương
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- 7A2
Công Nghệ
--- --- --- ---
02:10 7A1
Công Nghệ
--- --- --- --- ---
03:15 7A2
Công Nghệ
7A1
Công Nghệ
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016
 

 
Thcsthanhan.dautieng.edu.vn
  Thu Nga.
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 --- --- 7A4
SHĐội
--- --- ---
02:10 --- --- --- --- --- 7A3
SHĐội
03:15 6A3
SHĐội
6A4
SHĐội
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- ---
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 15/08/2016

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây