Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 29/08/2016

Thứ năm - 25/08/2016 14:39
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 29/08/2016
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
GV.Mới
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
Đ.Tuyết
--- Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
T.Hà
07:50 A.Văn
GV.Mới
V.Lý
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
09:00 V.Lý
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
GV.Mới
--- Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
09:50 SHCN
GV.Mới
SHCN
V.Thông
SHCN
N.Dung
SHCN
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
N.Tuyết
SHCN
T.Hà
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
N.Văn
C.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
T.Mùi
07:50 M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
K.Thành
09:00 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
09:50 S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
GV.Mới
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
07:50 A.Văn
GV.Mới
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
09:00 S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
GV.Mới
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh
S.Học
T.Nguyệt
09:50 L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Dung
A.Văn
GV.Mới
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
07:50 T.Học
T.Linh
Đ.Lý
V.Thông
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
09:00 Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
Toán
N.Tuyết
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
09:50 T.Học
T.Linh
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
GV.Mới
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
07:50 C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
N.Văn
C.Nga
A.Văn
GV.Mới
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
09:00 T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
GV.Mới
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
N.Hân
09:50 Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
K.Thành
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 Toán
N.Vĩnh
A.Văn
GV.Mới
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
07:50 N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
09:00 Toán
N.Vĩnh
A.Văn
GV.Mới
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
09:50 A.Văn
GV.Mới
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Dung
C.Nghệ
K.Thành
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
09:55 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


2
07:00 Chào cờ
B.Liên
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
C.Nga
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
Đ.Lý
V.Thông
09:00 Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
C.Nga
09:50 SHCN
B.Liên
SHCN
T.Nga
SHCN
N.Ánh
SHCN
V.Liêm
SHCN
C.Nga
SHCN
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


3
07:00 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
07:50 A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
09:00 M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
C.Nghệ
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
09:50 N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
A.Nhạc
T.Hà
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


4
07:00 H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
07:50 A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
09:00 Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
09:50 S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 N.Văn
N.Hân
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
C.Nga
07:50 M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
09:00 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
C.Nga
L.Sử
T.Mùi
09:50 M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


6
07:00 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
07:50 S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
09:50 V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
09:55 --- --- --- --- --- ---
T
h


7
07:00 H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
07:50 A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
09:50 N.Văn
N.Hân
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
 

Thời khóa biểu buổi Chiều
  7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4
T
h


h
a
i
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Lý
N.Ánh
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn A.Văn
GV.Mới
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
GV.Mới
03:15 NGLL
N.Liên
--- NGLL
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
GV.Mới
Ôn Toán
N.Dung
Âm Nhạc
T.Hà
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 Âm Nhạc
T.Hà
SHĐội
Thu Nga
Thể Dục
N.Liên
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
GV.Mới
02:10 GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Văn
L.Anh
Âm Nhạc
T.Hà
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
GV.Mới
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
T.Nga
03:15 SHĐội
Thu Nga
Âm Nhạc
T.Hà
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Văn
N.Hân
NGLL
GV.Mới
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
N.Ánh
NGLL
Đ.Tuyết
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga.
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
SHĐội
Thu Nga.
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
K.Vẹn
Tin Học
T.Linh
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
NGLL
V.Thông
NGLL
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
GV.Mới
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Lý
N.Ánh
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn A.Văn
GV.Mới
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
N.Hân
NGLL
T.Hà
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
GV.Mới
Ôn Văn
T.Nga
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Tin Học
T.Linh
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
03:15 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
Tin Học
T.Linh
--- --- --- ---
04:05 --- --- --- --- --- --- --- ---
 
  8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


h
a
i
01:20 Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
N.Liên
Công Nghệ
N.Ánh
03:15 NGLL
B.Liên
NGLL
T.Nga
Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- --- ---
T
h


b
a
01:20 L.Sử
T.Liệu
Ôn Văn
T.Nga
Địa
V.Thông
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Ôn Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
Địa
V.Thông
Công Nghệ
N.Ánh
Ôn Lý
V.Liêm
03:15 Thể Dục
M.Hoàng
Địa
V.Thông
Ôn Văn
T.Nga
NGLL
V.Liêm
Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
N.Liên
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


t
ư
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
Tin Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 Địa
V.Thông
Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
Tin Học
T.Linh
Ôn Hóa
N.Nguyện
Thể Dục
N.Liên
03:15 SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
L.Sử
T.Liệu
Thể Dục
N.Liên
NGLL
N.Nguyện
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


s
á
u
01:20 Ôn Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
03:15 Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Dung
NGLL
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:05 --- --- --- --- ---
T
h


b

y
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Dung
Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
NGLL
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- ---
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây