Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 29/08/2016

Thứ năm - 25/08/2016 14:51
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 29/08/2016
Thời khóa biểu buổi Sáng
 
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
GV.Mới
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
07:50 A.Văn
GV.Mới
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
GV.Mới
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
09:00 V.Lý
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
09:50 SHCN
GV.Mới
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
GV.Mới
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
N.Văn
L.Anh
A.Văn
GV.Mới
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
GV.Mới
A.Văn
GV.Mới
07:50 V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
T.Linh
S.Học
M.Nguyệt
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
09:50 SHCN
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
N.Văn
L.Anh
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
N.Văn
C.Nga
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
07:50 GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
V.Lý
N.Ánh
09:00 Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
GV.Mới
T.Học
T.Linh
A.Văn
GV.Mới
A.Văn
GV.Mới
09:50 SHCN
N.Dung
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Dung
N.Văn
C.Nga
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Dung
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
Đ.Tuyết
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
07:50 N.Văn
T.Nga
V.Lý
N.Ánh
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
GV.Mới
N.Văn
T.Nga
09:00 A.Văn
GV.Mới
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
09:50 SHCN
Đ.Tuyết
A.Văn
GV.Mới
L.Sử
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
07:50 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:00 --- S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
09:50 Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
07:50 S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
K.Thành
09:00 Đ.Lý
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
09:50 SHCN
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
07:50 Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
09:00 S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
T.Học
T.Linh
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
K.Thành
09:50 SHCN
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
07:50 Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
09:00 N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
09:50 SHCN
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
Toán
N.Tuyết
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
07:50 A.Văn
B.Liên
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
09:00 Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
GDCD
Đ.Tuyết
C.Nghệ
N.Ánh
09:50 SHCN
B.Liên
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
07:50 Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
09:00 A.Nhạc
T.Hà
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
09:50 SHCN
T.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
B.Liên
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
07:50 A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
09:00 V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
09:50 SHCN
N.Ánh
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
H.Học
N.Nguyện
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
N.Ánh
07:50 H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
09:00 A.Văn
B.Liên
A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
09:50 SHCN
V.Liêm
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
B.Liên
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
C.Nga
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
S.Học
T.Nguyệt
07:50 N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
09:00 H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
09:50 SHCN
C.Nga
N.Văn
C.Nga
Đ.Lý
V.Thông
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
09:55 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
V.Lý
V.Liêm
07:50 Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
09:00 N.Văn
C.Nga
N.Văn
C.Nga
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
09:50 SHCN
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
09:55 --- --- --- --- --- ---
   

 

Thời khóa biểu buổi Chiều
 
  7A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
L.Anh
Âm Nhạc
T.Hà
Thể Dục
N.Liên
--- Thể Dục
N.Liên
Tin Học
T.Linh
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
03:15 NGLL
N.Liên
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
N.Liên
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
--- Tin Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
03:15 --- Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  7A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Thể Dục
N.Liên
Thể Dục
N.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 NGLL
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga.
Tin Học
T.Linh
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  7A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga.
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Thể Dục
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
--- Âm Nhạc
T.Hà
Thể Dục
N.Liên
03:15 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
--- NGLL
T.Hà
Tin Học
T.Linh
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Tin Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
N.Dung
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
N.Hân
Địa
V.Thông
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn A.Văn
B.Liên
03:15 NGLL
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
--- Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
N.Hân
04:05 --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Tin Học
T.Linh
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Tin Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
03:15 NGLL
T.Nga
Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
04:05 --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  8A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
T.Nga
Địa
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
B.Liên
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
SHĐội
Thu Nga
Ôn A.Văn
B.Liên
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Tin Học
T.Linh
03:15 Tin Học
T.Linh
Ôn Văn
T.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
--- NGLL
N.Ánh
Ôn Văn
T.Nga
04:05 --- --- --- --- ---
   
 
 
  8A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Tin Học
T.Linh
Ôn Toán
K.Vẹn
02:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Địa
V.Thông
Tin Học
T.Linh
--- SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
N.Hân
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
V.Liêm
L.Sử
T.Liệu
--- Thể Dục
M.Hoàng
Ôn A.Văn
B.Liên
04:05 --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
--- Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Âm Nhạc
T.Hà
Ôn A.Văn
GV.Mới
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn A.Văn
GV.Mới
Ôn Văn
L.Anh
03:15 Ôn Văn
L.Anh
NGLL
GV.Mới
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  6A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Lý
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga
--- Ôn A.Văn
GV.Mới
Ôn Văn
L.Anh
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Vĩnh
03:15 Ôn A.Văn
GV.Mới
Ôn Văn
L.Anh
NGLL
V.Thông
--- Ôn Văn
L.Anh
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn A.Văn
GV.Mới
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
--- Âm Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga.
--- Ôn Toán
N.Dung
Thể Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Lý
N.Ánh
NGLL
N.Dung
--- Ôn A.Văn
GV.Mới
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  6A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn A.Văn
GV.Mới
SHĐội
Thu Nga.
--- Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn A.Văn
GV.Mới
Ôn Văn
T.Nga
Thể Dục
M.Hoàng
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
T.Nga
03:15 Âm Nhạc
T.Hà
NGLL
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Văn
T.Nga
---
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 

 
 
  9A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
02:10 Thể Dục
N.Liên
Công Nghệ
N.Ánh
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
03:15 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
N.Liên
--- Ôn Văn
C.Nga
NGLL
C.Nga
04:05 --- --- --- --- --- ---
   
 
 
  9A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
01:20 Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Công Nghệ
N.Ánh
Ôn Lý
V.Liêm
Thể Dục
N.Liên
--- Ôn Văn
C.Nga
SHĐội
Thu Nga
03:15 Ôn Toán
N.Vĩnh
Thể Dục
N.Liên
NGLL
N.Nguyện
--- Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:05 --- --- --- --- --- ---
   

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây