Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 06/03/2017

Thứ bảy - 04/03/2017 08:21
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 06/03/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4
T
h


2
07:00 Chào cờ
T.Liệu
Chào cờ
V.Thông
Chào cờ
N.Dung
Chào cờ
Đ.Tuyết
Chào cờ Chào cờ
T.Nguyệt
Chào cờ
N.Tuyết
Chào cờ
T.Hà
07:50 V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
C.Nghệ
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
09:00 GDCD
Đ.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Tuyết
SHCN A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
09:50 SHCN
T.Liệu
SHCN
V.Thông
SHCN
N.Dung
SHCN
Đ.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
N.Tuyết
SHCN
T.Hà
T
h


3
07:00 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
07:50 N.Văn
L.Anh
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
C.Nga
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
N.Ánh
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
09:00 L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
N.Ánh
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
09:50 A.Văn
H.Phúc
V.Lý
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
T
h


4
07:00 T.Học
T.Linh
Toán
N.Vĩnh
--- L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
07:50 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
09:00 S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
09:50 M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
T
h


5
07:00 C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
N.Văn
C.Nga
A.Văn
B.Liên
Toán
K.Vẹn
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
07:50 N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
V.Lý
N.Ánh
09:00 Toán
N.Vĩnh
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
09:50 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
T
h


6
07:00 Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
07:50 A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
09:00 Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
T.Linh
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
N.Hân
09:50 N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
T
h


7
07:00 N.Văn
L.Anh
A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
Toán
N.Tuyết
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
N.Hân
07:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
A.Văn
B.Liên
N.Văn
L.Anh
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
09:00 C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
T.Nga
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Tuyết
09:50 Toán
N.Vĩnh
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
L.Anh
V.Lý
N.Ánh
 
    8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


2
07:00 Chào cờ
N.Hân
Chào cờ
T.Nga
Chào cờ
N.Ánh
Chào cờ
V.Liêm
Chào cờ
C.Nga
Chào cờ
N.Nguyện
07:50 N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
C.Nga
09:00 Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Nga
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
C.Nga
H.Học
N.Nguyện
09:50 SHCN
N.Hân
SHCN
T.Nga
SHCN
N.Ánh
SHCN
V.Liêm
SHCN
C.Nga
SHCN
N.Nguyện
T
h


3
07:00 N.Văn
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
C.Nga
07:50 A.Văn
B.Liên
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Mùi
09:00 H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
N.Văn
C.Nga
A.Văn
H.Phúc
09:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
T
h


4
07:00 A.Văn
B.Liên
Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
07:50 H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
09:00 Toán
N.Dung
A.Văn
B.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
09:50 H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
V.Thông
GDCD
Đ.Tuyết
T
h


5
07:00 N.Văn
N.Hân
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
07:50 A.Văn
B.Liên
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Mùi
09:00 M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
N.Văn
C.Nga
Đ.Lý
V.Thông
09:50 Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
A.Văn
B.Liên
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
C.Nga
T
h


6
07:00 GDCD
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
C.Nga
07:50 S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
09:00 A.Văn
B.Liên
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
Toán
K.Vẹn
N.Văn
C.Nga
S.Học
T.Nguyệt
09:50 Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
B.Liên
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
T
h


7
07:00 V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
09:00 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
B.Liên
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
09:50 Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
B.Liên
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
Thời khóa biểu buổi Chiều
  7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4
T
h


h
a
i
01:20 Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Tuyết
03:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Địa
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
04:00 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
N.Tuyết
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
T
h


b
a
01:20 Ôn Sinh
T.Nguyệt
Thể Dục
N.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
N.Hân
Tự Chọn
T.Hà
Thể Dục
M.Hoàng
SHĐội
Thu Nga
Ôn Sử
T.Liệu
02:10 Ôn Địa
T.Mùi
Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Văn
T.Nga
03:10 Thể Dục
N.Liên
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Lý
N.Ánh
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Tự Chọn
T.Liệu
KNSống
Đ.Tuyết
04:00 Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Địa
T.Mùi
Tự Chọn
N.Ánh
Tự Chọn
T.Liệu
Tự Chọn
T.Hà
NGLL
Đ.Tuyết
T
h


t
ư
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Sử
T.Mùi
Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
KNSống
Đ.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Dung
Tự Chọn
T.Liệu
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
KNSống
Đ.Tuyết
Ôn Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
03:10 Ôn Sử
T.Mùi
T.Học
T.Linh
Tự Chọn
Đ.Tuyết
Ôn A.Văn
H.Phúc
Tự Chọn
T.Liệu
Ôn Địa
V.Thông
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Tuyết
04:00 NGLL
N.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Địa
T.Mùi
NGLL
T.Liệu
NGLL
V.Thông
KNSống
Đ.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
T
h


s
á
u
01:20 T.Học
T.Linh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Thể Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn A.Văn
B.Liên
02:10 Ôn A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
L.Anh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Sinh
M.Nguyệt
03:10 Ôn Văn
L.Anh
Tự Chọn
N.Ánh
Thể Dục
N.Liên
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Địa
V.Thông
04:00 SHĐội
Thu Nga
NGLL
T.Nguyệt
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Sinh
M.Nguyệt
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Sử
T.Liệu
Tự Chọn
T.Hà
T
h


b

y
01:20 Tự Chọn
N.Ánh
Ôn Văn
L.Anh
T.Học
T.Linh
Ôn Toán
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
Tự Chọn
T.Hà
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
A.Nhạc
T.Hà
03:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Văn
T.Nga
04:00 Ôn Lý
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
N.Hân
NGLL
T.Hà
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
NGLL
N.Dung
Ôn Toán
N.Tuyết
 
    8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2
T
h


h
a
i
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Địa
V.Thông
Thể Dục
N.Liên
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Tự Chọn
N.Nguyện
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
03:10 T.Học
T.Linh
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:00 Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
T
h


b
a
01:20 Tự Chọn
M.Nguyệt
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Hóa
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
Ôn Văn
C.Nga
02:10 SHĐội
Thu Nga
Tự Chọn
M.Nguyệt
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Hóa
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
03:10 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
T.Nga
Tự Chọn
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
C.Nga
Tự Chọn
T.Nguyệt
04:00 NGLL
N.Hân
NGLL
T.Nga
Tự Chọn
M.Nguyệt
NGLL
V.Liêm
NGLL
N.Nguyện
T
h


t
ư
01:20 Ôn Địa
V.Thông
Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
T.Học
T.Linh
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Văn
C.Nga
02:10 Ôn Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
Ôn Văn
C.Nga
Thể Dục
N.Liên
03:10 Thể Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
N.Vĩnh
04:00 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn A.Văn
B.Liên
NGLL
C.Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
T
h


s
á
u
01:20 Ôn Văn
N.Hân
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Địa
V.Thông
Tự Chọn
N.Nguyện
Ôn Văn
C.Nga
Ôn A.Văn
H.Phúc
02:10 Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Địa
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
C.Nga
03:10 A.Nhạc
T.Hà
T.Học
T.Linh
Ôn A.Văn
B.Liên
Tự Chọn
M.Nguyệt
Tự Chọn
T.Nguyệt
Ôn Hóa
N.Nguyện
04:00 Tự Chọn
N.Nguyện
NGLL
N.Ánh
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
T
h


b

y
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn A.Văn
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
N.Hân
Tự Chọn
V.Liêm
03:10 Ôn A.Văn
B.Liên
Thể Dục
M.Hoàng
T.Học
T.Linh
SHĐội
Thu Nga
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn A.Văn
H.Phúc
04:00 Ôn A.Văn
B.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Tự Chọn
V.Liêm
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây