Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 04/09/2017

Thứ ba - 29/08/2017 11:06
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 04/09/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.com
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
07:50 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
09:00 Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Tuyết
09:50 Đ.Lý
V.Thông
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
S.Học
M.Nguyệt
10:40 SHCN
N.Hân
C.Nghệ
K.Thành
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
07:50 Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
09:00 N.Văn
N.Hân
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
09:50 SHĐội
Thu Nga
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
10:40 SHCN
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
T.Học
T.Linh
V.Lý
N.Ánh
07:50 L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
K.Thành
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
T.Nga
09:00 N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Dung
09:50 Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
10:40 SHCN
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 --- S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
T.Bình
GDCD
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
07:50 --- C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
09:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
09:50 T.Học
T.Linh
M.Thuật
Q.Võ
SHĐội
Thu Nga
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
10:40 V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
T.Học
T.Linh
07:50 A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
09:00 C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
09:50 N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
10:40 SHCN
M.Trinh
C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Tuyết
N.Văn
T.Mai
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
07:50 GDCD
T.Tuyết
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
09:00 A.Văn
M.Trinh
C.Nghệ
T.Bình
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
09:50 C.Nghệ
T.Bình
A.Nhạc
T.Hà
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
10:40 SHCN
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
V.Liêm
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liệu
C.Nghệ
T.Bình
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
07:50 T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
T.Bình
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
09:00 N.Văn
T.Mai
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
Toán
K.Vẹn
09:50 GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
SHĐội
Thu Nga
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
10:40 SHCN
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
L.Anh
T.Học
H.An
Toán
K.Vẹn
07:50 N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
09:00 A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
09:50 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 SHCN
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
Toán
K.Vẹn
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
T.Liên
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
09:00 L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Mai
09:50 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
GDCD
T.Tuyết
T.Học
H.An
N.Văn
T.Mai
10:40 SHCN
V.Thông
M.Thuật
Q.Võ
SHĐội
Thu Nga
Đ.Lý
V.Thông
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
N.Văn
T.Nga
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
GDCD
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
07:50 N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
H.An
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
D.Hương
09:50 A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
N.Văn
T.Nga
10:40 SHCN
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Dung
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
07:50 Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
C.Nghệ
N.Ánh
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Dung
H.Học
D.Hương
A.Văn
T.Liên
09:50 N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
V.Thông
T.Học
H.An
H.Học
D.Hương
10:40 SHCN
T.Liên
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
T.Liên
---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Tuyết
T.Học
T.Linh
N.Văn
N.Hân
N.Văn
N.Hân
07:50 N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Tuyết
09:00 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
N.Ánh
09:50 Toán
N.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
10:40 SHCN
N.Tuyết
SHĐội
Thu Nga
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
07:50 Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 N.Văn
K.Thành
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
09:50 V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
V.Thông
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
K.Thành
10:40 SHCN
N.Ánh
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
K.Thành
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
07:50 N.Văn
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
09:00 Đ.Lý
V.Thông
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
09:50 H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
L.Sử
T.Mùi
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
10:40 SHCN
N.Nguyện
SHĐội
Thu Nga
GDCD
T.Tuyết
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/09/2017

 

Thời khóa biểu buổi Chiều (Đã sửa lại)
Thcsthanhan.com
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
T.Dục
M.Hoàng
--- Ôn Sử
T.Liệu
T.Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
03:15 Ôn Văn
N.Hân
NGLL
N.Hân
Ôn Địa
V.Thông
--- Ôn Anh
H.Phúc
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Anh
H.Phúc
--- T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn Địa
V.Thông
Ôn Sử
T.Liệu
NGLL
M.Nguyệt
--- Ôn Văn
N.Hân
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Anh
T.Liên
--- Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Toán
N.Dung
02:10 Ôn Địa
V.Thông
Ôn Sử
T.Liệu
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Anh
T.Liên
NGLL
N.Dung
03:15 Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
--- T.Dục
M.Hoàng
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
L.Anh
T.Dục
N.Liên
Ôn Địa
T.Mùi
--- Ôn Anh
M.Trinh
Ôn Anh
M.Trinh
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
KNSống
T.Tuyết
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
V.Liêm
03:15 NGLL
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
--- T.Dục
N.Liên
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
M.Trinh
--- Ôn Văn
L.Anh
T.Dục
N.Liên
02:10 KNSống
T.Tuyết
T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
--- Ôn Anh
M.Trinh
NGLL
M.Trinh
03:15 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Địa
T.Mùi
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Mai
T.Dục
N.Liên
--- Ôn Văn
T.Mai
Ôn Văn
T.Mai
02:10 Ôn Anh
M.Trinh
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Địa
T.Mùi
T.Dục
N.Liên
03:15 KNSống
T.Tuyết
NGLL
T.Tuyết
Ôn Lý
V.Liêm
--- Ôn Anh
M.Trinh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Anh
M.Trinh
KNSống
T.Tuyết
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Lý
V.Liêm
02:10 Ôn Văn
T.Mai
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Anh
M.Trinh
--- Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
T.Mai
03:15 T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
--- NGLL
T.Liệu
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
--- T.Dục
M.Hoàng
---
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Anh
T.Liên
--- Ôn Hóa
N.Nguyện
---
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
L.Anh
Ôn Anh
T.Liên
--- Ôn Toán
K.Vẹn
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Toán
K.Vẹn
---
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
T.Liên
NGLL
V.Thông
--- Ôn Văn
T.Mai
---
03:15 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Mai
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Anh
T.Liên
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Hóa
D.Hương
Ôn Văn
T.Nga
--- Ôn Anh
T.Liên
---
02:10 Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
M.Hoàng
--- Ôn Văn
T.Nga
---
03:15 Ôn Anh
T.Liên
NGLL
T.Nga
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Toán
N.Dung
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Anh
T.Liên
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Toán
N.Dung
---
02:10 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Hóa
D.Hương
Ôn Văn
T.Nga
--- Ôn Toán
N.Dung
---
03:15 Ôn Văn
T.Nga
NGLL
T.Liên
T.Dục
M.Hoàng
--- Ôn Văn
T.Nga
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Anh
H.Phúc
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
03:15 Ôn Toán
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
--- NGLL
N.Tuyết
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
K.Thành
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- T.Dục
N.Liên
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Lý
V.Liêm
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
H.Phúc
03:15 Ôn Văn
K.Thành
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Anh
H.Phúc
--- NGLL
N.Ánh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 T.Dục
N.Liên
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Lý
V.Liêm
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
H.Phúc
02:10 Ôn Văn
K.Thành
Ôn Văn
K.Thành
T.Dục
N.Liên
--- Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Hóa
N.Nguyện
03:15 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- NGLL
N.Nguyện
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/09/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây