Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 18/09/2017

Thứ tư - 13/09/2017 11:28
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 18/09/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng

Thcsthanhan.com

 
 

6A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Hân

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

S.Học
M.Nguyệt

 

07:50

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
H.Phúc

A.Nhạc
T.Hà

 

09:00

Toán
N.Tuyết

S.Học
M.Nguyệt

M.Thuật
Q.Võ

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

Toán
N.Tuyết

V.Lý
N.Ánh

 

09:50

GDCD
T.Tuyết

C.Nghệ
K.Thành

SHĐội
Thu Nga

C.Nghệ
K.Thành

 

10:40

SHCN
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
M.Nguyệt

L.Sử
T.Liệu

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

M.Thuật
Q.Võ

A.Văn
H.Phúc

V.Lý
N.Ánh

 

07:50

Đ.Lý
V.Thông

GDCD
T.Tuyết

A.Nhạc
T.Hà

Toán
N.Tuyết

C.Nghệ
K.Thành

 

09:00

S.Học
M.Nguyệt

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

 

09:50

Toán
N.Tuyết

SHĐội
Thu Nga

N.Văn
N.Hân

C.Nghệ
K.Thành

 

10:40

SHCN
M.Nguyệt

S.Học
M.Nguyệt

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Dung

S.Học
M.Nguyệt

GDCD
T.Tuyết

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

Toán
N.Dung

Toán
N.Dung

 

07:50

A.Văn
T.Liên

V.Lý
N.Ánh

M.Thuật
Q.Võ

C.Nghệ
K.Thành

 

09:00

Toán
N.Dung

L.Sử
T.Liệu

S.Học
M.Nguyệt

Đ.Lý
V.Thông

N.Văn
T.Nga

A.Văn
T.Liên

 

09:50

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

SHĐội
Thu Nga

C.Nghệ
K.Thành

A.Văn
T.Liên

A.Nhạc
T.Hà

 

10:40

SHCN
N.Dung

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Liên

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Mùi

N.Văn
L.Anh

N.Văn
L.Anh

C.Nghệ
T.Bình

 

07:50

SHCN
N.Liên

S.Học
T.Nguyệt

A.Văn
M.Trinh

A.Văn
M.Trinh

A.Văn
M.Trinh

 

09:00

N.Văn
L.Anh

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
T.Bình

L.Sử
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

Toán
N.Vĩnh

 

09:50

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

SHĐội
Thu Nga

Đ.Lý
T.Mùi

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

 

10:40

V.Lý
V.Liêm

M.Thuật
Q.Võ

Đ.Lý
T.Mùi

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
M.Trinh

C.Nghệ
T.Bình

A.Văn
M.Trinh

V.Lý
V.Liêm

A.Văn
M.Trinh

Toán
N.Vĩnh

 

07:50

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Nhạc
T.Hà

GDCD
T.Tuyết

M.Thuật
Q.Võ

N.Văn
L.Anh

 

09:00

L.Sử
T.Mùi

L.Sử
T.Mùi

N.Văn
L.Anh

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

 

09:50

N.Văn
L.Anh

SHĐội
Thu Nga

S.Học
T.Nguyệt

S.Học
T.Nguyệt

C.Nghệ
T.Bình

 

10:40

SHCN
M.Trinh

Đ.Lý
T.Mùi

Đ.Lý
T.Mùi

Toán
N.Vĩnh

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
T.Tuyết

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
T.Bình

Đ.Lý
T.Mùi

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Văn
M.Trinh

 

07:50

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Mùi

Đ.Lý
T.Mùi

N.Văn
T.Mai

C.Nghệ
T.Bình

 

09:00

L.Sử
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

V.Lý
V.Liêm

 

09:50

A.Văn
M.Trinh

SHĐội
Thu Nga

A.Văn
M.Trinh

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

N.Văn
T.Mai

 

10:40

SHCN
T.Tuyết

M.Thuật
Q.Võ

S.Học
T.Nguyệt

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
T.Liệu

Đ.Lý
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
T.Mai

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
T.Mai

 

07:50

L.Sử
T.Liệu

C.Nghệ
T.Bình

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

 

09:00

A.Văn
M.Trinh

M.Thuật
Q.Võ

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

C.Nghệ
T.Bình

 

09:50

Đ.Lý
T.Mùi

SHĐội
Thu Nga

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

V.Lý
V.Liêm

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
M.Trinh

 

10:40

SHCN
T.Liệu

GDCD
T.Tuyết

A.Nhạc
T.Hà

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
L.Anh

H.Học
N.Nguyện

M.Thuật
Q.Võ

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

V.Lý
V.Liêm

 

07:50

N.Văn
L.Anh

S.Học
M.Nguyệt

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
N.Ánh

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
T.Liên

 

09:00

C.Nghệ
N.Ánh

T.Học
H.An
Phòng Tin

H.Học
N.Nguyện

A.Văn
T.Liên

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

 

09:50

L.Sử
T.Liệu

GDCD
T.Tuyết

A.Nhạc
T.Hà

 

10:40

SHCN
L.Anh

SHĐội
Thu Nga

Đ.Lý
V.Thông

N.Văn
L.Anh

A.Văn
T.Liên

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
V.Thông

T.Học
H.An
Phòng Tin

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

 

07:50

S.Học
M.Nguyệt

H.Học
N.Nguyện

V.Lý
V.Liêm

 

09:00

L.Sử
T.Liệu

H.Học
N.Nguyện

L.Sử
T.Liệu

A.Nhạc
T.Hà

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Mai

 

09:50

Đ.Lý
V.Thông

C.Nghệ
N.Ánh

M.Thuật
Q.Võ

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

 

10:40

SHCN
V.Thông

SHĐội
Thu Nga

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
N.Ánh

GDCD
T.Tuyết

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
T.Nga

N.Văn
T.Nga

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
N.Ánh

N.Văn
T.Nga

A.Nhạc
T.Hà

 

07:50

N.Văn
T.Nga

L.Sử
T.Liệu

T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ

A.Văn
T.Liên

S.Học
M.Nguyệt

 

09:00

A.Văn
T.Liên

C.Nghệ
N.Ánh

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Liệu

H.Học
D.Hương

 

09:50

Toán
N.Dung

M.Thuật
Q.Võ

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

Toán
N.Dung

 

10:40

SHCN
T.Nga

SHĐội
Thu Nga

H.Học
D.Hương

V.Lý
V.Liêm

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
T.Liên

M.Thuật
Q.Võ

L.Sử
T.Liệu

A.Nhạc
T.Hà

A.Văn
T.Liên

A.Văn
T.Liên

 

07:50

Toán
N.Dung

L.Sử
T.Liệu

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

C.Nghệ
N.Ánh

 

09:00

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

H.Học
D.Hương

C.Nghệ
N.Ánh

Toán
N.Dung

 

09:50

S.Học
M.Nguyệt

V.Lý
V.Liêm

S.Học
M.Nguyệt

T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ

N.Văn
T.Nga

H.Học
D.Hương

 

10:40

SHCN
T.Liên

SHĐội
Thu Nga

GDCD
T.Tuyết

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Tuyết

S.Học
T.Nguyệt

Đ.Lý
V.Thông

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Tuyết

Toán
N.Tuyết

 

07:50

H.Học
N.Nguyện

V.Lý
V.Liêm

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

 

09:00

N.Văn
N.Hân

GDCD
T.Tuyết

S.Học
T.Nguyệt

V.Lý
V.Liêm

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Nhạc
T.Hà

 

09:50

H.Học
N.Nguyện

A.Văn
H.Phúc

L.Sử
T.Mùi

C.Nghệ
N.Ánh

 

10:40

SHCN
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

SHĐội
Thu Nga

N.Văn
N.Hân

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Ánh

N.Văn
K.Thành

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

 

07:50

C.Nghệ
N.Ánh

S.Học
T.Nguyệt

L.Sử
T.Mùi

Toán
N.Vĩnh

 

09:00

Đ.Lý
V.Thông

V.Lý
V.Liêm

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
K.Thành

 

09:50

H.Học
N.Nguyện

S.Học
T.Nguyệt

A.Văn
H.Phúc

GDCD
T.Tuyết

V.Lý
V.Liêm

 

10:40

SHCN
N.Ánh

A.Nhạc
T.Hà

SHĐội
Thu Nga

Đ.Lý
V.Thông

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

Chào cờ
N.Nguyện

V.Lý
V.Liêm

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

 

07:50

L.Sử
T.Mùi

H.Học
N.Nguyện

S.Học
T.Nguyệt

V.Lý
V.Liêm

 

09:00

GDCD
T.Tuyết

N.Văn
K.Thành

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

 

09:50

C.Nghệ
N.Ánh

A.Nhạc
T.Hà

H.Học
N.Nguyện

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
H.Phúc

 

10:40

SHCN
N.Nguyện

S.Học
T.Nguyệt

SHĐội
Thu Nga

A.Văn
H.Phúc

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

Thời khóa biểu buổi Chiều

Thcsthanhan.com

 
 

6A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

Toán
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

Đ.Lý
V.Thông

 

02:10

Toán
N.Tuyết

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
H.Phúc

V.Lý
N.Ánh

T.Dục
M.Hoàng

 

03:15

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

NGLL
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Tuyết

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
M.Hoàng

NGLL

M.Nguyệt

T.Dục
M.Hoàng

 

02:10

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

Toán
N.Tuyết

Đ.Lý
V.Thông

 

03:15

N.Văn
N.Hân

V.Lý
N.Ánh

Toán
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
T.Nga

V.Lý
N.Ánh

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

 

02:10

A.Văn
T.Liên

L.Sử
T.Liệu

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

 

03:15

Toán
N.Dung

A.Văn
T.Liên

T.Dục
M.Hoàng

NGLL
N.Dung

T.Dục
M.Hoàng

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
L.Anh

KNSống
T.Tuyết

NGLL

N.Liên

N.Văn
L.Anh

V.Lý
V.Liêm

 

02:10

T.Dục
N.Liên

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

A.Văn
M.Trinh

 

03:15

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
L.Anh

Toán
N.Vĩnh

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

 

02:10

A.Văn
M.Trinh

KNSống
T.Tuyết

N.Văn
L.Anh

N.Văn
L.Anh

V.Lý
V.Liêm

 

03:15

N.Văn
L.Anh

T.Dục
N.Liên

A.Văn
M.Trinh

NGLL
M.Trinh

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

KNSống
T.Tuyết

 

02:10

V.Lý
V.Liêm

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

Toán
K.Vẹn

NGLL
T.Tuyết

 

03:15

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

T.Dục
N.Liên

N.Văn
T.Mai

A.Văn
M.Trinh

 

02:10

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

 

03:15

V.Lý
V.Liêm

KNSống
T.Tuyết

NGLL
T.Liệu

Toán
K.Vẹn

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
T.Liên

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

Học nghề

 

02:10

Toán
K.Vẹn

N.Văn
L.Anh

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
T.Liên

Học nghề

 

03:15

Toán
K.Vẹn

NGLL
L.Anh

H.Học
N.Nguyện

N.Văn
L.Anh

Học nghề

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

Toán
K.Vẹn

T.Dục
M.Hoàng

Toán
K.Vẹn

H.Học
N.Nguyện

Học nghề

 

02:10

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
T.Mai

NGLL
V.Thông

N.Văn
T.Mai

Học nghề

 

03:15

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

A.Văn
T.Liên

Học nghề

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

Học nghề

 

02:10

N.Văn
T.Nga

A.Văn
T.Liên

A.Văn
T.Liên

T.Dục
M.Hoàng

Học nghề

 

03:15

T.Dục
M.Hoàng

H.Học
D.Hương

Toán
N.Dung

NGLL
T.Nga

Học nghề

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

A.Văn
T.Liên

H.Học
D.Hương

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Nga

Học nghề

 

02:10

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

Toán
N.Dung

Học nghề

 

03:15

NGLL
T.Liên

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
T.Nga

T.Dục
M.Hoàng

Học nghề

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
N.Liên

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

Toán
N.Tuyết

 

02:10

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

H.Học
N.Nguyện

NGLL
N.Tuyết

 

03:15

Toán
N.Tuyết

V.Lý
V.Liêm

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
N.Liên

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

V.Lý
V.Liêm

N.Văn
K.Thành

A.Văn
H.Phúc

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
K.Thành

 

02:10

N.Văn
K.Thành

T.Dục
N.Liên

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
H.Phúc

 

03:15

T.Dục
N.Liên

Toán
N.Vĩnh

Toán
N.Vĩnh

NGLL
N.Ánh

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

9A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

T.Dục
N.Liên

V.Lý
V.Liêm

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
H.Phúc

 

02:10

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
K.Thành

 

03:15

N.Văn
K.Thành

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
N.Liên

NGLL
N.Nguyện

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây