Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 06/11/2017

Thứ bảy - 04/11/2017 16:09
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 06/11/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng (Không thay đổi)
 

6A1

6A2

6A3

7A1

7A2

7A3

7A4

T
h


2

07:00

Chào cờ
N.Hân

Chào cờ
M.Nguyệt

Chào cờ
N.Dung

Chào cờ
N.Liên

Chào cờ
M.Trinh

Chào cờ
T.Tuyết

Chào cờ
T.Liệu

07:50

N.Văn
N.Hân

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
T.Liên

SHCN

N.Liên

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Liệu

09:00

Toán
N.Tuyết

S.Học
M.Nguyệt

Toán
N.Dung

N.Văn
L.Anh

L.Sử
T.Mùi

A.Văn
M.Trinh

09:50

GDCD
T.Tuyết

Toán
N.Tuyết

N.Văn
T.Nga

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

Đ.Lý
T.Mùi

10:40

SHCN
N.Hân

SHCN
M.Nguyệt

SHCN
N.Dung

SHCN
M.Trinh

SHCN
T.Tuyết

SHCN
T.Liệu

T
h


3

07:00

N.Văn
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

S.Học
M.Nguyệt

GDCD
T.Tuyết

C.Nghệ
T.Bình

A.Nhạc
T.Hà

Đ.Lý
T.Mùi

07:50

GDCD
T.Tuyết

V.Lý
N.Ánh

S.Học
T.Nguyệt

A.Nhạc
T.Hà

L.Sử
T.Mùi

C.Nghệ
T.Bình

09:00

S.Học
M.Nguyệt

N.Văn
N.Hân

L.Sử
T.Liệu

A.Nhạc
T.Hà

L.Sử
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

M.Thuật
Q.Võ

09:50

C.Nghệ
K.Thành

N.Văn
T.Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

10:40

L.Sử
T.Liệu

S.Học
M.Nguyệt

V.Lý
V.Liêm

Đ.Lý
T.Mùi

M.Thuật
Q.Võ

GDCD
T.Tuyết

T
h


4

07:00

Toán
N.Tuyết

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

GDCD
T.Tuyết

L.Sử
T.Mùi

A.Văn
M.Trinh

C.Nghệ
T.Bình

S.Học
T.Nguyệt

07:50

A.Văn
H.Phúc

M.Thuật
Q.Võ

A.Văn
M.Trinh

GDCD
T.Tuyết

Đ.Lý
T.Mùi

Toán
K.Vẹn

09:00

M.Thuật
Q.Võ

A.Văn
H.Phúc

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
T.Bình

L.Sử
T.Mùi

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

09:50

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

Đ.Lý
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

A.Văn
M.Trinh

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

10:40

---

---

---

M.Thuật
Q.Võ

Đ.Lý
T.Mùi

S.Học
T.Nguyệt

T
h


5

07:00

A.Văn
H.Phúc

M.Thuật
Q.Võ

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

N.Văn
L.Anh

V.Lý
V.Liêm

Đ.Lý
T.Mùi

N.Văn
T.Mai

07:50

Đ.Lý
V.Thông

A.Nhạc
T.Hà

M.Thuật
Q.Võ

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

09:00

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Văn
H.Phúc

Đ.Lý
V.Thông

L.Sử
T.Mùi

N.Văn
L.Anh

09:50

N.Văn
N.Hân

C.Nghệ
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

Toán
K.Vẹn

V.Lý
V.Liêm

10:40

---

---

---

Đ.Lý
T.Mùi

Toán
N.Vĩnh

A.Nhạc
T.Hà

T
h


6

07:00

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Dung

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

S.Học
T.Nguyệt

07:50

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Tuyết

C.Nghệ
K.Thành

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

09:00

Toán
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

N.Văn
T.Nga

S.Học
T.Nguyệt

Toán
N.Vĩnh

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

09:50

C.Nghệ
K.Thành

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Vĩnh

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
T.Mai

L.Sử
T.Liệu

10:40

---

---

---

---

---

---

---

T
h


7

07:00

S.Học
M.Nguyệt

V.Lý
N.Ánh

Toán
N.Dung

C.Nghệ
T.Bình

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

07:50

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
K.Thành

A.Văn
M.Trinh

C.Nghệ
T.Bình

09:00

V.Lý
N.Ánh

Toán
N.Tuyết

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

V.Lý
V.Liêm

C.Nghệ
T.Bình

09:50

C.Nghệ
K.Thành

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
T.Bình

N.Văn
T.Mai

A.Văn
M.Trinh

10:40

---

---

---

---

---

---

---

 
 

8A1

8A2

8A3

8A4

9A1

9A2

9A3

T
h


2

07:00

Chào cờ
L.Anh

Chào cờ
V.Thông

Chào cờ
T.Nga

Chào cờ
T.Liên

Chào cờ
N.Tuyết

Chào cờ
N.Ánh

Chào cờ
N.Nguyện

07:50

N.Văn
L.Anh

S.Học
M.Nguyệt

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

H.Học
N.Nguyện

C.Nghệ
N.Ánh

L.Sử
T.Mùi

09:00

C.Nghệ
N.Ánh

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Nga

N.Văn
N.Hân

Đ.Lý
V.Thông

GDCD
T.Tuyết

09:50

L.Sử
T.Liệu

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Dung

S.Học
M.Nguyệt

H.Học
N.Nguyện

C.Nghệ
N.Ánh

10:40

SHCN
L.Anh

SHCN
V.Thông

SHCN
T.Nga

SHCN
T.Liên

SHCN
N.Tuyết

SHCN
N.Ánh

SHCN
N.Nguyện

T
h


3

07:00

H.Học
N.Nguyện

T.Học
H.An
Phòng Tin

N.Văn
T.Nga

M.Thuật
Q.Võ

S.Học
T.Nguyệt

N.Văn
K.Thành

V.Lý
V.Liêm

07:50

S.Học
M.Nguyệt

L.Sử
T.Liệu

V.Lý
V.Liêm

H.Học
N.Nguyện

09:00

T.Học
H.An
Phòng Tin

H.Học
N.Nguyện

C.Nghệ
N.Ánh

N.Văn
T.Nga

GDCD
T.Tuyết

V.Lý
V.Liêm

N.Văn
K.Thành

09:50

C.Nghệ
N.Ánh

M.Thuật
Q.Võ

V.Lý
V.Liêm

H.Học
N.Nguyện

S.Học
T.Nguyệt

A.Nhạc
T.Hà

10:40

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

N.Văn
N.Hân

A.Nhạc
T.Hà

S.Học
T.Nguyệt

T
h


4

07:00

M.Thuật
Q.Võ

Toán
K.Vẹn

S.Học
M.Nguyệt

L.Sử
T.Liệu

Đ.Lý
V.Thông

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

07:50

S.Học
M.Nguyệt

H.Học
N.Nguyện

L.Sử
T.Liệu

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Tuyết

S.Học
T.Nguyệt

09:00

H.Học
N.Nguyện

L.Sử
T.Liệu

GDCD
T.Tuyết

H.Học
D.Hương

S.Học
T.Nguyệt

Toán
N.Vĩnh

Đ.Lý
V.Thông

09:50

GDCD
T.Tuyết

M.Thuật
Q.Võ

Đ.Lý
V.Thông

S.Học
M.Nguyệt

A.Văn
H.Phúc

H.Học
N.Nguyện

10:40

Đ.Lý
V.Thông

S.Học
M.Nguyệt

H.Học
D.Hương

GDCD
T.Tuyết

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

SHĐội
Thu Nga

T
h


5

07:00

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

C.Nghệ
N.Ánh

A.Nhạc
T.Hà

Đ.Lý
V.Thông

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

07:50

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ

A.Văn
T.Liên

A.Văn
H.Phúc

L.Sử
T.Mùi

09:00

A.Văn
T.Liên

A.Nhạc
T.Hà

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

09:50

A.Nhạc
T.Hà

N.Văn
T.Mai

A.Văn
T.Liên

T.Học
H.An
Phòng N.Ngữ

L.Sử
T.Mùi

A.Văn
H.Phúc

Đ.Lý
V.Thông

10:40

N.Văn
L.Anh

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

N.Văn
N.Hân

Đ.Lý
V.Thông

A.Văn
H.Phúc

T
h


6

07:00

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

N.Văn
T.Nga

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Tuyết

N.Văn
K.Thành

Toán
N.Vĩnh

07:50

L.Sử
T.Liệu

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Vĩnh

S.Học
T.Nguyệt

09:00

N.Văn
L.Anh

A.Văn
T.Liên

L.Sử
T.Liệu

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
K.Thành

09:50

Toán
K.Vẹn

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

GDCD
T.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

10:40

A.Văn
T.Liên

GDCD
T.Tuyết

---

---

---

T
h


7

07:00

V.Lý
V.Liêm

Toán
K.Vẹn

A.Nhạc
T.Hà

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Tuyết

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

N.Văn
K.Thành

07:50

A.Văn
T.Liên

S.Học
M.Nguyệt

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

09:00

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

H.Học
D.Hương

Toán
N.Dung

A.Nhạc
T.Hà

N.Văn
K.Thành

T.Học
T.Linh
Phòng Tin

09:50

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

H.Học
D.Hương

C.Nghệ
N.Ánh

V.Lý
V.Liêm

10:40

---

---

---

---

---

---

---

Thời khóa biểu buổi Chiều  
 

6A1

6A2

6A3

7A1

7A2

7A3

7A4

T
h


2

01:20

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Dung

T.Dục
N.Liên

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

02:10

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Tuyết

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
L.Anh

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
T.Mai

A.Văn
M.Trinh

03:15

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
N.Hân

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

Toán
K.Vẹn

T
h


3

01:20

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
M.Trinh

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
T.Mai

V.Lý
V.Liêm

02:10

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

A.Văn
T.Liên

T.Dục
N.Liên

A.Văn
M.Trinh

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

03:15

NGLL
N.Hân

NGLL

M.Nguyệt

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Vĩnh

T.Dục
N.Liên

V.Lý
V.Liêm

A.Văn
M.Trinh

T
h


4

01:20

Toán
N.Tuyết

N.Văn
N.Hân

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

Toán
K.Vẹn

02:10

T.Dục
M.Hoàng

Toán
N.Tuyết

A.Văn
T.Liên

N.Văn
L.Anh

A.Văn
M.Trinh

T.Dục
N.Liên

NGLL

T.Liệu

03:15

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

Toán
N.Dung

NGLL

N.Liên

NGLL
M.Trinh

Toán
K.Vẹn

T.Dục
N.Liên

T
h


6

01:20

Toán
N.Tuyết

V.Lý
N.Ánh

N.Văn
T.Nga

N.Văn
L.Anh

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
T.Mai

Toán
K.Vẹn

02:10

A.Văn
H.Phúc

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Dung

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

T.Dục
N.Liên

03:15

N.Văn
N.Hân

Toán
N.Tuyết

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Vĩnh

T.Dục
N.Liên

A.Văn
M.Trinh

N.Văn
T.Mai

T
h


7

01:20

V.Lý
N.Ánh

T.Dục
M.Hoàng

Toán
N.Dung

V.Lý
V.Liêm

Toán
N.Vĩnh

Toán
K.Vẹn

A.Văn
M.Trinh

02:10

Toán
N.Tuyết

T.Dục
M.Hoàng

V.Lý
N.Ánh

A.Văn
M.Trinh

V.Lý
V.Liêm

NGLL

T.Tuyết

Toán
K.Vẹn

03:15

Toán
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

NGLL
N.Dung

BDHSG 
 

8A1

8A2

8A3

8A4

9A1

9A2

9A3

T
h


2

01:20

A.Văn
T.Liên

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Nga

T.Dục
M.Hoàng

Toán
N.Tuyết

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

02:10

Toán
K.Vẹn

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

N.Văn
N.Hân

N.Văn
K.Thành

T.Dục
N.Liên

03:15

NGLL
L.Anh

N.Văn
T.Mai

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

NGLL
N.Tuyết

A.Văn
H.Phúc

T
h


3

01:20

N.Văn
L.Anh

Toán
K.Vẹn

H.Học
D.Hương

A.Văn
T.Liên

T.Dục
N.Liên

N.Văn
K.Thành

S.Học
T.Nguyệt

02:10

N.Văn
L.Anh

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
T.Nga

H.Học
D.Hương

S.Học
T.Nguyệt

Toán
N.Vĩnh

N.Văn
K.Thành

03:15

Toán
K.Vẹn

N.Văn
T.Mai

T.Dục
M.Hoàng

NGLL
T.Liên

A.Văn
H.Phúc

S.Học
T.Nguyệt

T
h


4

01:20

T.Dục
M.Hoàng

NGLL

V.Thông

Toán
N.Dung

A.Văn
T.Liên

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
N.Liên

H.Học
N.Nguyện

02:10

Toán
K.Vẹn

H.Học
N.Nguyện

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Dung

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Vĩnh

03:15

N.Văn
L.Anh

A.Văn
T.Liên

NGLL
T.Nga

T.Dục
M.Hoàng

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

A.Văn
H.Phúc

T
h


6

01:20

H.Học
N.Nguyện

T.Dục
M.Hoàng

A.Văn
T.Liên

Toán
N.Dung

N.Văn
N.Hân

A.Văn
H.Phúc

T.Dục
N.Liên

02:10

A.Văn
T.Liên

N.Văn
T.Mai

T.Dục
M.Hoàng

N.Văn
T.Nga

Toán
N.Tuyết

H.Học
N.Nguyện

Toán
N.Vĩnh

03:15

T.Dục
M.Hoàng

Toán
K.Vẹn

Toán
N.Dung

N.Văn
T.Nga

A.Văn
H.Phúc

NGLL
N.Ánh

NGLL
N.Nguyện

T
h


7

01:20

Học nghề

Toán
N.Tuyết

T.Dục
N.Liên

A.Văn
H.Phúc

02:10

T.Dục
N.Liên

A.Văn
H.Phúc

Toán
N.Vĩnh

03:15

BDHSG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây