Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 06/11/2017

Thứ bảy - 04/11/2017 16:15
Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 06/11/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng (Không thay đổi)

Thcsthanhan.com

 
 

N.Tuyết

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

9A1
Chào cờ

---

6A1
Toán

---

9A1
Toán

9A1
Toán

 

07:50

---

---

9A1
Toán

---

6A2
Toán

 

09:00

6A1
Toán

---

---

---

6A1
Toán

6A2
Toán

 

09:50

6A2
Toán

---

---

---

 

10:40

9A1
SHCN

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Vĩnh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

9A3
Toán

9A2
Toán

9A3
Toán

7A2
Toán

 

07:50

---

---

---

9A2
Toán

 

09:00

---

---

9A2
Toán

9A3
Toán

7A2
Toán

7A1
Toán

 

09:50

---

---

7A1
Toán

7A1
Toán

 

10:40

---

---

---

7A2
Toán

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

K.Vẹn

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

8A2
Toán

8A1
Toán

8A1
Toán

8A2
Toán

 

07:50

---

---

7A4
Toán

7A4
Toán

7A4
Toán

 

09:00

---

---

7A3
Toán

7A3
Toán

8A1
Toán

 

09:50

---

---

---

7A3
Toán

8A2
Toán

 

10:40

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Dung

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

6A3
Chào cờ

---

---

---

6A3
Toán

6A3
Toán

 

07:50

8A4
Toán

---

---

---

8A4
Toán

 

09:00

6A3
Toán

---

---

---

8A4
Toán

 

09:50

8A3
Toán

---

---

---

8A3
Toán

8A3
Toán

 

10:40

6A3
SHCN

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Linh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

6A2
T.Học
Phòng Tin

6A3
T.Học
Phòng Tin

7A3
T.Học
Phòng Tin

9A2
T.Học
Phòng Tin

 

07:50

7A2
T.Học
Phòng Tin

---

 

09:00

---

---

6A1
T.Học
Phòng Tin

9A1
T.Học
Phòng Tin

9A3
T.Học
Phòng Tin

 

09:50

7A1
T.Học
Phòng Tin

---

7A4
T.Học
Phòng Tin

 

10:40

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

V.Liêm

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

9A3
V.Lý

---

7A2
V.Lý

---

8A1
V.Lý

 

07:50

---

9A1
V.Lý

---

8A2
V.Lý

---

9A3
V.Lý

 

09:00

---

9A2
V.Lý

---

9A1
V.Lý

---

7A3
V.Lý

 

09:50

---

8A4
V.Lý

---

7A4
V.Lý

---

9A2
V.Lý

 

10:40

---

7A1
V.Lý

---

8A3
V.Lý

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Ánh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

9A2
Chào cờ

---

---

8A3
C.Nghệ

---

6A2
V.Lý

 

07:50

9A2
C.Nghệ

6A3
V.Lý

---

8A1
C.Nghệ

---

8A4
C.Nghệ

 

09:00

8A1
C.Nghệ

8A3
C.Nghệ

---

8A4
C.Nghệ

---

6A1
V.Lý

 

09:50

9A3
C.Nghệ

8A2
C.Nghệ

---

---

---

9A1
C.Nghệ

 

10:40

9A2
SHCN

---

---

8A2
C.Nghệ

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Nguyệt

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

9A1
S.Học

7A4
S.Học

---

7A4
S.Học

---

 

07:50

---

7A1
S.Học

9A2
S.Học

---

9A3
S.Học

---

 

09:00

---

7A3
S.Học

9A1
S.Học

---

7A1
S.Học

---

 

09:50

---

9A2
S.Học

7A2
S.Học

---

7A2
S.Học

---

 

10:40

---

9A3
S.Học

7A3
S.Học

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

M.Nguyệt

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

6A2
Chào cờ

6A3
S.Học

8A3
S.Học

---

---

6A1
S.Học

 

07:50

8A2
S.Học

8A1
S.Học

8A1
S.Học

---

---

8A3
S.Học

 

09:00

6A2
S.Học

6A1
S.Học

6A3
S.Học

---

---

---

 

09:50

8A4
S.Học

---

8A4
S.Học

---

---

---

 

10:40

6A2
SHCN

6A2
S.Học

8A2
S.Học

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

Nguyệt: NGLL Tiết 1 Thứ 6

Thcsthanhan.com

 
 

N.Nguyện

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

9A3
Chào cờ

8A1
H.Học

9A2
H.Học

---

---

---

 

07:50

9A1
H.Học

9A3
H.Học

8A2
H.Học

---

---

---

 

09:00

---

8A2
H.Học

8A1
H.Học

---

---

---

 

09:50

9A2
H.Học

9A1
H.Học

9A3
H.Học

---

---

---

 

10:40

9A3
SHCN

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

H.Phúc

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

---

6A1
A.Văn

6A2
A.Văn

---

 

07:50

---

---

6A1
A.Văn

9A1
A.Văn

6A1
A.Văn

---

 

09:00

---

---

6A2
A.Văn

6A2
A.Văn

9A2
A.Văn

---

 

09:50

---

---

9A1
A.Văn

9A2
A.Văn

9A3
A.Văn

---

 

10:40

---

---

---

9A3
A.Văn

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Liên

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

8A4
Chào cờ

---

---

8A2
A.Văn

8A4
A.Văn

8A4
A.Văn

 

07:50

6A3
A.Văn

---

---

8A4
A.Văn

8A3
A.Văn

8A1
A.Văn

 

09:00

8A3
A.Văn

---

---

8A1
A.Văn

8A2
A.Văn

6A3
A.Văn

 

09:50

---

---

---

8A3
A.Văn

6A3
A.Văn

8A2
A.Văn

 

10:40

8A4
SHCN

---

---

---

8A1
A.Văn

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Hà

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

7A3
A.Nhạc

---

8A4
A.Nhạc

---

8A3
A.Nhạc

 

07:50

---

7A2
A.Nhạc

---

6A2
A.Nhạc

---

6A1
A.Nhạc

 

09:00

---

7A1
A.Nhạc

---

8A2
A.Nhạc

---

9A1
A.Nhạc

 

09:50

---

9A3
A.Nhạc

---

8A1
A.Nhạc

---

6A3
A.Nhạc

 

10:40

---

9A2
A.Nhạc

---

7A4
A.Nhạc

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Mai

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

---

7A4
N.Văn

8A2
N.Văn

7A4
N.Văn

 

07:50

---

---

---

7A3
N.Văn

 

09:00

---

---

---

7A4
N.Văn

8A2
N.Văn

 

09:50

---

---

---

8A2
N.Văn

7A3
N.Văn

7A3
N.Văn

 

10:40

---

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

K.Thành

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

9A2
N.Văn

---

9A3
N.Văn

9A2
N.Văn

9A3
N.Văn

 

07:50

---

---

6A3
C.Nghệ

6A2
C.Nghệ

 

09:00

---

9A3
N.Văn

---

9A2
N.Văn

9A3
N.Văn

9A2
N.Văn

 

09:50

---

6A1
C.Nghệ

---

6A3
C.Nghệ

6A2
C.Nghệ

6A1
C.Nghệ

 

10:40

---

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Nga

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

8A3
Chào cờ

8A3
N.Văn

---

---

8A3
N.Văn

---

 

07:50

8A3
N.Văn

---

---

---

---

 

09:00

8A4
N.Văn

8A4
N.Văn

---

---

6A3
N.Văn

---

 

09:50

6A3
N.Văn

6A3
N.Văn

---

---

8A4
N.Văn

---

 

10:40

8A3
SHCN

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Hân

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

6A1
Chào cờ

6A1
N.Văn

---

---

6A1
N.Văn

---

 

07:50

6A1
N.Văn

---

---

9A1
N.Văn

---

 

09:00

9A1
N.Văn

6A2
N.Văn

---

---

6A2
N.Văn

---

 

09:50

---

6A2
N.Văn

---

---

 

10:40

6A1
SHCN

9A1
N.Văn

---

9A1
N.Văn

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

L.Anh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

8A1
Chào cờ

---

---

7A1
N.Văn

7A1
N.Văn

---

 

07:50

8A1
N.Văn

---

---

7A2
N.Văn

---

 

09:00

7A1
N.Văn

---

---

7A2
N.Văn

8A1
N.Văn

---

 

09:50

7A2
N.Văn

---

---

---

 

10:40

8A1
SHCN

---

---

8A1
N.Văn

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

Q.Võ

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

8A4
M.Thuật

8A1
M.Thuật

6A2
M.Thuật

---

---

 

07:50

---

---

6A3
M.Thuật

7A2
M.Thuật

---

---

 

09:00

---

7A4
M.Thuật

6A1
M.Thuật

---

---

---

 

09:50

---

8A3
M.Thuật

8A2
M.Thuật

---

---

---

 

10:40

---

7A3
M.Thuật

7A1
M.Thuật

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Tuyết

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

7A3
Chào cờ

7A1
GDCD

6A3
GDCD

---

---

---

 

07:50

7A3
GDCD

6A2
GDCD

7A2
GDCD

---

---

---

 

09:00

9A3
GDCD

9A1
GDCD

8A3
GDCD

---

---

---

 

09:50

6A1
GDCD

---

8A1
GDCD

---

9A2
GDCD

---

 

10:40

7A3
SHCN

7A4
GDCD

8A4
GDCD

---

8A2
GDCD

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

V.Thông

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

8A2
Chào cờ

---

9A1
Đ.Lý

9A1
Đ.Lý

---

---

 

07:50

6A2
Đ.Lý

---

8A4
Đ.Lý

6A1
Đ.Lý

---

---

 

09:00

9A2
Đ.Lý

---

9A3
Đ.Lý

6A3
Đ.Lý

---

---

 

09:50

8A2
Đ.Lý

---

8A3
Đ.Lý

9A3
Đ.Lý

---

---

 

10:40

8A2
SHCN

---

8A1
Đ.Lý

9A2
Đ.Lý

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Mùi

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

7A4
Đ.Lý

7A1
L.Sử

7A3
Đ.Lý

---

---

 

07:50

9A3
L.Sử

7A3
L.Sử

7A3
Đ.Lý

9A2
L.Sử

---

---

 

09:00

7A3
L.Sử

7A2
L.Sử

7A2
L.Sử

7A1
L.Sử

---

---

 

09:50

7A4
Đ.Lý

---

7A1
Đ.Lý

9A1
L.Sử

---

---

 

10:40

---

7A2
Đ.Lý

7A2
Đ.Lý

7A1
Đ.Lý

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Liệu

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

7A4
Chào cờ

6A2
L.Sử

8A4
L.Sử

---

---

---

 

07:50

7A4
L.Sử

8A4
L.Sử

8A3
L.Sử

---

8A1
L.Sử

---

 

09:00

8A2
L.Sử

6A3
L.Sử

8A2
L.Sử

---

8A3
L.Sử

---

 

09:50

8A1
L.Sử

---

---

---

7A4
L.Sử

---

 

10:40

7A4
SHCN

6A1
L.Sử

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

Thu Nga

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

---

---

---

---

 

07:50

---

---

---

---

---

---

 

09:00

---

---

---

---

---

---

 

09:50

---

7A1+2+3+4
SHĐội

6A1+2+3
SHĐội

---

---

---

 

10:40

---

8A1+2+3+4
SHĐội

9A1+2+3
SHĐội

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

H.An

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

8A2
T.Học
Phòng Tin

---

---

---

---

 

07:50

---

---

8A3
T.Học
Phòng N.Ngữ

---

---

 

09:00

---

8A1
T.Học
Phòng Tin

---

---

---

 

09:50

---

---

8A4
T.Học
Phòng N.Ngữ

---

---

 

10:40

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

D.Hương

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

---

---

---

---

---

 

07:50

---

---

---

---

---

---

 

09:00

---

---

8A4
H.Học

---

---

8A3
H.Học

 

09:50

---

---

---

---

---

8A4
H.Học

 

10:40

---

---

8A3
H.Học

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Bình

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

---

7A2
C.Nghệ

7A3
C.Nghệ

---

---

7A1
C.Nghệ

 

07:50

---

7A4
C.Nghệ

---

---

---

7A3
C.Nghệ

 

09:00

---

---

7A1
C.Nghệ

---

---

7A4
C.Nghệ

 

09:50

---

---

---

---

---

7A2
C.Nghệ

 

10:40

---

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

M.Trinh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

07:00

7A2
Chào cờ

---

7A2
A.Văn

---

7A2
A.Văn

7A3
A.Văn

 

07:50

---

---

7A1
A.Văn

---

7A1
A.Văn

7A1
A.Văn

 

09:00

7A4
A.Văn

---

7A4
A.Văn

---

---

7A2
A.Văn

 

09:50

7A3
A.Văn

---

7A3
A.Văn

---

---

7A4
A.Văn

 

10:40

7A2
SHCN

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/09/2017

 

 

Thời khóa biểu buổi Chiều
 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Tuyết

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

9A1
Toán

-x-

6A1
Toán

6A1
Toán

9A1
Toán

 

02:10

6A2
Toán

-x-

6A2
Toán

9A1
Toán

6A1
Toán

 

03:15

9A1
NGLL

-x-

6A2
Toán

6A2
Toán

6A1
Toán

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Vĩnh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

9A2
Toán

7A2
Toán

7A1
Toán

7A2
Toán

7A2
Toán

 

02:10

7A2
Toán

9A2
Toán

9A3
Toán

9A3
Toán

9A3
Toán

 

03:15

7A1
Toán

7A1
Toán

9A2
Toán

7A1
Toán

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

K.Vẹn

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

8A2
Toán

8A2
Toán

7A4
Toán

7A4
Toán

7A3
Toán

 

02:10

8A1
Toán

7A3
Toán

8A1
Toán

7A3
Toán

7A4
Toán

 

03:15

7A4
Toán

8A1
Toán

7A3
Toán

8A2
Toán

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Dung

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

6A3
Toán

-x-

8A3
Toán

8A4
Toán

6A3
Toán

 

02:10

8A3
Toán

-x-

8A4
Toán

6A3
Toán

---

 

03:15

8A4
Toán

-x-

6A3
Toán

8A3
Toán

6A3
NGLL

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

V.Liêm

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

---

7A4
V.Lý

-x-

---

7A1
V.Lý

 

02:10

---

---

-x-

---

7A2
V.Lý

 

03:15

---

7A3
V.Lý

-x-

---

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Ánh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

---

---

-x-

6A2
V.Lý

6A1
V.Lý

 

02:10

---

---

-x-

---

6A3
V.Lý

 

03:15

---

---

-x-

9A2
NGLL

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

M.Hoàng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

8A4
T.Dục

6A3
T.Dục

8A1
T.Dục

8A2
T.Dục

6A2
T.Dục

 

02:10

6A3
T.Dục

8A2
T.Dục

6A1
T.Dục

8A3
T.Dục

6A2
T.Dục

 

03:15

6A1
T.Dục

8A3
T.Dục

8A4
T.Dục

8A1
T.Dục

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Liên

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

7A1
T.Dục

9A1
T.Dục

9A2
T.Dục

9A3
T.Dục

9A2
T.Dục

 

02:10

9A3
T.Dục

7A1
T.Dục

7A3
T.Dục

7A4
T.Dục

9A1
T.Dục

 

03:15

7A3
T.Dục

7A2
T.Dục

7A4
T.Dục

7A2
T.Dục

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Nguyện

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

-x-

-x-

9A3
H.Học

8A1
H.Học

-x-

 

02:10

-x-

-x-

8A2
H.Học

9A2
H.Học

-x-

 

03:15

-x-

-x-

9A1
H.Học

9A3
NGLL

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

H.Phúc

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

6A2
A.Văn

6A2
A.Văn

9A1
A.Văn

9A2
A.Văn

9A3
A.Văn

 

02:10

6A1
A.Văn

6A1
A.Văn

9A2
A.Văn

6A1
A.Văn

9A2
A.Văn

 

03:15

9A3
A.Văn

9A1
A.Văn

9A3
A.Văn

9A1
A.Văn

6A2
A.Văn

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Liên

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

8A1
A.Văn

8A4
A.Văn

8A4
A.Văn

8A3
A.Văn

---

 

02:10

8A2
A.Văn

6A3
A.Văn

6A3
A.Văn

8A1
A.Văn

---

 

03:15

8A3
A.Văn

8A4
NGLL

8A2
A.Văn

6A3
A.Văn

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Mai

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

7A4
N.Văn

7A3
N.Văn

-x-

7A3
N.Văn

---

 

02:10

7A3
N.Văn

7A4
N.Văn

-x-

8A2
N.Văn

---

 

03:15

8A2
N.Văn

8A2
N.Văn

-x-

7A4
N.Văn

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

K.Thành

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

9A3
N.Văn

9A2
N.Văn

-x-

---

---

 

02:10

9A2
N.Văn

9A3
N.Văn

-x-

---

---

 

03:15

-x-

---

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Nga

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

8A3
N.Văn

---

6A3
N.Văn

6A3
N.Văn

---

 

02:10

8A4
N.Văn

8A3
N.Văn

8A3
N.Văn

8A4
N.Văn

---

 

03:15

6A3
N.Văn

6A3
N.Văn

8A3
NGLL

8A4
N.Văn

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

N.Hân

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

6A1
N.Văn

6A1
N.Văn

6A2
N.Văn

9A1
N.Văn

-x-

 

02:10

9A1
N.Văn

6A2
N.Văn

9A1
N.Văn

6A2
N.Văn

-x-

 

03:15

6A2
N.Văn

6A1
NGLL

6A1
N.Văn

6A1
N.Văn

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

L.Anh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

7A2
N.Văn

8A1
N.Văn

7A2
N.Văn

7A1
N.Văn

-x-

 

02:10

7A1
N.Văn

8A1
N.Văn

7A1
N.Văn

7A2
N.Văn

-x-

 

03:15

8A1
NGLL

---

8A1
N.Văn

---

-x-

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

D.Hương

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

---

8A3
H.Học

---

---

---

 

02:10

---

8A4
H.Học

---

---

---

 

03:15

---

---

---

---

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

M.Trinh

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

7A3
A.Văn

7A1
A.Văn

7A3
A.Văn

---

7A4
A.Văn

 

02:10

7A4
A.Văn

7A2
A.Văn

7A2
A.Văn

7A1
A.Văn

7A1
A.Văn

 

03:15

7A2
A.Văn

7A4
A.Văn

7A2
NGLL

7A3
A.Văn

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

T.Nguyệt

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

---

9A3
S.Học

---

---

---

 

02:10

---

9A1
S.Học

---

---

---

 

03:15

---

9A2
S.Học

---

---

---

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

6A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

 

 

 

 

 

 

02:10

 

 

 

 

 

 

03:15

 

NGLL

M.Nguyệt

 

 

 

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

 

 

 

 

 

 

02:10

 

 

 

 

 

 

03:15

 

 

NGLL

N.Liên

 

 

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

 

 

 

 

 

 

02:10

 

 

 

 

NGLL

T.Tuyết

 

03:15

 

 

 

 

 

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

7A4

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

 

 

 

 

 

 

02:10

 

 

NGLL

T.Liệu

 

 

 

03:15

 

 

 

 

 

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

 

Thcsthanhan.com

 
 

8A2

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

 

01:20

 

 

NGLL

V.Thông

 

 

 

02:10

 

 

 

 

 

 

03:15

 

 

 

 

 

 

 

TKB buổi Chiều - Áp dụng từ  06/11/2017

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây