Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 21/08/2017

Thứ năm - 17/08/2017 23:26
Thời khóa biểu Học Sinh áp dụng từ 21/08/2017
Thời khóa biểu buổi Sáng
Thcsthanhan.com
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Hân
T.Học
T.Linh
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
07:50 S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
K.Thành
09:00 Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
K.Thành
V.Lý
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
09:50 A.Văn
T.Liên
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
10:40 SHCN
N.Hân
N.Văn
N.Hân
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
M.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
K.Thành
N.Văn
N.Hân
07:50 N.Văn
N.Hân
C.Nghệ
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
N.Ánh
Toán
N.Tuyết
09:00 A.Văn
T.Liên
N.Văn
N.Hân
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
V.Thông
SHĐội
Thu Nga
09:50 Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
10:40 SHCN
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Dung
C.Nghệ
K.Thành
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
07:50 SHĐội
Thu Nga
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
A.Văn
T.Liên
09:00 A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
V.Lý
N.Ánh
09:50 Toán
N.Dung
N.Văn
T.Nga
Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
K.Thành
10:40 SHCN
N.Dung
--- --- --- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Hà
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Liên
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Liên
07:50 N.Văn
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
09:00 V.Lý
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Vĩnh
T.Học
T.Linh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:50 GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
10:40 SHCN
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
T.Linh
Toán
N.Vĩnh
07:50 S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
N.Liên
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
N.Liên
09:00 GDCD
T.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
A.Nhạc
T.Hà
09:50 N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
10:40 SHCN
T.Nguyệt
SHĐội
Thu Nga
Toán
N.Vĩnh
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Tuyết
L.Sử
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
T.Học
T.Linh
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Mai
07:50 N.Văn
T.Mai
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
09:00 C.Nghệ
T.Mai
S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
09:50 V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
SHĐội
Thu Nga
C.Nghệ
T.Mai
10:40 SHCN
T.Tuyết
N.Văn
T.Mai
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Liệu
N.Văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
07:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
T.Mai
09:00 SHĐội
Thu Nga
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
09:50 N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
T.Mai
T.Học
T.Linh
Toán
K.Vẹn
Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
10:40 SHCN
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
--- ---
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
L.Anh
SHĐội
Thu Nga
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
07:50 H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
S.Học
M.Nguyệt
09:00 N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
09:50 C.Nghệ
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
10:40 SHCN
L.Anh
--- H.Học
N.Nguyện
A.Văn
T.Liên
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Thông
L.Sử
T.Liệu
SHĐội
Thu Nga
Toán
K.Vẹn
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
07:50 N.Văn
T.Nga
N.Văn
T.Nga
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
N.Văn
T.Nga
09:00 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
T.Học
T.Linh
09:50 H.Học
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 SHCN
V.Thông
--- A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
T.Nga
N.Văn
T.Nga
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Nga
Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
07:50 Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
09:00 T.Học
T.Linh
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Nga
09:50 C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
T.Liên
10:40 SHCN
T.Nga
--- Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
T.Liên
07:50 C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 N.Văn
T.Nga
T.Học
T.Linh
A.Văn
T.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
S.Học
M.Nguyệt
09:50 L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Nga
10:40 SHCN
N.Ánh
--- Toán
N.Dung
Đ.Lý
V.Thông
S.Học
M.Nguyệt
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Tuyết
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
07:50 V.Lý
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
09:00 Đ.Lý
V.Thông
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
09:50 N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
Toán
N.Tuyết
10:40 SHCN
N.Tuyết
--- --- --- --- A.Văn
H.Phúc
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
V.Liêm
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
K.Thành
07:50 Đ.Lý
V.Thông
GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
V.Thông
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
09:00 S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Mùi
SHĐội
Thu Nga
A.Văn
H.Phúc
H.Học
N.Nguyện
09:50 A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
K.Thành
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
H.Học
N.Nguyện
10:40 SHCN
V.Liêm
--- --- --- --- V.Lý
V.Liêm
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
07:00 Chào cờ
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
H.Học
N.Nguyện
07:50 GDCD
T.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
V.Thông
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
09:00 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
K.Thành
L.Sử
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
K.Thành
09:50 Đ.Lý
V.Thông
V.Lý
V.Liêm
SHĐội
Thu Nga
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
N.Ánh
10:40 SHCN
N.Nguyện
--- --- --- --- Toán
N.Vĩnh
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 21/08/2017

Thời khóa biểu buổi Chiều
Thcsthanhan.com
  6A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Địa
V.Thông
--- Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
02:10 Ôn Anh
T.Liên
T.Dục
M.Hoàng
KNSống
T.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
03:15 Ôn Toán
N.Tuyết
NGLL
N.Hân
T.Dục
M.Hoàng
--- Ôn Văn
N.Hân
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Lý
N.Ánh
02:10 Ôn Văn
N.Hân
KNSống
T.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
--- Ôn Văn
N.Hân
Ôn Văn
N.Hân
03:15 Ôn Địa
V.Thông
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
M.Nguyệt
--- Ôn Anh
T.Liên
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  6A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
--- Ôn Lý
N.Ánh
Ôn Văn
T.Nga
02:10 Ôn Địa
V.Thông
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Anh
T.Liên
--- Ôn Toán
N.Dung
NGLL
N.Dung
03:15 Ôn Toán
N.Dung
KNSống
T.Tuyết
Ôn Toán
N.Dung
--- T.Dục
M.Hoàng
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  7A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- --- Ôn Lý
V.Liêm
02:10 Ôn Văn
L.Anh
Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Sử
T.Mùi
--- T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
03:15 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
--- Ôn Anh
H.Phúc
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Sử
T.Mùi
Ôn Anh
H.Phúc
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Văn
L.Anh
02:10 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Anh
H.Phúc
T.Dục
N.Liên
--- Ôn Văn
L.Anh
NGLL
T.Nguyệt
03:15 T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Lý
V.Liêm
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  7A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
T.Mai
T.Dục
N.Liên
Ôn Sử
T.Mùi
--- Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
N.Liên
02:10 Ôn Văn
T.Mai
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Anh
H.Phúc
03:15 Ôn Địa
T.Mùi
Ôn Anh
H.Phúc
NGLL
T.Tuyết
--- Ôn Văn
T.Mai
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  7A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
K.Vẹn
--- Ôn Văn
T.Mai
Ôn Anh
H.Phúc
02:10 Ôn Địa
T.Mùi
T.Dục
N.Liên
Ôn Sử
T.Liệu
--- Ôn Văn
T.Mai
Ôn Lý
V.Liêm
03:15 Ôn Văn
T.Mai
Ôn Toán
K.Vẹn
NGLL
T.Liệu
--- T.Dục
N.Liên
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Văn
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
Ôn Sinh
M.Nguyệt
--- Ôn Văn
L.Anh
Ôn Anh
T.Liên
02:10 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Văn
L.Anh
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Toán
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
03:15 Ôn Anh
T.Liên
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Toán
K.Vẹn
--- NGLL
L.Anh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Anh
T.Liên
Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Anh
T.Liên
--- Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Sinh
M.Nguyệt
02:10 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
--- T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
03:15 Ôn Toán
K.Vẹn
Ôn Hóa
N.Nguyện
NGLL
V.Thông
--- Ôn Toán
K.Vẹn
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  8A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Dung
--- T.Dục
M.Hoàng
Ôn Toán
N.Dung
02:10 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Sinh
M.Nguyệt
--- Ôn Anh
T.Liên
Ôn Anh
T.Liên
03:15 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Văn
T.Nga
Ôn Văn
T.Nga
--- NGLL
T.Nga
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  8A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 T.Dục
M.Hoàng
Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Văn
T.Nga
--- Ôn Toán
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
02:10 Ôn Toán
N.Dung
Ôn Hóa
N.Nguyện
Ôn Toán
N.Dung
--- Ôn Văn
T.Nga
Ôn Sinh
M.Nguyệt
03:15 Ôn Văn
T.Nga
Ôn Anh
T.Liên
Ôn Anh
T.Liên
--- NGLL
N.Ánh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Lý
V.Liêm
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
N.Hân
02:10 Ôn Toán
N.Tuyết
Ôn Văn
N.Hân
Ôn Anh
H.Phúc
--- Ôn Anh
H.Phúc
NGLL
N.Tuyết
03:15 Ôn Văn
N.Hân
T.Dục
N.Liên
Ôn Toán
N.Tuyết
--- Ôn Toán
N.Tuyết
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
 
 
 
 
 
Thcsthanhan.com
  9A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Lý
V.Liêm
--- Ôn Văn
K.Thành
Ôn Hóa
N.Nguyện
02:10 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
03:15 NGLL
V.Liêm
Ôn Sinh
T.Nguyệt
Ôn Anh
H.Phúc
--- Ôn Văn
K.Thành
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017
 
Thcsthanhan.com
  9A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
01:20 Ôn Toán
N.Vĩnh
Ôn Toán
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
--- Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Sinh
T.Nguyệt
02:10 T.Dục
N.Liên
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Lý
V.Liêm
--- Ôn Văn
K.Thành
NGLL
N.Nguyện
03:15 Ôn Anh
H.Phúc
Ôn Văn
K.Thành
Ôn Hóa
N.Nguyện
--- Ôn Toán
N.Vĩnh
---
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 21/08/2017

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây