Thời khóa biểu Lớp Học áp dụng từ 07/09/2020

Thứ ba - 01/09/2020 05:21
Thời khóa biểu Lớp Học áp dụng từ 07/09/2020
Thời khóa biểu buổi Sáng
   
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
Đ.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
 
07:50 SHCN
Đ.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
C.Nghệ
T.Bình
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
 
09:00 T.Học
H.An
C.Nghệ
T.Bình
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
 
09:50 L.Sử
Đ.Tuyết
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
T.Lương
 
10:40 --- --- --- --- --- ---  
     
 
   
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
T.Minh
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
T.Liên
V.Lý
T.Lương
 
07:50 SHCN
T.Minh
C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
 
09:00 L.Sử
Đ.Tuyết
N.Văn
T.Mai
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
T.Học
H.An
 
09:50 M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
T.Bình
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
 
10:40 --- --- --- --- --- ---  
     
 
   
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
H.An
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
A.Văn
T.Liên
 
07:50 SHCN
H.An
L.Sử
Đ.Tuyết
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
A.Nhạc
T.Hà
 
09:00 M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Tuyết
T.Học
M.Kiều
V.Lý
T.Lương
 
09:50 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
 
10:40 --- --- --- --- --- ---  
     
 
   
  6A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Trinh
C.Nghệ
T.Bình
C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt
 
07:50 SHCN
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
V.Lý
T.Lương
 
09:00 A.Văn
M.Trinh
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Trinh
T.Học
M.Kiều
Toán
N.Tuyết
 
09:50 L.Sử
Đ.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
 
10:40 --- --- --- --- --- ---  
     
 
   
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
K.Thành
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
 
07:50 SHCN
K.Thành
N.Văn
K.Thành
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
 
09:00 Đ.Lý
T.Liệu
T.Học
M.Kiều
Đ.Lý
T.Liệu
C.Nghệ
D.Hương
Toán
K.Vẹn
 
09:50 A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
N.Văn
K.Thành
N.Văn
K.Thành
 
10:40 L.Sử
T.Liệu
--- --- --- --- ---  
     
 
   
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
C.Nghệ
D.Hương
N.Văn
K.Thành
 
07:50 SHCN
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
 
09:00 N.Văn
K.Thành
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
T.Học
M.Kiều
 
09:50 S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
 
10:40 A.Văn
H.Phúc
--- --- --- --- ---  
     
 
   
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
H.Phúc
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
T.Học
M.Kiều
S.Học
T.Nguyệt
 
07:50 SHCN
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
 
09:00 A.Văn
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
 
09:50 N.Văn
K.Thành
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
D.Hương
Toán
K.Vẹn
 
10:40 --- --- --- --- ---  
     
 
   
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
D.Hương
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
T.Học
M.Kiều
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
 
07:50 SHCN
D.Hương
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
 
09:00 C.Nghệ
D.Hương
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
 
09:50 Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
 
10:40 S.Học
T.Nguyệt
--- --- --- --- ---  
     
 
   
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Ánh
H.Học
T.Minh
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
 
07:50 SHCN
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
M.Trinh
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
 
09:00 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
 
09:50 H.Học
T.Minh
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
 
10:40 SHĐội
T.Nga
--- --- --- ---  
     
 
   
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Vĩnh
 
07:50 SHCN
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
 
09:00 Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
V.Liêm
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
 
09:50 SHĐội
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
 
10:40 GDCD
Đ.Tuyết
--- --- Đ.Lý
T.Mùi
--- ---  
     
 
   
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
 
07:50 SHCN
N.Vĩnh
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
 
09:00 SHĐội
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
 
09:50 C.Nghệ
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
 
10:40 Toán
N.Vĩnh
--- --- V.Lý
V.Liêm
--- ---  
     
 
   
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Hân
N.Văn
N.Hân
T.Học
H.An
Toán
N.Dung
Đ.Lý
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
 
07:50 SHCN
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
 
09:00 Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
 
09:50 N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
T.Liên
N.Văn
N.Hân
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
 
10:40 Toán
N.Dung
--- --- L.Sử
T.Liệu
--- ---  
     
 
   
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
 
07:50 SHCN
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
 
09:00 N.Văn
N.Hân
T.Học
H.An
Toán
N.Dung
Đ.Lý
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
 
09:50 Toán
N.Dung
Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
N.Hân
A.Văn
T.Liên
 
10:40 H.Học
N.Nguyện
--- --- M.Thuật
Q.Võ
--- ---  
     
 
   
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
N.Văn
N.Hân
T.Học
H.An
 
07:50 SHCN
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
T.Mùi
 
09:00 Toán
N.Dung
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
 
09:50 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
 
10:40 N.Văn
N.Hân
--- --- --- ---  
     

Thời khóa biểu buổi Chiều
   
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
T.Mai
NGLL
Đ.Tuyết
 
02:20 Toán.
N.Tuyết
GDCD
T.Minh
Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
A.Văn.
T.Liên
 
03:30 SHĐội
T.Nga
Toán.
N.Tuyết
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
T.Liên
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
     
 
   
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 SHĐội
T.Nga
GDCD
T.Minh
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Tuyết
 
02:20 A.Văn.
T.Liên
A.Văn.
T.Liên
T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
 
03:30 N.Văn.
T.Mai
NGLL
T.Minh
Toán.
N.Tuyết
N.Văn.
T.Mai
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
     
 
   
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Tuyết
Toán.
N.Tuyết
NGLL
H.An
 
02:20 N.Văn.
T.Mai
N.Văn.
T.Mai
SHĐội
T.Nga
N.Văn.
T.Mai
GDCD
T.Minh
 
03:30 A.Văn.
T.Liên
A.Văn.
T.Liên
--- T.Dục
N.Liên
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
      
   
  6A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
T.Dục
N.Liên
GDCD
T.Minh
 
02:20 A.Văn.
M.Trinh
NGLL
M.Trinh.
N.Văn.
T.Mai
SHĐội
T.Nga
Toán.
N.Tuyết
 
03:30 Toán.
N.Tuyết
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
N.Tuyết
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
     
 
   
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 Toán.
K.Vẹn
Toán.
K.Vẹn
Toán.
K.Vẹn
C.Nghệ
D.Hương
NGLL
K.Thành
 
02:20 T.Dục
M.Hoàng
S.Học
T.Nguyệt
.N.Văn.
K.Thành
A.Văn.
H.Phúc
A.Văn.
H.Phúc
 
03:30 .N.Văn.
K.Thành
A.Văn.
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
SHĐội
T.Nga
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
     
 
   
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 A.Văn.
H.Phúc
NGLL
T.Nguyệt
.N.Văn.
K.Thành
A.Văn.
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
 
02:20 SHĐội
T.Nga
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
C.Nghệ
D.Hương
T.Dục
M.Hoàng
 
03:30 T.Dục
M.Hoàng
.N.Văn.
K.Thành
Toán.
K.Vẹn
Toán.
K.Vẹn
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
     
 
   
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 .N.Văn.
K.Thành
NGLL
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
K.Vẹn
SHĐội
T.Nga
 
02:20 Toán.
K.Vẹn
C.Nghệ
D.Hương
T.Dục
M.Hoàng
.N.Văn.
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
 
03:30 A.Văn.
H.Phúc
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
A.Văn.
H.Phúc
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
     
 
   
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 T.Dục
M.Hoàng
NGLL
D.Hương
A.Văn.
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
H.Phúc
 
02:20 A.Văn.
H.Phúc
N.Văn.
L.Anh
Toán.
K.Vẹn
Toán.
K.Vẹn
N.Văn.
L.Anh
 
03:30 Toán.
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
SHĐội
T.Nga
C.Nghệ
D.Hương
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
     
 
   
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
L.Anh
N.Văn.
L.Anh
 
02:20 A.Nhạc
T.Hà
T.Dục
M.Hoàng
T.Học
X.Trường
Toán.
N.Vĩnh
NGLL
N.Ánh
 
03:30 A.Văn.
M.Trinh
A.Văn.
M.Trinh
A.Văn.
M.Trinh
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
      
   
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 A.Văn.
M.Trinh
T.Học
X.Trường
A.Văn.
M.Trinh
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
N.Vĩnh
 
02:20 Toán.
N.Vĩnh
Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
M.Nguyệt
 
03:30 A.Nhạc
T.Hà
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
L.Anh
N.Văn.
L.Anh
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
     
 
   
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 A.Nhạc
T.Hà
N.Văn.
L.Anh
T.Học
X.Trường
Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
 
02:20 N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
M.Trinh
A.Văn.
M.Trinh
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
N.Vĩnh
 
03:30 NGLL
N.Vĩnh
T.Học
X.Trường
Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
     
 
   
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
N.Hân
SHĐội
T.Nga
GDCD
Đ.Tuyết
T.Dục
N.Liên
 
02:20 N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
N.Hân
NGLL
N.Hân
 
03:30 Toán.
N.Dung
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
      
   
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 N.Văn.
N.Hân
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Dung
SHĐội
T.Nga
NGLL
N.Nguyện
 
02:20 T.Dục
N.Liên
N.Văn.
N.Hân
N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
GDCD
Đ.Tuyết
 
03:30 T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
N.Hân
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
     
 
   
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 NGLL
N.Dung
Toán.
N.Dung
N.Văn.
N.Hân
N.Văn.
N.Hân
A.Văn.
T.Liên
 
02:20 Toán.
N.Dung
T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
SHĐội
T.Nga
 
03:30 N.Văn.
N.Hân
N.Văn.
N.Hân
T.Dục
N.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
---  
04:20 --- --- --- --- ---  
     


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây