Thời khóa biểu Lớp Học áp dụng từ 07/02/2022

Thứ bảy - 05/02/2022 06:21
Thời khóa biểu Lớp Học áp dụng từ 07/02/2022
Thời khóa biểu buổi Sáng
THCS Thanh An  
  6A1  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 Chào cờ GDĐP
T.Hà
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
KHTN
D.Hương
Mỹ thuật
Q.Võ
 
Tiết 2: 7h50-8h35 SHCN
N.Liên
Ngữ văn
T.Mai
Tin học
M.Kiều
 
Tiết 3: 9h00-9h45 HĐTN-HN
N.Liên
Ngữ văn
T.Mai
Công nghệ
N.Ánh
Lịch sử
T.Liệu
Anh
T.Liên
KHTN
D.Hương
 
Tiết 4: 9h50-10h35 Anh
T.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
Ngữ văn
T.Mai
Địa lý
T.Mùi
Địa lý
T.Mùi
 
Tiết 5: 10h40 - 11h25 -x- GDĐP
T.Mùi
Âm nhạc
T.Hà
-x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
 
THCS Thanh An  
  6A2  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 Chào cờ Ngữ văn
T.Mai
Anh
T.Liên
Âm nhạc
T.Hà
KHTN
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
 
Tiết 2: 7h50-8h35 SHCN
T.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
Ngữ văn
T.Mai
Lịch sử
T.Liệu
 
Tiết 3: 9h00-9h45 HĐTN-HN
T.Liên
KHTN
V.Liêm
Ngữ văn
T.Mai
Toán
K.Vẹn
Tin học
M.Kiều
 
Tiết 4: 9h50-10h35 Công nghệ
N.Ánh
Địa lý
T.Mùi
Anh
T.Liên
GDĐP
T.Hà
Mỹ thuật
Q.Võ
 
Tiết 5: 10h40 - 11h25 Toán
K.Vẹn
-x- Địa lý
T.Mùi
GDĐP
T.Mùi
-x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
THCS Thanh An  
  6A3  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 Chào cờ GDĐP
T.Mùi
Mỹ thuật
Q.Võ
Ngữ văn
T.Mai
Ngữ văn
T.Mai
KHTN
M.Nguyệt
 
Tiết 2: 7h50-8h35 SHCN
M.Nguyệt
Công nghệ
N.Ánh
Lịch sử
T.Liệu
 
Tiết 3: 9h00-9h45 HĐTN-HN
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
Địa lý
T.Mùi
Địa lý
T.Mùi
Âm nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
 
Tiết 4: 9h50-10h35 Toán
K.Vẹn
GDĐP
T.Hà
KHTN
M.Nguyệt
Anh
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
Tin học
M.Kiều
 
Tiết 5: 10h40 - 11h25 Anh
H.Phúc
-x- -x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
                         
 
THCS Thanh An  
  7A1  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 -x- Thể dục
M.Hoàng
--- --- Thể dục
M.Hoàng
---  
Tiết 2: 7h50-8h35 -x- SH Đội
Thu Nga
--- --- Âm nhạc
T.Hà
---  
Tiết 3: 9h00-9h45 -x- --- --- --- --- -x-  
Tiết 4: 9h50-10h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
Tiết 5: 10h40 - 11h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
THCS Thanh An  
  7A2  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 -x- --- Thể dục
M.Hoàng
--- --- ---  
Tiết 2: 7h50-8h35 -x- Thể dục
M.Hoàng
SH Đội
Thu Nga
--- --- ---  
Tiết 3: 9h00-9h45 -x- Âm nhạc
T.Hà
--- --- --- -x-  
Tiết 4: 9h50-10h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
Tiết 5: 10h40 - 11h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
                       
 
THCS Thanh An  
  7A3  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 -x- --- --- --- --- ---  
Tiết 2: 7h50-8h35 -x- Âm nhạc
T.Hà
--- --- Thể dục
M.Hoàng
---  
Tiết 3: 9h00-9h45 -x- Thể dục
M.Hoàng
--- --- SH Đội
Thu Nga
-x-  
Tiết 4: 9h50-10h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
Tiết 5: 10h40 - 11h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
THCS Thanh An  
  7A4  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 -x- --- --- --- --- ---  
Tiết 2: 7h50-8h35 -x- --- --- Âm nhạc
T.Hà
SH Đội
Thu Nga
---  
Tiết 3: 9h00-9h45 -x- --- --- Thể dục
M.Hoàng
Thể dục
M.Hoàng
-x-  
Tiết 4: 9h50-10h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
Tiết 5: 10h40 - 11h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
                         
 
THCS Thanh An  
  8A1  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 -x- --- --- --- --- ---  
Tiết 2: 7h50-8h35 -x- --- NGLL
N.Ánh
SH Đội
Thu Nga
--- ---  
Tiết 3: 9h00-9h45 -x- --- Mỹ thuật
Q.Võ
--- --- Thể dục
M.Hoàng
 
Tiết 4: 9h50-10h35 -x- -x- -x- Thể dục
M.Hoàng
-x- -x-  
Tiết 5: 10h40 - 11h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
THCS Thanh An  
  8A2  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 -x- --- SH Đội
Thu Nga
--- --- ---  
Tiết 2: 7h50-8h35 -x- --- Thể dục
M.Hoàng
--- --- Thể dục
M.Hoàng
 
Tiết 3: 9h00-9h45 -x- --- NGLL
N.Nguyện
--- --- Mỹ thuật
Q.Võ
 
Tiết 4: 9h50-10h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
Tiết 5: 10h40 - 11h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
                       
 
THCS Thanh An  
  8A3  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 -x- SH Đội
Thu Nga
--- Thể dục
M.Hoàng
--- Thể dục
M.Hoàng
 
Tiết 2: 7h50-8h35 -x- --- --- NGLL
M.Trinh
--- Mỹ thuật
Q.Võ
 
Tiết 3: 9h00-9h45 -x- --- --- --- --- ---  
Tiết 4: 9h50-10h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
Tiết 5: 10h40 - 11h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
THCS Thanh An  
  8A4  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 -x- --- --- SH Đội
Thu Nga
--- ---  
Tiết 2: 7h50-8h35 -x- --- Mỹ thuật
Q.Võ
Thể dục
M.Hoàng
--- ---  
Tiết 3: 9h00-9h45 -x- --- Thể dục
M.Hoàng
NGLL
H.An
--- ---  
Tiết 4: 9h50-10h35 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
Tiết 5: 10h40 - 11h25 -x- -x- -x- -x- -x- -x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
                         
 
THCS Thanh An  
  9A1  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 Chào cờ Sinh học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
NGLL
N.Vĩnh
Tin học
H.An
 
Tiết 2: 7h50-8h35 SHCN
N.Vĩnh
Ngữ văn
N.Hân
Anh
T.Liên
Toán
N.Vĩnh
Sinh học
T.Nguyệt
 
Tiết 3: 9h00-9h45 Toán
N.Vĩnh
Lịch sử
T.Liệu
Âm nhạc
T.Hà
Địa lý
T.Mùi
Ngữ văn
N.Hân
 
Tiết 4: 9h50-10h35 Tin học
H.An
Vật lý
T.Lương
Hóa học
N.Nguyện
Vật lý
T.Lương
Anh
T.Liên
 
Tiết 5: 10h40 - 11h25 Công nghệ
N.Ánh
Ngữ văn
N.Hân
Lịch sử
T.Liệu
-x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
THCS Thanh An  
  9A2  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 Chào cờ Ngữ văn
N.Hân
Công nghệ
N.Ánh
Lịch sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
Sinh học
T.Nguyệt
 
Tiết 2: 7h50-8h35 SHCN
N.Hân
Địa lý
T.Mùi
GDCD
Đ.Tuyết
Anh
T.Liên
Tin học
H.An
 
Tiết 3: 9h00-9h45 Ngữ văn
N.Hân
Hóa học
N.Nguyện
Anh
T.Liên
NGLL
N.Hân
Toán
N.Dung
 
Tiết 4: 9h50-10h35 Sinh học
T.Nguyệt
Âm nhạc
T.Hà
Ngữ văn
N.Hân
 
Tiết 5: 10h40 - 11h25 Tin học
H.An
Vật lý
T.Lương
Lịch sử
T.Liệu
Vật lý
T.Lương
-x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
                           
 
THCS Thanh An  
  9A3  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 7h00-7h45 Chào cờ Công nghệ
N.Ánh
Toán
N.Dung
Tin học
H.An
Ngữ văn
N.Hân
Ngữ văn
N.Hân
 
Tiết 2: 7h50-8h35 SHCN
N.Dung
Sinh học
T.Nguyệt
 
Tiết 3: 9h00-9h45 Toán
N.Dung
Địa lý
T.Mùi
GDCD
Đ.Tuyết
Anh
M.Trinh
NGLL
N.Dung
Vật lý
V.Liêm
 
Tiết 4: 9h50-10h35 Anh
M.Trinh
Lịch sử
T.Liệu
Lịch sử
T.Liệu
Hóa học
N.Nguyện
 
Tiết 5: 10h40 - 11h25 Ngữ văn
N.Hân
Sinh học
T.Nguyệt
Âm nhạc
T.Hà
-x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  


Thời khóa biểu buổi Chiều
THCS Thanh An
  6A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy
Tiết 1:
12h30-13h15
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2:
13h20-14h05
Thể dục
N.Liên
--- --- Thể dục
N.Liên
-x-
Tiết 3:
14h30-15h15
HĐTN-HN
Thu Nga
--- --- --- -x-
Tiết 4:
15h20-16h05
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5:
16h10 - 16h55
-x- -x- -x- -x- -x-
  Áp dụng từ 07/02/2022
 
THCS Thanh An  
  6A2  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1:
12h30-13h15
-x- -x- -x- -x- -x-  
Tiết 2:
13h20-14h05
--- --- HĐTN-HN
Thu Nga
--- -x-  
Tiết 3:
14h30-15h15
--- --- Thể dục
N.Liên
Thể dục
N.Liên
-x-  
Tiết 4:
15h20-16h05
-x- -x- -x- -x- -x-  
Tiết 5:
16h10 - 16h55
-x- -x- -x- -x- -x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
  6A3  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 12h30-13h15 -x- -x- -x- -x- -x-  
Tiết 2: 13h20-14h05 HĐTN-HN
Thu Nga
--- Thể dục
N.Liên
--- -x-  
Tiết 3: 14h30-15h15 Thể dục
N.Liên
--- --- --- -x-  
Tiết 4: 15h20-16h05 -x- -x- -x- -x- -x-  
Tiết 5: 16h10 - 16h55 -x- -x- -x- -x- -x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  
                       
 
THCS Thanh An  
  7A1  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 12h30-13h15 SHCN
D.Hương
Sinh học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
Địa lý
T.Mùi
Vật lý
V.Liêm
 
Tiết 2: 13h20-14h05 Công nghệ
D.Hương
Địa lý
T.Mùi
Toán
K.Vẹn
Ngữ văn
K.Thành
 
Tiết 3: 14h30-15h15 Sinh học
T.Nguyệt
Lịch sử
T.Liệu
NGLL
D.Hương
Lịch sử
T.Liệu
Anh
H.Phúc
 
Tiết 4: 15h20-16h05 Toán
K.Vẹn
Ngữ văn
K.Thành
Anh
H.Phúc
Tin học
M.Kiều
 
Tiết 5: 16h10 - 16h55 Ngữ văn
K.Thành
GDCD
Đ.Tuyết
Mỹ thuật
Q.Võ
 
  Áp dụng từ 07/02/2022  
 
THCS Thanh An  
  7A2  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 12h30-13h15 SHCN
T.Nguyệt
Ngữ văn
K.Thành
Toán
N.Tuyết
Anh
H.Phúc
Ngữ văn
K.Thành
 
Tiết 2: 13h20-14h05 Sinh học
T.Nguyệt
Công nghệ
D.Hương
NGLL
T.Nguyệt
 
Tiết 3: 14h30-15h15 Ngữ văn
K.Thành
Vật lý
V.Liêm
Tin học
M.Kiều
Toán
N.Tuyết
Tin học
M.Kiều
 
Tiết 4: 15h20-16h05 Toán
N.Tuyết
GDCD
Đ.Tuyết
Địa lý
T.Mùi
Sinh học
T.Nguyệt
 
Tiết 5: 16h10 - 16h55 Địa lý
T.Mùi
Mỹ thuật
Q.Võ
Lịch sử
T.Liệu
Lịch sử
T.Liệu
Anh
H.Phúc
 
  Áp dụng từ 07/02/2022   
THCS Thanh An  
  7A3  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 12h30-13h15 SHCN
N.Tuyết
Công nghệ
D.Hương
Anh
H.Phúc
Ngữ văn
K.Thành
Tin học
M.Kiều
 
Tiết 2: 13h20-14h05 Toán
N.Tuyết
Sinh học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
 
Tiết 3: 14h30-15h15 Ngữ văn
K.Thành
Anh
H.Phúc
Sinh học
T.Nguyệt
 
Tiết 4: 15h20-16h05 Địa lý
T.Mùi
Lịch sử
T.Liệu
Lịch sử
T.Liệu
Mỹ thuật
Q.Võ
 
Tiết 5: 16h10 - 16h55 Vật lý
V.Liêm
GDCD
Đ.Tuyết
Địa lý
T.Mùi
NGLL
N.Tuyết
Ngữ văn
K.Thành
 
  Áp dụng từ 07/02/2022  
 
THCS Thanh An  
  7A4  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 12h30-13h15 SHCN
Đ.Tuyết
Địa lý
T.Mùi
Lịch sử
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
Toán
K.Vẹn
 
Tiết 2: 13h20-14h05 GDCD
Đ.Tuyết
Lịch sử
T.Liệu
Anh
H.Phúc
Công nghệ
D.Hương
 
Tiết 3: 14h30-15h15 Địa lý
T.Mùi
Sinh học
T.Nguyệt
Ngữ văn
K.Thành
Ngữ văn
K.Thành
 
Tiết 4: 15h20-16h05 Ngữ văn
K.Thành
Mỹ thuật
Q.Võ
Tin học
M.Kiều
NGLL
Đ.Tuyết
 
Tiết 5: 16h10 - 16h55 Toán
K.Vẹn
Vật lý
V.Liêm
Anh
H.Phúc
Sinh học
T.Nguyệt
 
  Áp dụng từ 07/02/2022  
 
  8A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy
Tiết 1: 12h30-13h15 SHCN
N.Ánh
Ngữ văn
T.Hà
Toán
N.Dung
Tin học
H.An
Anh
H.Phúc
Tiết 2: 13h20-14h05 Công nghệ
N.Ánh
Hóa học
D.Hương
Lịch sử
T.Liệu
Tiết 3: 14h30-15h15 Ngữ văn
T.Hà
Địa lý
T.Mùi
Sinh học
M.Nguyệt
Hóa học
D.Hương
Vật lý
V.Liêm
Tiết 4: 15h20-16h05 Sinh học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
Ngữ văn
T.Hà
Toán
N.Dung
Tiết 5: 16h10 - 16h55 Toán
N.Dung
Âm nhạc
T.Hà
Anh
H.Phúc
Địa lý
T.Mùi
  Áp dụng từ 07/02/2022
 
  8A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy
Tiết 1: 12h30-13h15 SHCN
N.Nguyện
Lịch sử
T.Liệu
Anh
M.Trinh
Ngữ văn
T.Hà
Hóa học
N.Nguyện
Tiết 2: 13h20-14h05 Hóa học
N.Nguyện
Ngữ văn
T.Hà
Vật lý
V.Liêm
Tiết 3: 14h30-15h15 Toán
N.Dung
Địa lý
T.Mùi
GDCD
Đ.Tuyết
Tin học
H.An
Tiết 4: 15h20-16h05 Anh
M.Trinh
Sinh học
M.Nguyệt
Địa lý
T.Mùi
Tiết 5: 16h10 - 16h55 Âm nhạc
T.Hà
Công nghệ
N.Ánh
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
Sinh học
M.Nguyệt
  Áp dụng từ 07/02/2022
 
  8A3
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy
Tiết 1: 12h30-13h15 SHCN
M.Trinh
Anh
M.Trinh
Địa lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
Tiết 2: 13h20-14h05 Anh
M.Trinh
Hóa học
N.Nguyện
Ngữ văn
T.Mai
Địa lý
T.Mùi
Tiết 3: 14h30-15h15 Tin học
H.An
Công nghệ
N.Ánh
Lịch sử
T.Liệu
Âm nhạc
T.Hà
Hóa học
N.Nguyện
Tiết 4: 15h20-16h05 Ngữ văn
T.Mai
Ngữ văn
T.Mai
Anh
M.Trinh
Tin học
H.An
Sinh học
M.Nguyệt
Tiết 5: 16h10 - 16h55 Toán
N.Vĩnh
Sinh học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
Vật lý
V.Liêm
  Áp dụng từ 07/02/2022
 
  8A4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy
Tiết 1: 12h30-13h15 SHCN
H.An
Hóa học
N.Nguyện
Ngữ văn
T.Mai
Anh
M.Trinh
Tin học
H.An
Tiết 2: 13h20-14h05 Tin học
H.An
Ngữ văn
T.Mai
Địa lý
T.Mùi
Hóa học
N.Nguyện
Tiết 3: 14h30-15h15 GDCD
Đ.Tuyết
Anh
M.Trinh
Địa lý
T.Mùi
Sinh học
M.Nguyệt
Tiết 4: 15h20-16h05 Vật lý
V.Liêm
Công nghệ
N.Ánh
Toán
N.Vĩnh
Lịch sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
Tiết 5: 16h10 - 16h55 Ngữ văn
T.Mai
Sinh học
M.Nguyệt
Âm nhạc
T.Hà
  Áp dụng từ 07/02/2022
 
  9A1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy
Tiết 1: 12h30-13h15 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2: 13h20-14h05 Toán
N.Vĩnh
Ngữ văn
N.Hân
Ngữ văn
N.Hân
Toán
N.Vĩnh
-x-
Tiết 3: 14h30-15h15 Thể dục
N.Liên
Anh
T.Liên
-x-
Tiết 4: 15h20-16h05 Anh
T.Liên
-x- Thể dục
N.Liên
-x-
Tiết 5: 16h10 - 16h55 -x- -x- -x- -x- -x-
  Áp dụng từ 07/02/2022
 
  9A2
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy
Tiết 1: 12h30-13h15 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2: 13h20-14h05 Anh
T.Liên
Thể dục
N.Liên
Anh
T.Liên
Toán
N.Dung
-x-
Tiết 3: 14h30-15h15 Ngữ văn
N.Hân
Ngữ văn
N.Hân
-x-
Tiết 4: 15h20-16h05 -x- Toán
N.Dung
Thể dục
N.Liên
-x-
Tiết 5: 16h10 - 16h55 -x- -x- -x- -x- -x-
  Áp dụng từ 07/02/2022
 
THCS Thanh An  
  9A3  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ sáu Thứ bảy  
Tiết 1: 12h30-13h15 -x- -x- -x- -x- -x-  
Tiết 2: 13h20-14h05 Ngữ văn
N.Hân
Anh
M.Trinh
Toán
N.Dung
Ngữ văn
N.Hân
-x-  
Tiết 3: 14h30-15h15 Anh
M.Trinh
-x-  
Tiết 4: 15h20-16h05 Thể dục
N.Liên
Thể dục
N.Liên
-x- Toán
N.Dung
-x-  
Tiết 5: 16h10 - 16h55 -x- -x- -x- -x- -x-  
  Áp dụng từ 07/02/2022  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây