Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 09/11/2020

Chủ nhật - 08/11/2020 05:48
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 09/11/2020
Thời khóa biểu buổi Sáng
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
T
h


2
07:00 Chào Cờ
N.Liên
Chào Cờ
T.Minh
Chào Cờ
M.Nguyệt
Chào Cờ
M.Trinh
Chào Cờ
K.Thành
Chào Cờ
T.Nguyệt
Chào Cờ
H.Phúc
Chào Cờ
D.Hương
Chào Cờ
N.Ánh
Chào Cờ
H.An
Chào Cờ
N.Vĩnh
Chào Cờ
N.Hân
Chào Cờ
N.Nguyện
Chào Cờ
N.Dung
07:50 SHCN
N.Liên
SHCN
T.Minh
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
M.Trinh
SHCN
K.Thành
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
H.Phúc
SHCN
D.Hương
SHCN
N.Ánh
SHCN
H.An
SHCN
N.Vĩnh
SHCN
N.Hân
SHCN
N.Nguyện
SHCN
N.Dung
09:00 S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
Đ.Tuyết
GDCD
T.Minh
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
K.Thành
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
T.Học
H.An
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
SHĐội
T.Nga
N.Văn
N.Hân
09:50 GDCD
T.Minh
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
Đ.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
K.Thành
C.Nghệ
D.Hương
Đ.Lý
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
SHĐội
T.Nga
10:40 --- --- --- --- N.Văn
K.Thành
Đ.Lý
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
Đ.Tuyết
H.Học
T.Minh
Toán
N.Vĩnh
T.Học
H.An
SHĐội
T.Nga
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
T
h


3
07:00 C.Nghệ
T.Bình
N.Văn
T.Mai
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
T.Lương
L.Sử
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Liệu
N.Văn
K.Thành
C.Nghệ
D.Hương
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
07:50 N.Văn
T.Mai
V.Lý
T.Lương
C.Nghệ
T.Bình
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
K.Thành
C.Nghệ
D.Hương
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
09:00 M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
T.Lương
C.Nghệ
T.Bình
C.Nghệ
D.Hương
Đ.Lý
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
GDCD
Đ.Tuyết
09:50 V.Lý
T.Lương
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
M.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
N.Văn
K.Thành
C.Nghệ
D.Hương
A.Nhạc
T.Hà
L.Sử
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
H.Học
N.Nguyện
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
T
h


4
07:00 M.Thuật
Q.Võ
T.Học
M.Kiều
C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
D.Hương
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
T.Học
H.An
07:50 L.Sử
Đ.Tuyết
Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
T.Bình
C.Nghệ
D.Hương
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
H.Học
T.Minh
Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
09:00 C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Tuyết
T.Học
M.Kiều
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
D.Hương
T.Học
H.An
Đ.Lý
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
T.Nguyệt
09:50 Toán
N.Tuyết
C.Nghệ
T.Bình
GDCD
T.Minh
Toán
K.Vẹn
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- GDCD
Đ.Tuyết
T.Học
H.An
--- --- ---
T
h


5
07:00 Toán
N.Tuyết
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Trinh
M.Thuật
Q.Võ
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Vĩnh
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
Toán
N.Dung
07:50 T.Học
M.Kiều
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
L.Sử
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
T.Liên
N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
09:00 A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Liệu
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
09:50 A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Mai
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
L.Sử
Đ.Tuyết
T.Học
M.Kiều
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Liệu
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
10:40 --- --- --- --- L.Sử
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
T
h


6
07:00 A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Mai
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
T.Liệu
L.Sử
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
H.Học
T.Minh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Dung
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
N.Hân
07:50 Toán
N.Tuyết
GDCD
T.Minh
T.Học
M.Kiều
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
GDCD
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
09:00 S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
Toán
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
H.Học
T.Minh
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
09:50 N.Văn
T.Mai
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
T.Học
M.Kiều
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
10:40 --- --- --- --- A.Văn
H.Phúc
L.Sử
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
T.Liên
T
h


7
07:00 A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Thủy
T.Học
M.Kiều
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
T.Học
H.An
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
07:50 Đ.Lý
T.Thủy
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Mai
S.Học
M.Nguyệt
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
09:00 N.Văn
T.Mai
A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Thủy
Toán
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
T.Học
M.Kiều
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
T.Học
H.An
A.Văn
T.Liên
09:50 Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Thủy
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Mai
A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
10:40 A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Thời khóa biểu buổi Chiều
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
T
h


2
01:30 N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
M.Thành
T.Dục
N.Liên
A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
M.Hoàng
SHĐội
T.Nga
A.Văn.
H.Phúc
Toán.
K.Vẹn
N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Dung
N.Văn.
N.Hân
02:20 A.Văn.
T.Liên
T.Dục
N.Liên
A.Văn.
M.Thành
N.Văn.
T.Mai
.N.Văn.
L.Anh
Toán.
K.Vẹn
NGLL
H.Phúc
SHĐội
T.Nga
A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
NGLL
N.Dung
03:30 T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Mai
NGLL
M.Trinh.
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
SHĐội
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Dung
N.Văn.
N.Hân
A.Văn.
T.Liên
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


3
01:30 N.Văn.
T.Mai
NGLL
T.Minh
S.Học
M.Nguyệt
Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
H.Phúc
L.Sử
Đ.Tuyết
.N.Văn.
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
SHĐội
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
N.Hân
A.Văn.
T.Liên
T.Dục
N.Liên
02:20 Toán.
N.Tuyết
S.Học
M.Nguyệt
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Mai
NGLL
K.Thành
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
H.Phúc
H.Học
T.Minh
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Dung
N.Văn.
N.Hân
03:30 A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Tuyết
N.Văn.
T.Mai
SHĐội
T.Nga
L.Sử
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
A.Văn.
H.Phúc
.N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
M.Trinh
H.Học
T.Minh
T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


4
01:30 V.Lý
T.Lương
N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn.
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
N.Vĩnh
SHĐội
T.Nga
Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
N.Hân
02:20 A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Tuyết
V.Lý
T.Lương
N.Văn.
T.Mai
SHĐội
T.Nga
NGLL
T.Nguyệt
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
03:30 Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
M.Trinh
A.Văn.
H.Phúc
Toán.
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn.
L.Anh
SHĐội
T.Nga
NGLL
N.Vĩnh
N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


6
01:30 Toán.
N.Tuyết
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
M.Thành
A.Văn.
M.Trinh
.N.Văn.
L.Anh
S.Học
T.Nguyệt
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
L.Sử
T.Liệu
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
T.Liên
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
N.Hân
02:20 NGLL
N.Liên
A.Văn.
M.Thành
N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Tuyết
Toán.
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
H.Phúc
.N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
Toán.
N.Dung
N.Văn.
N.Hân
A.Văn.
T.Liên
03:30 N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
NGLL
D.Hương
L.Sử
T.Liệu
N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
N.Hân
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Dung
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


7
01:30 S.Học
M.Nguyệt
SHĐội
T.Nga
Toán.
N.Tuyết
V.Lý
T.Lương
A.Văn.
H.Phúc
.N.Văn.
T.Hà
Toán.
K.Vẹn
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Vĩnh
NGLL
H.An
N.Văn.
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
A.Văn.
T.Liên
T.Dục
N.Liên
02:20 SHĐội
T.Nga
V.Lý
T.Lương
NGLL
M.Nguyệt
Toán.
N.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
Đ.Tuyết
Toán.
K.Vẹn
NGLL
N.Ánh
N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
T.Liên
T.Dục
N.Liên
H.Học
N.Nguyện
03:30 T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Tuyết
SHĐội
T.Nga
S.Học
M.Nguyệt
Toán.
K.Vẹn
A.Văn.
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
Đ.Tuyết
N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
N.Hân
NGLL
N.Nguyện
A.Văn.
T.Liên
04:20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây