Thời khóa biểu Lớp Học áp dụng từ 15/04/2024

Thứ hai - 15/04/2024 10:37
Thời khóa biểu Lớp Học áp dụng từ 15/04/2024
Thời khóa biểu buổi Sáng
thcsthanhan.edu.vn  
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
D.Hương
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
T.Mùi
 
07:50 SHCN
D.Hương
KHTN
D.Hương
L.Sử
T.Liệu
HĐTN3
H.Phúc
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Vĩnh
 
09:00 HĐTN2
D.Hương
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Mai
KHTN
D.Hương
 
09:50 KHTN
D.Hương
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
M.Kiều
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
 
10:40 N.Văn
T.Mai
--- --- --- --- L.Sử
T.Liệu
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Hoàng
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
KHTN
D.Hương
A.Văn
H.Phúc
 
07:50 SHCN
M.Hoàng
N.Văn
T.Mai
HĐTN3
H.Phúc
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
 
09:00 HĐTN2
M.Hoàng
T.Học
M.Kiều
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Vĩnh
A.Nhạc
T.Hà
 
09:50 N.Văn
T.Mai
KHTN
D.Hương
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Mai
Đ.Lý
T.Mùi
 
10:40 KHTN
D.Hương
--- --- --- --- Toán
N.Vĩnh
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Ánh
N.Văn
T.Mai
T.Học
M.Kiều
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Mai
L.Sử
T.Liệu
 
07:50 SHCN
N.Ánh
KHTN
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
KHTN
V.Liêm
 
09:00 L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Mai
A.Nhạc
T.Hà
HĐTN3
H.Phúc
 
09:50 GDCD
T.Tuyết
HĐTN2
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
KHTN
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
 
10:40 Đ.Lý
T.Mùi
--- --- --- --- A.Văn
H.Phúc
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Kiều
KHTN
V.Liêm
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
T.Mai
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
 
07:50 SHCN
M.Kiều
GDCD
T.Tuyết
HĐTN2
M.Kiều
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
 
09:00 T.Học
M.Kiều
L.Sử
T.Liệu
KHTN
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Mai
HĐTN3
H.Phúc
 
09:50 Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Mai
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
KHTN
V.Liêm
 
10:40 --- --- --- --- A.Nhạc
T.Hà
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Nguyệt
KHTN
M.Nguyệt
HĐTN3
V.Tha
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Minh
KHTN
M.Nguyệt
 
07:50 SHCN
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
GDĐP.Văn
T.Hà
N.Văn
T.Minh
 
09:00 KHTN
M.Nguyệt
N.Văn
T.Minh
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
 
09:50 Toán
N.Tuyết
HĐTN2
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
 
10:40 L.Sử
T.Liệu
--- --- GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
D.Hương
---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
T.Tuyết
C.Nghệ
D.Hương
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Minh
 
07:50 SHCN
T.Tuyết
KHTN
M.Nguyệt
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
 
09:00 Toán
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
HĐTN3
V.Tha
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
 
09:50 KHTN
M.Nguyệt
N.Văn
T.Minh
GDĐP.Văn
T.Hà
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Minh
KHTN
M.Nguyệt
 
10:40 HĐTN2
T.Tuyết
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
T.Liên
N.Văn
T.Minh
Toán
N.Tuyết
HĐTN2
N.Tuyết
 
07:50 SHCN
N.Tuyết
KHTN
T.Lương
KHTN
T.Lương
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
 
09:00 N.Văn
T.Minh
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Minh
 
09:50 GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
HĐTN3
V.Tha
C.Nghệ
D.Hương
GDĐP.Văn
T.Hà
 
10:40 Toán
N.Tuyết
--- --- L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Thành
KHTN
T.Nguyệt
A.Văn
M.Thành
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
KHTN
T.Nguyệt
 
07:50 SHCN
M.Thành
HĐTN3
N.Dung
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
L.Anh
 
09:00 A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
T.Học
H.An
GDĐP.Địa
T.Mùi
Đ.Lý
T.Mùi
 
09:50 Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
HĐTN2
M.Thành
Toán
N.Dung
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Dung
 
10:40 KHTN
T.Nguyệt
--- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
H.An
N.Văn
L.Anh
KHTN
T.Nguyệt
Toán
V.Tha
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
 
07:50 SHCN
H.An
GDĐP.Địa
T.Mùi
KHTN
T.Nguyệt
 
09:00 KHTN
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
HĐTN2
H.An
N.Văn
L.Anh
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
L.Anh
 
09:50 A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
H.An
C.Nghệ
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
HĐTN3
H.An
 
10:40 Toán
V.Tha
--- --- Đ.Lý
T.Mùi
Toán
V.Tha
---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Nguyện
GDĐP.Địa
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
A.Nhạc
T.Hà
HĐTN2
N.Nguyện
Toán
N.Dung
 
07:50 SHCN
N.Nguyện
KHTN
N.Nguyện
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
 
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
T.Học
H.An
 
09:50 Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
HĐTN3
H.An
KHTN
N.Nguyện
A.Văn
M.Trinh
 
10:40 KHTN
N.Nguyện
--- --- N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
Toán
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
 
07:50 SHCN
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
T.Liên
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Dung
 
09:00 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
L.Anh
A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
NGLL
N.Dung
 
09:50 T.Học
H.An
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
GDCD
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
 
10:40 A.Nhạc
T.Hà
--- A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
T.Mùi
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Trinh
C.Nghệ
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
H.An
Toán
V.Tha
V.Lý
V.Liêm
 
07:50 SHCN
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Minh
 
09:00 NGLL
M.Trinh
GDCD
T.Tuyết
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
T.Minh
N.Văn
T.Minh
S.Học
T.Nguyệt
 
09:50 L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
Toán
V.Tha
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
 
10:40 A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Minh
--- Toán
V.Tha
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
M.Trinh
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
T.Nguyệt
N.Văn
T.Minh
T.Học
H.An
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
 
07:50 SHCN
T.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
 
09:00 Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
GDCD
T.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
 
09:50 S.Học
T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Minh
 
10:40 N.Văn
T.Minh
H.Học
N.Nguyện
--- N.Văn
T.Minh
A.Văn
M.Trinh
NGLL
T.Nguyệt
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
V.Tha
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
T.Học
H.An
 
07:50 SHCN
V.Tha
A.Nhạc
T.Hà
Toán
V.Tha
N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
 
09:00 Toán
V.Tha
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
NGLL
V.Tha
S.Học
M.Nguyệt
 
09:50 H.Học
N.Nguyện
N.Văn
L.Anh
A.Văn
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
Toán
V.Tha
N.Văn
L.Anh
 
10:40 S.Học
M.Nguyệt
--- A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 15/04/2023  


Thời khóa biểu buổi Chiều
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 A.Văn.
H.Phúc
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
T.Mai
--- N.Văn.
T.Mai
HĐTN1
T.Nga1
 
14:20 N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
H.Phúc
--- Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
 
15:20 Toán.
N.Vĩnh
KNS
D.Hương
KHTN
D.Hương
--- C.Nghệ
N.Ánh
GDĐP.HĐTN
T.Liệu
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Vĩnh
KHTN
D.Hương
--- Toán.
N.Vĩnh
HĐTN1
T.Nga2
 
14:20 A.Văn.
H.Phúc
KNS
D.Hương
N.Văn.
T.Mai
--- C.Nghệ
N.Ánh
GDĐP.HĐTN
T.Liệu
 
15:20 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
--- A.Văn.
H.Phúc
Toán.
N.Vĩnh
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
T.Mai
C.Nghệ
N.Ánh
--- GDĐP.HĐTN
T.Liệu
HĐTN1
T.Nga3
 
14:20 Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
KNS
N.Ánh
--- A.Văn.
H.Phúc
Toán.
N.Vĩnh
 
15:20 A.Văn.
H.Phúc
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
T.Mai
--- N.Văn.
T.Mai
KHTN
V.Liêm
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 Toán.
N.Dung
Toán.
N.Dung
A.Văn.
H.Phúc
--- KNS
N.Ánh
HĐTN1
T.Nga4
 
14:20 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Dung
--- N.Văn.
T.Mai
KHTN
V.Liêm
 
15:20 N.Văn.
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
C.Nghệ
N.Ánh
--- GDĐP.HĐTN
T.Liệu
A.Văn.
H.Phúc
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 N.Văn.
T.Minh
HĐTN1
T.Nga1
T.Dục
N.Liên
--- A.Văn.
T.Liên
KHTN
M.Nguyệt
 
14:20 Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
T.Liên
T.Học
M.Kiều
--- KNS
T.Tuyết
A.Văn.
T.Liên
 
15:20 T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Minh
N.Văn.
T.Minh
--- Toán.
N.Tuyết
Toán.
N.Tuyết
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 A.Văn.
T.Liên
HĐTN1
T.Nga2
A.Văn.
T.Liên
--- KNS
T.Tuyết
Toán.
N.Tuyết
 
14:20 N.Văn.
T.Minh
N.Văn.
T.Minh
T.Dục
N.Liên
--- Toán.
N.Tuyết
KHTN
M.Nguyệt
 
15:20 Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
T.Học
M.Kiều
--- N.Văn.
T.Minh
A.Văn.
T.Liên
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 Toán.
N.Tuyết
HĐTN1
T.Nga3
T.Học
M.Kiều
--- Toán.
N.Tuyết
N.Văn.
T.Hà
 
14:20 N.Văn.
T.Hà
T.Dục
N.Liên
A.Văn.
T.Liên
--- A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Tuyết
 
15:20 A.Văn.
T.Liên
T.Dục
N.Liên
--- KNS
T.Tuyết
KHTN
M.Nguyệt
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 A.Văn.
M.Thành
M.Thuật
Q.Võ
HĐTN1
T.Nga1
--- T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
M.Hoàng
 
14:20 KNS
N.Nguyện
KHTN
T.Nguyệt
--- N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Dung
 
15:20 Toán.
N.Dung
Toán.
N.Dung
A.Văn.
M.Thành
--- N.Văn.
L.Anh
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 Toán.
V.Tha
Toán.
V.Tha
HĐTN1
T.Nga2
--- Toán.
V.Tha
A.Văn.
M.Trinh
 
14:20 N.Văn.
L.Anh
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn.
M.Trinh
--- A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
L.Anh
 
15:20 KNS
N.Nguyện
KHTN
T.Nguyệt
--- T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
M.Hoàng
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 N.Văn.
T.Hà
A.Văn.
M.Trinh
HĐTN1
T.Nga3
--- KHTN
N.Nguyện
Toán.
N.Dung
 
14:20 A.Văn.
M.Trinh
Toán.
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
--- T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
T.Hà
 
15:20 M.Thuật
Q.Võ
Toán.
N.Dung
--- KNS
N.Nguyện
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 T.Dục
N.Liên
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Dung
--- N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
T.Liên
 
14:20 A.Văn.
T.Liên
KNS
GAIA
N.Văn.
L.Anh
--- Toán.
N.Dung
T.Dục
N.Liên
 
15:20 N.Văn.
L.Anh
--- Toán.
N.Dung
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
T.Minh
N.Văn.
T.Minh
--- A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
 
14:20 T.Dục
N.Liên
Toán.
V.Tha
--- N.Văn.
T.Minh
A.Văn.
M.Trinh
 
15:20 KNS
GAIA
Toán.
V.Tha
--- Toán.
V.Tha
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Vĩnh
--- N.Văn.
T.Minh
Toán.
N.Vĩnh
 
14:20 KNS
GAIA
A.Văn.
M.Trinh
--- T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Minh
 
15:20 N.Văn.
T.Minh
A.Văn.
M.Trinh
--- A.Văn.
M.Trinh
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 N.Văn.
L.Anh
N.Văn.
L.Anh
N.Văn.
L.Anh
--- A.Văn.
H.Phúc
A.Văn.
H.Phúc
 
14:20 Toán.
V.Tha
Toán.
V.Tha
--- Toán.
V.Tha
 
15:20 KNS
GAIA
A.Văn.
H.Phúc
--- T.Dục
N.Liên
T.Dục
N.Liên
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 08/04/2024  


 

Tác giả: THCS Thanh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây