Thời khóa biểu Lớp Học áp dụng từ 18/3/2024

Thứ năm - 14/03/2024 08:25
Thời khóa biểu Lớp Học áp dụng từ 18/3/2024
Thời khóa biểu buổi Sáng
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
D.Hương
HĐTN2
D.Hương
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Liệu
 
07:50 SHCN
D.Hương
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Mai
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
 
09:00 KHTN
D.Hương
KHTN
D.Hương
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Mai
HĐTN3
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
 
09:50 N.Văn
T.Mai
T.Học
M.Kiều
KHTN
D.Hương
A.Nhạc
T.Hà
 
10:40 Toán
N.Vĩnh
--- --- --- --- Toán
N.Vĩnh
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Hoàng
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
M.Kiều
Toán
N.Vĩnh
KHTN
D.Hương
A.Nhạc
T.Hà
 
07:50 SHCN
M.Hoàng
KHTN
D.Hương
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Vĩnh
 
09:00 HĐTN2
M.Hoàng
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
A.Văn
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
 
09:50 KHTN
D.Hương
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
 
10:40 --- --- --- --- HĐTN3
H.Phúc
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Ánh
KHTN
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Mai
A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
 
07:50 SHCN
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
KHTN
V.Liêm
KHTN
V.Liêm
 
09:00 N.Văn
T.Mai
HĐTN2
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Vĩnh
 
09:50 T.Học
M.Kiều
GDCD
T.Tuyết
HĐTN3
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
 
10:40 L.Sử
T.Liệu
--- --- --- --- Đ.Lý
T.Mùi
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Kiều
N.Văn
T.Mai
A.Văn
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Vĩnh
 
07:50 SHCN
M.Kiều
HĐTN2
M.Kiều
HĐTN3
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
 
09:00 Toán
N.Vĩnh
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
M.Kiều
GDCD
T.Tuyết
KHTN
V.Liêm
KHTN
V.Liêm
 
09:50 KHTN
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
 
10:40 N.Văn
T.Mai
--- --- --- --- L.Sử
T.Liệu
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Nguyệt
GDĐP.GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Minh
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Tuyết
 
07:50 SHCN
M.Nguyệt
N.Văn
T.Minh
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
D.Hương
HĐTN2
M.Nguyệt
 
09:00 Toán
N.Tuyết
GDCD
T.Tuyết
HĐTN3
V.Tha
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Minh
KHTN
M.Nguyệt
 
09:50 A.Văn
M.Thành
KHTN
M.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
 
10:40 KHTN
M.Nguyệt
--- --- A.Văn
M.Thành
L.Sử
T.Liệu
---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
T.Tuyết
N.Văn
T.Minh
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Tuyết
GDCD
T.Tuyết
KHTN
M.Nguyệt
 
07:50 SHCN
T.Tuyết
KHTN
M.Nguyệt
HĐTN3
V.Tha
L.Sử
T.Liệu
GDĐP.GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Tuyết
 
09:00 KHTN
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
D.Hương
N.Văn
T.Minh
 
09:50 Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
M.Thành
A.Văn
M.Thành
 
10:40 A.Văn
M.Thành
--- --- N.Văn
T.Minh
HĐTN2
T.Tuyết
---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
M.Thành
HĐTN3
V.Tha
Đ.Lý
T.Mùi
 
07:50 SHCN
N.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
Toán
N.Tuyết
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Minh
 
09:00 A.Văn
M.Thành
KHTN
T.Lương
KHTN
T.Lương
N.Văn
T.Minh
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Tuyết
 
09:50 N.Văn
T.Minh
GDĐP.GDCD
T.Tuyết
HĐTN2
N.Tuyết
 
10:40 Toán
N.Tuyết
--- --- GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
D.Hương
---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Thành
KHTN
T.Nguyệt
Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
KHTN
T.Nguyệt
 
07:50 SHCN
M.Thành
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
M.Thành
HĐTN2
M.Thành
 
09:00 GDCD
T.Tuyết
N.Văn
L.Anh
KHTN
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
 
09:50 L.Sử
T.Liệu
GDĐP.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
 
10:40 T.Học
H.An
--- --- HĐTN3
N.Dung
A.Văn
M.Thành
---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
H.An
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
M.Trinh
Toán
V.Tha
L.Sử
T.Liệu
HĐTN3
H.An
 
07:50 SHCN
H.An
GDCD
T.Tuyết
KHTN
T.Nguyệt
HĐTN2
H.An
N.Văn
L.Anh
 
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
KHTN
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
Toán
V.Tha
GDĐP.Nhạc
T.Hà
 
09:50 T.Học
H.An
Toán
V.Tha
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
KHTN
T.Nguyệt
 
10:40 A.Văn
M.Trinh
--- --- N.Văn
L.Anh
---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Nguyện
HĐTN2
N.Nguyện
N.Văn
T.Mai
Đ.Lý
T.Mùi
HĐTN3
H.An
Toán
N.Dung
 
07:50 SHCN
N.Nguyện
KHTN
N.Nguyện
A.Văn
M.Trinh
GDĐP.Nhạc
T.Hà
L.Sử
T.Liệu
L.Sử
T.Liệu
 
09:00 Toán
N.Dung
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
C.Nghệ
N.Ánh
KHTN
N.Nguyện
A.Văn
M.Trinh
 
09:50 KHTN
N.Nguyện
N.Văn
T.Mai
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Mai
T.Học
H.An
 
10:40 --- --- A.Văn
M.Trinh
---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Dung
N.Văn
L.Anh
T.Học
H.An
GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
L.Anh
 
07:50 SHCN
N.Dung
Toán
N.Dung
N.Văn
L.Anh
Toán
N.Dung
 
09:00 H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
M.Trinh
NGLL
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
 
09:50 A.Văn
M.Trinh
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
T.Nguyệt
N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
 
10:40 Toán
N.Dung
S.Học
T.Nguyệt
--- A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
M.Trinh
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Trinh
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
V.Tha
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Minh
A.Văn
M.Trinh
 
07:50 SHCN
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Minh
NGLL
M.Trinh
 
09:00 Toán
V.Tha
H.Học
N.Nguyện
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
M.Trinh
T.Học
H.An
S.Học
T.Nguyệt
 
09:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
C.Nghệ
N.Ánh
V.Lý
V.Liêm
 
10:40 N.Văn
T.Minh
GDCD
T.Tuyết
--- Toán
V.Tha
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Minh
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
T.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
NGLL
T.Nguyệt
A.Văn
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
T.Minh
 
07:50 SHCN
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
H.Học
N.Nguyện
T.Học
H.An
 
09:00 N.Văn
T.Minh
N.Văn
T.Minh
Toán
N.Vĩnh
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
 
09:50 S.Học
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
M.Trinh
 
10:40 GDCD
T.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
--- L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Minh
S.Học
T.Nguyệt
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
V.Tha
S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
V.Lý
V.Liêm
 
07:50 SHCN
V.Tha
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
H.Phúc
Toán
V.Tha
A.Nhạc
T.Hà
 
09:00 L.Sử
T.Liệu
Đ.Lý
T.Mùi
T.Học
H.An
Toán
V.Tha
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
 
09:50 GDCD
T.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
NGLL
V.Tha
N.Văn
L.Anh
 
10:40 Toán
V.Tha
N.Văn
L.Anh
--- A.Văn
H.Phúc
A.Văn
H.Phúc
S.Học
M.Nguyệt
 
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 18/03/2024  Thời khóa biểu buổi Chiều
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
--- Toán.
N.Vĩnh
HĐTN1
T.Nga1
 
14:20 N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Vĩnh
KHTN
D.Hương
--- C.Nghệ
N.Ánh
GDĐP.HĐTN
T.Liệu
 
15:20 Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
H.Phúc
KNS
D.Hương
--- N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
H.Phúc
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
H.Phúc
--- C.Nghệ
N.Ánh
HĐTN1
T.Nga2
 
14:20 Toán.
N.Vĩnh
KHTN
D.Hương
T.Dục
M.Hoàng
--- N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Vĩnh
 
15:20 T.Dục
M.Hoàng
KNS
D.Hương
N.Văn.
T.Mai
--- A.Văn.
H.Phúc
GDĐP.HĐTN
T.Liệu
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Vĩnh
--- N.Văn.
T.Mai
HĐTN1
T.Nga3
 
14:20 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
T.Mai
N.Văn.
T.Mai
--- GDĐP.HĐTN
T.Liệu
A.Văn.
H.Phúc
 
15:20 KNS
N.Ánh
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
H.Phúc
--- C.Nghệ
N.Ánh
KHTN
V.Liêm
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  6A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 C.Nghệ
N.Ánh
Toán.
N.Dung
N.Văn.
T.Mai
--- GDĐP.HĐTN
T.Liệu
HĐTN1
T.Nga4
 
14:20 KNS
N.Ánh
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
H.Phúc
--- A.Văn.
H.Phúc
KHTN
V.Liêm
 
15:20 N.Văn.
T.Mai
N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Dung
--- Toán.
N.Dung
T.Dục
M.Hoàng
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 Toán.
N.Tuyết
HĐTN1
T.Nga1
A.Văn.
M.Thành
--- Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
 
14:20 T.Dục
N.Liên
A.Văn.
M.Thành
N.Văn.
T.Minh
--- N.Văn.
T.Minh
KHTN
M.Nguyệt
 
15:20 A.Văn.
M.Thành
N.Văn.
T.Minh
T.Học
M.Kiều
--- KNS
T.Tuyết
Toán.
N.Tuyết
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 A.Văn.
M.Thành
HĐTN1
T.Nga2
T.Dục
N.Liên
--- A.Văn.
M.Thành
Toán.
N.Tuyết
 
14:20 Toán.
N.Tuyết
N.Văn.
T.Minh
T.Học
M.Kiều
--- KNS
T.Tuyết
A.Văn.
M.Thành
 
15:20 N.Văn.
T.Minh
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Minh
--- Toán.
N.Tuyết
KHTN
M.Nguyệt
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 N.Văn.
T.Hà
HĐTN1
T.Nga3
T.Học
M.Kiều
--- KNS
T.Tuyết
KHTN
M.Nguyệt
 
14:20 T.Dục
N.Liên
A.Văn.
M.Thành
--- Toán.
N.Tuyết
Toán.
N.Tuyết
 
15:20 Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
M.Thành
T.Dục
N.Liên
--- A.Văn.
M.Thành
N.Văn.
T.Hà
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 Toán.
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
HĐTN1
T.Nga1
--- T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
M.Thành
 
14:20 A.Văn.
M.Thành
Toán.
N.Dung
KHTN
T.Nguyệt
--- N.Văn.
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
 
15:20 KNS
N.Nguyện
N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
M.Thành
--- Toán.
N.Dung
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
M.Thành
HĐTN1
T.Nga2
--- Toán.
V.Tha
T.Dục
M.Hoàng
 
14:20 M.Thuật
Q.Võ
Toán.
V.Tha
--- A.Văn.
M.Thành
N.Văn.
L.Anh
 
15:20 Toán.
V.Tha
T.Dục
M.Hoàng
KHTN
T.Nguyệt
--- KNS
N.Nguyện
A.Văn.
M.Thành
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 KHTN
N.Nguyện
A.Văn.
M.Trinh
HĐTN1
T.Nga3
--- Toán.
N.Dung
N.Văn.
T.Hà
 
14:20 Toán.
N.Dung
Toán.
N.Dung
--- KNS
N.Nguyện
 
15:20 N.Văn.
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
T.Dục
M.Hoàng
--- T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
M.Trinh
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 T.Dục
N.Liên
N.Văn.
L.Anh
N.Văn.
L.Anh
--- N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Dung
 
14:20 KNS
GAIA
A.Văn.
M.Trinh
--- Toán.
N.Dung
 
15:20 A.Văn.
M.Trinh
Toán.
N.Dung
--- A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 N.Văn.
T.Minh
N.Văn.
T.Minh
A.Văn.
M.Trinh
--- T.Dục
N.Liên
A.Văn.
M.Trinh
 
14:20 Toán.
V.Tha
T.Dục
N.Liên
--- A.Văn.
M.Trinh
 
15:20 KNS
GAIA
Toán.
V.Tha
--- Toán.
V.Tha
N.Văn.
T.Minh
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Minh
--- A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
T.Minh
 
14:20 KNS
GAIA
Toán.
N.Vĩnh
--- Toán.
N.Vĩnh
 
15:20 T.Dục
N.Liên
A.Văn.
M.Trinh
--- N.Văn.
T.Minh
Toán.
N.Vĩnh
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  
 
thcsthanhan.edu.vn  
  9A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
13:30 Toán.
V.Tha
A.Văn.
H.Phúc
Toán.
V.Tha
--- A.Văn.
H.Phúc
A.Văn.
H.Phúc
 
14:20 N.Văn.
L.Anh
--- Toán.
V.Tha
T.Dục
N.Liên
 
15:20 N.Văn.
L.Anh
KNS
GAIA
--- T.Dục
N.Liên
N.Văn.
L.Anh
 
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 18/03/2024  


 

Tác giả: THCS Thanh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây