Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 07/02/2022

Thứ bảy - 05/02/2022 06:27
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 07/02/2022
Thời khóa biểu buổi Sáng
THCS Thanh An
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


h
a
i
Tiết 1:
 7h00-7h45
Chào cờ Chào cờ Chào cờ -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Tiết 2:
7h50-8h35
SHCN
N.Liên
SHCN
T.Liên
SHCN
M.Nguyệt
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- SHCN
N.Vĩnh
SHCN
N.Hân
SHCN
N.Dung
Tiết 3:
9h00-9h45
HĐTN-HN
N.Liên
HĐTN-HN
T.Liên
HĐTN-HN
M.Nguyệt
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Toán
N.Vĩnh
Ngữ văn
N.Hân
Toán
N.Dung
Tiết 4:
9h50-10h35
Anh
T.Liên
Công nghệ
N.Ánh
Toán
K.Vẹn
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Tin học
H.An
Tiết 5:
10h40 - 11h25
Toán
K.Vẹn
Anh
H.Phúc
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Công nghệ
N.Ánh
Tin học
H.An
Ngữ văn
N.Hân
T
h


b
a
Tiết 1:
7h00-7h45
GDĐP
T.Hà
Ngữ văn
T.Mai
GDĐP
T.Mùi
Thể dục
M.Hoàng
--- --- --- --- --- SH Đội
Thu Nga
--- Sinh học
T.Nguyệt
Ngữ văn
N.Hân
Công nghệ
N.Ánh
Tiết 2:
7h50-8h35
Ngữ văn
T.Mai
GDCD
Đ.Tuyết
Công nghệ
N.Ánh
SH Đội
Thu Nga
Thể dục
M.Hoàng
Âm nhạc
T.Hà
--- --- --- --- --- Ngữ văn
N.Hân
Địa lý
T.Mùi
Sinh học
T.Nguyệt
Tiết 3:
9h00-9h45
Ngữ văn
T.Mai
KHTN
V.Liêm
GDCD
Đ.Tuyết
--- Âm nhạc
T.Hà
Thể dục
M.Hoàng
--- --- --- --- --- Hóa học
N.Nguyện
Địa lý
T.Mùi
Tiết 4:
9h50-10h35
GDCD
Đ.Tuyết
GDĐP
T.Hà
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Vật lý
T.Lương
Anh
M.Trinh
Tiết 5:
 10h40 - 11h25
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Ngữ văn
N.Hân
Vật lý
T.Lương
T
h


t
ư
Tiết 1:
7h00-7h45
Toán
N.Tuyết
Anh
T.Liên
Mỹ thuật
Q.Võ
--- Thể dục
M.Hoàng
--- --- --- SH Đội
Thu Nga
--- --- GDCD
Đ.Tuyết
Công nghệ
N.Ánh
Toán
N.Dung
Tiết 2:
7h50-8h35
Ngữ văn
T.Mai
Lịch sử
T.Liệu
--- SH Đội
Thu Nga
--- --- NGLL
N.Ánh
Thể dục
M.Hoàng
--- Mỹ thuật
Q.Võ
Anh
T.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
Tiết 3:
9h00-9h45
Công nghệ
N.Ánh
Địa lý
T.Mùi
--- --- --- --- Mỹ thuật
Q.Võ
NGLL
N.Nguyện
--- Thể dục
M.Hoàng
Lịch sử
T.Liệu
Anh
T.Liên
GDCD
Đ.Tuyết
Tiết 4:
9h50-10h35
Ngữ văn
T.Mai
Địa lý
T.Mùi
KHTN
M.Nguyệt
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Hóa học
N.Nguyện
Sinh học
T.Nguyệt
Lịch sử
T.Liệu
Tiết 5:
10h40 - 11h25
Địa lý
T.Mùi
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Lịch sử
T.Liệu
Sinh học
T.Nguyệt
T
h


n
ă
m
Tiết 1:
7h00-7h45
Toán
N.Tuyết
Âm nhạc
T.Hà
Ngữ văn
T.Mai
--- --- --- --- --- --- Thể dục
M.Hoàng
SH Đội
Thu Nga
Toán
N.Vĩnh
Lịch sử
T.Liệu
Tin học
H.An
Tiết 2:
7h50-8h35
Lịch sử
T.Liệu
--- --- --- Âm nhạc
T.Hà
SH Đội
Thu Nga
--- NGLL
M.Trinh
Thể dục
M.Hoàng
Anh
T.Liên
Tiết 3:
9h00-9h45
Lịch sử
T.Liệu
Ngữ văn
T.Mai
Địa lý
T.Mùi
--- --- --- Thể dục
M.Hoàng
--- --- --- NGLL
H.An
Âm nhạc
T.Hà
Anh
M.Trinh
Tiết 4:
9h50-10h35
Địa lý
T.Mùi
Anh
T.Liên
Anh
H.Phúc
-x- -x- -x- -x- Thể dục
M.Hoàng
-x- -x- -x- Vật lý
T.Lương
Âm nhạc
T.Hà
Lịch sử
T.Liệu
Tiết 5:
10h40 - 11h25
GDĐP
T.Mùi
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Lịch sử
T.Liệu
Vật lý
T.Lương
Âm nhạc
T.Hà
T
h


s
á
u
Tiết 1:
7h00-7h45
KHTN
D.Hương
KHTN
V.Liêm
Ngữ văn
T.Mai
Thể dục
M.Hoàng
--- --- --- --- --- --- --- NGLL
N.Vĩnh
Toán
N.Dung
Ngữ văn
N.Hân
Tiết 2:
7h50-8h35
Âm nhạc
T.Hà
--- Thể dục
M.Hoàng
SH Đội
Thu Nga
--- --- --- --- Toán
N.Vĩnh
Tiết 3:
9h00-9h45
Anh
T.Liên
Toán
K.Vẹn
Âm nhạc
T.Hà
--- --- SH Đội
Thu Nga
Thể dục
M.Hoàng
--- --- --- --- Địa lý
T.Mùi
NGLL
N.Hân
NGLL
N.Dung
Tiết 4:
9h50-10h35
Địa lý
T.Mùi
GDĐP
T.Hà
Toán
K.Vẹn
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Anh
T.Liên
Ngữ văn
N.Hân
Hóa học
N.Nguyện
Tiết 5:
10h40 - 11h25
Âm nhạc
T.Hà
GDĐP
T.Mùi
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T
h


b

y
Tiết 1:
7h00-7h45
Mỹ thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
KHTN
M.Nguyệt
--- --- --- --- --- --- Thể dục
M.Hoàng
--- Tin học
H.An
Sinh học
T.Nguyệt
Ngữ văn
N.Hân
Tiết 2:
7h50-8h35
Tin học
M.Kiều
--- --- --- --- --- Thể dục
M.Hoàng
Mỹ thuật
Q.Võ
--- Sinh học
T.Nguyệt
Tin học
H.An
Tiết 3:
9h00-9h45
KHTN
D.Hương
Tin học
M.Kiều
Toán
K.Vẹn
-x- -x- -x- -x- Thể dục
M.Hoàng
Mỹ thuật
Q.Võ
--- --- Ngữ văn
N.Hân
Toán
N.Dung
Vật lý
V.Liêm
Tiết 4:
9h50-10h35
Mỹ thuật
Q.Võ
Tin học
M.Kiều
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5:
10h40 - 11h25
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  Áp dụng từ 07/02/2022
 Thời khóa biểu buổi Chiều
 
THCS Thanh An
  6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
T
h


h
a
i
Tiết 1:
12h30-13h15
-x- -x- -x- SHCN
D.Hương
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
N.Tuyết
SHCN
Đ.Tuyết
SHCN
N.Ánh
SHCN
N.Nguyện
SHCN
M.Trinh
SHCN
H.An
-x- -x- -x-
Tiết 2:
13h20-14h05
Thể dục
N.Liên
--- HĐTN-HN
Thu Nga
Công nghệ
D.Hương
Sinh học
T.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
GDCD
Đ.Tuyết
Công nghệ
N.Ánh
Hóa học
N.Nguyện
Anh
M.Trinh
Tin học
H.An
Toán
N.Vĩnh
Anh
T.Liên
Ngữ văn
N.Hân
Tiết 3:
14h30-15h15
HĐTN-HN
Thu Nga
--- Thể dục
N.Liên
Sinh học
T.Nguyệt
Ngữ văn
K.Thành
Địa lý
T.Mùi
Ngữ văn
T.Hà
Toán
N.Dung
Tin học
H.An
GDCD
Đ.Tuyết
Ngữ văn
N.Hân
Anh
M.Trinh
Tiết 4:
15h20-16h05
-x- -x- -x- Toán
K.Vẹn
Toán
N.Tuyết
Địa lý
T.Mùi
Ngữ văn
K.Thành
Ngữ văn
T.Mai
Vật lý
V.Liêm
Anh
T.Liên
-x- Thể dục
N.Liên
Tiết 5:
16h10 - 16h55
-x- -x- -x- Ngữ văn
K.Thành
Địa lý
T.Mùi
Vật lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
Toán
N.Dung
Âm nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
Ngữ văn
T.Mai
-x- -x- -x-
T
h


b
a
Tiết 1:
12h30-13h15
-x- -x- -x- Sinh học
T.Nguyệt
Ngữ văn
K.Thành
Công nghệ
D.Hương
Địa lý
T.Mùi
Ngữ văn
T.Hà
Lịch sử
T.Liệu
Anh
M.Trinh
Hóa học
N.Nguyện
-x- -x- -x-
Tiết 2:
13h20-14h05
--- --- --- Địa lý
T.Mùi
Sinh học
T.Nguyệt
Lịch sử
T.Liệu
Hóa học
D.Hương
Ngữ văn
T.Hà
Hóa học
N.Nguyện
Ngữ văn
T.Mai
Ngữ văn
N.Hân
Thể dục
N.Liên
Anh
M.Trinh
Tiết 3:
14h30-15h15
--- --- --- Lịch sử
T.Liệu
Vật lý
V.Liêm
Ngữ văn
K.Thành
Sinh học
T.Nguyệt
Địa lý
T.Mùi
Công nghệ
N.Ánh
Thể dục
N.Liên
Ngữ văn
N.Hân
Tiết 4:
15h20-16h05
-x- -x- -x- Ngữ văn
K.Thành
GDCD
Đ.Tuyết
Lịch sử
T.Liệu
Mỹ thuật
Q.Võ
Sinh học
M.Nguyệt
Anh
M.Trinh
Ngữ văn
T.Mai
Công nghệ
N.Ánh
-x- Thể dục
N.Liên
Tiết 5:
 16h10 - 16h55
-x- -x- -x- Mỹ thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
Vật lý
V.Liêm
Âm nhạc
T.Hà
Công nghệ
N.Ánh
Sinh học
M.Nguyệt
-x- -x- -x-
T
h


t
ư
Tiết 1:
12h30-13h15
-x- -x- -x- Toán
K.Vẹn
Toán
N.Tuyết
Anh
H.Phúc
Lịch sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
Anh
M.Trinh
Địa lý
T.Mùi
Ngữ văn
T.Mai
-x- -x- -x-
Tiết 2:
 13h20-14h05
--- HĐTN-HN
Thu Nga
Thể dục
N.Liên
Công nghệ
D.Hương
Toán
N.Tuyết
Anh
H.Phúc
Lịch sử
T.Liệu
Ngữ văn
T.Mai
Địa lý
T.Mùi
Ngữ văn
N.Hân
Anh
T.Liên
Toán
N.Dung
Tiết 3:
14h30-15h15
--- Thể dục
N.Liên
--- NGLL
D.Hương
Tin học
M.Kiều
Sinh học
M.Nguyệt
Địa lý
T.Mùi
Lịch sử
T.Liệu
Anh
M.Trinh
Tiết 4:
15h20-16h05
-x- -x- -x- Anh
H.Phúc
Địa lý
T.Mùi
Lịch sử
T.Liệu
Tin học
M.Kiều
GDCD
Đ.Tuyết
Sinh học
M.Nguyệt
Anh
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
Thể dục
N.Liên
Toán
N.Dung
-x-
Tiết 5:
16h10 - 16h55
-x- -x- -x- GDCD
Đ.Tuyết
Lịch sử
T.Liệu
Địa lý
T.Mùi
Anh
H.Phúc
Toán
N.Dung
Sinh học
M.Nguyệt
-x- -x- -x-
T
h


s
á
u
Tiết 1:
12h30-13h15
-x- -x- -x- Địa lý
T.Mùi
Anh
H.Phúc
Ngữ văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
Tin học
H.An
Ngữ văn
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
Anh
M.Trinh
-x- -x- -x-
Tiết 2:
13h20-14h05
Thể dục
N.Liên
--- --- Toán
K.Vẹn
Công nghệ
D.Hương
Địa lý
T.Mùi
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Dung
Ngữ văn
N.Hân
Tiết 3:
 14h30-15h15
--- Thể dục
N.Liên
--- Lịch sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
Anh
H.Phúc
Ngữ văn
K.Thành
Hóa học
D.Hương
GDCD
Đ.Tuyết
Âm nhạc
T.Hà
Địa lý
T.Mùi
Anh
T.Liên
Tiết 4:
15h20-16h05
-x- -x- -x- Tin học
M.Kiều
NGLL
Đ.Tuyết
Ngữ văn
T.Hà
Địa lý
T.Mùi
Tin học
H.An
Lịch sử
T.Liệu
Thể dục
N.Liên
Toán
N.Dung
Tiết 5:
16h10 - 16h55
-x- -x- -x- Lịch sử
T.Liệu
NGLL
N.Tuyết
Anh
H.Phúc
Địa lý
T.Mùi
Toán
N.Dung
GDCD
Đ.Tuyết
Âm nhạc
T.Hà
-x- -x- -x-
T
h


b

y
Tiết 1:
12h30-13h15
-x- -x- -x- Vật lý
V.Liêm
Ngữ văn
K.Thành
Tin học
M.Kiều
Toán
K.Vẹn
Anh
H.Phúc
Hóa học
N.Nguyện
Toán
N.Vĩnh
Tin học
H.An
-x- -x- -x-
Tiết 2:
 13h20-14h05
-x- -x- -x- Ngữ văn
K.Thành
NGLL
T.Nguyệt
Vật lý
V.Liêm
Hóa học
N.Nguyện
-x- -x- -x-
Tiết 3:
14h30-15h15
-x- -x- -x- Anh
H.Phúc
Tin học
M.Kiều
Sinh học
T.Nguyệt
Ngữ văn
K.Thành
Vật lý
V.Liêm
Tin học
H.An
Hóa học
N.Nguyện
Sinh học
M.Nguyệt
-x- -x- -x-
Tiết 4:
15h20-16h05
-x- -x- -x- Sinh học
T.Nguyệt
Mỹ thuật
Q.Võ
Toán
N.Dung
Sinh học
M.Nguyệt
Toán
N.Vĩnh
-x- -x- -x-
Tiết 5:
16h10 - 16h55
-x- -x- -x- Mỹ thuật
Q.Võ
Anh
H.Phúc
Ngữ văn
K.Thành
Sinh học
T.Nguyệt
Sinh học
M.Nguyệt
Vật lý
V.Liêm
-x- -x- -x-
  Áp dụng từ  07/02/2022

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây