Thời khóa biểu Lớp Học áp dụng từ 05/10/2020

Thứ bảy - 03/10/2020 11:45
Thời khóa biểu Lớp Học áp dụng từ 05/10/2020
Thời khóa biểu buổi Sáng
thcsthanhan.com  
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Liên
C.Nghệ
T.Bình
S.Học
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
M.Kiều
N.Văn
T.Mai
 
07:50 SHCN
N.Liên
V.Lý
T.Lương
C.Nghệ
T.Bình
Toán
N.Tuyết
A.Nhạc
T.Hà
 
09:00 L.Sử
Đ.Tuyết
N.Văn
T.Mai
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
S.Học
M.Nguyệt
 
09:50 GDCD
T.Minh
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Thủy
 
10:40 A.Văn
T.Liên
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
T.Minh
L.Sử
Đ.Tuyết
Toán
N.Tuyết
T.Học
M.Kiều
A.Văn
T.Liên
Đ.Lý
T.Thủy
 
07:50 SHCN
T.Minh
C.Nghệ
T.Bình
GDCD
T.Minh
N.Văn
T.Mai
 
09:00 A.Văn
T.Liên
M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
T.Bình
N.Văn
T.Mai
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
 
09:50 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
T.Lương
S.Học
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
A.Văn
T.Liên
 
10:40 A.Nhạc
T.Hà
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Nguyệt
N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
T.Bình
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
A.Văn
T.Liên
 
07:50 SHCN
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
S.Học
M.Nguyệt
Đ.Lý
T.Thủy
 
09:00 A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
T.Lương
Toán
N.Tuyết
T.Học
M.Kiều
GDCD
T.Minh
N.Văn
T.Mai
 
09:50 A.Văn
T.Liên
C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
Đ.Tuyết
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Tuyết
 
10:40 S.Học
M.Nguyệt
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  6A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
M.Trinh
V.Lý
T.Lương
T.Học
M.Kiều
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Tuyết
 
07:50 SHCN
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
M.Thuật
Q.Võ
 
09:00 S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
T.Bình
A.Văn
M.Trinh
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Thủy
 
09:50 A.Nhạc
T.Hà
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
T.Bình
L.Sử
Đ.Tuyết
GDCD
T.Minh
N.Văn
T.Mai
 
10:40 A.Văn
M.Trinh
--- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
K.Thành
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
Toán
K.Vẹn
GDCD
Đ.Tuyết
T.Học
M.Kiều
 
07:50 SHCN
K.Thành
L.Sử
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
L.Sử
Đ.Tuyết
 
09:00 N.Văn
K.Thành
C.Nghệ
D.Hương
C.Nghệ
D.Hương
N.Văn
K.Thành
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
K.Thành
 
09:50 S.Học
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn
H.Phúc
Toán
K.Vẹn
 
10:40 A.Văn
H.Phúc
--- --- Đ.Lý
T.Liệu
Đ.Lý
T.Liệu
---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
T.Nguyệt
C.Nghệ
D.Hương
C.Nghệ
D.Hương
N.Văn
K.Thành
Toán
K.Vẹn
N.Văn
K.Thành
 
07:50 SHCN
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Liệu
S.Học
T.Nguyệt
 
09:00 A.Văn
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
T.Học
M.Kiều
A.Văn
H.Phúc
L.Sử
Đ.Tuyết
Toán
K.Vẹn
 
09:50 N.Văn
K.Thành
Đ.Lý
T.Liệu
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
 
10:40 L.Sử
Đ.Tuyết
--- --- M.Thuật
Q.Võ
GDCD
Đ.Tuyết
---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
H.Phúc
A.Nhạc
T.Hà
Toán
K.Vẹn
A.Văn
H.Phúc
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
 
07:50 SHCN
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Toán
K.Vẹn
N.Văn
K.Thành
 
09:00 S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
Đ.Tuyết
Đ.Lý
T.Liệu
GDCD
Đ.Tuyết
T.Học
M.Kiều
 
09:50 L.Sử
Đ.Tuyết
C.Nghệ
D.Hương
C.Nghệ
D.Hương
N.Văn
K.Thành
Đ.Lý
T.Liệu
 
10:40 N.Văn
K.Thành
--- --- A.Văn
H.Phúc
---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
D.Hương
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
L.Sử
Đ.Tuyết
A.Văn
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
 
07:50 SHCN
D.Hương
C.Nghệ
D.Hương
Đ.Lý
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
Toán
K.Vẹn
 
09:00 C.Nghệ
D.Hương
V.Lý
V.Liêm
Toán
K.Vẹn
N.Văn
L.Anh
A.Nhạc
T.Hà
 
09:50 A.Văn
H.Phúc
L.Sử
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
M.Kiều
N.Văn
L.Anh
 
10:40 Đ.Lý
T.Liệu
--- --- Toán
K.Vẹn
---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
H.Học
T.Minh
S.Học
M.Nguyệt
 
07:50 SHCN
N.Ánh
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
M.Trinh
GDCD
Đ.Tuyết
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
 
09:00 Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
T.Học
H.An
Đ.Lý
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
 
09:50 A.Văn
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
 
10:40 H.Học
T.Minh
--- M.Thuật
Q.Võ
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
L.Anh
---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
H.An
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
H.An
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Vĩnh
A.Nhạc
T.Hà
 
07:50 SHCN
H.An
Đ.Lý
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
 
09:00 H.Học
T.Minh
L.Sử
T.Liệu
S.Học
M.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
A.Văn
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
 
09:50 L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
 
10:40 Toán
N.Vĩnh
--- GDCD
Đ.Tuyết
H.Học
T.Minh
---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
 
07:50 SHCN
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
S.Học
M.Nguyệt
 
09:00 C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
GDCD
Đ.Tuyết
M.Thuật
Q.Võ
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
 
09:50 Toán
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
T.Liệu
Toán
N.Vĩnh
V.Lý
V.Liêm
A.Nhạc
T.Hà
 
10:40 T.Học
H.An
--- T.Học
H.An
Toán
N.Vĩnh
---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
T.Liên
Toán
N.Dung
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
 
07:50 SHCN
N.Hân
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
V.Lý
V.Liêm
V.Lý
V.Liêm
 
09:00 T.Học
H.An
N.Văn
N.Hân
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Dung
A.Văn
T.Liên
 
09:50 M.Thuật
Q.Võ
H.Học
N.Nguyện
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
 
10:40 N.Văn
N.Hân
--- --- GDCD
Đ.Tuyết
N.Văn
N.Hân
---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
M.Thuật
Q.Võ
N.Văn
N.Hân
Toán
N.Dung
V.Lý
V.Liêm
 
07:50 SHCN
N.Nguyện
N.Văn
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
Toán
N.Dung
A.Văn
T.Liên
A.Văn
T.Liên
 
09:00 H.Học
N.Nguyện
H.Học
N.Nguyện
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
T.Học
H.An
 
09:50 N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
S.Học
T.Nguyệt
C.Nghệ
N.Ánh
 
10:40 S.Học
T.Nguyệt
--- --- Đ.Lý
N.T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  
 
thcsthanhan.com  
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 Chào Cờ
N.Dung
N.Văn
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn
N.Hân
T.Học
H.An
 
07:50 SHCN
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
A.Văn
T.Liên
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
 
09:00 N.Văn
N.Hân
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
Đ.Lý
N.T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
S.Học
T.Nguyệt
 
09:50 Toán
N.Dung
S.Học
T.Nguyệt
Toán
N.Dung
N.Văn
N.Hân
GDCD
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
 
10:40 --- --- A.Văn
T.Liên
---  
  TKB Buổi Sáng - Áp dụng từ 05-10-2020  Thời khóa biểu buổi Chiều
thcsthanhan.com  
  6A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 S.Học
M.Nguyệt
V.Lý
T.Lương
Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
T.Liên
NGLL
N.Liên
 
02:20 N.Văn.
T.Mai
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
T.Liên
 
03:30 T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Mai
SHĐội
T.Nga
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020  
 
thcsthanhan.com  
  6A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 A.Văn.
T.Liên
A.Văn.
T.Liên
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Mai
S.Học
M.Nguyệt
 
02:20 NGLL
T.Minh
SHĐội
T.Nga
Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Tuyết
 
03:30 N.Văn.
T.Mai
V.Lý
T.Lương
N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020  
 
thcsthanhan.com  
  6A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Tuyết
SHĐội
T.Nga
A.Văn.
M.Thành
Toán.
N.Tuyết
 
02:20 A.Văn.
M.Thành
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Mai
V.Lý
T.Lương
 
03:30 S.Học
M.Nguyệt
N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
NGLL
M.Nguyệt
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020   
thcsthanhan.com  
  6A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
T.Mai
N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Tuyết
V.Lý
T.Lương
 
02:20 T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Tuyết
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Mai
S.Học
M.Nguyệt
 
03:30 NGLL
M.Trinh.
A.Văn.
M.Trinh
SHĐội
T.Nga
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
N.Tuyết
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020  
 
thcsthanhan.com  
  7A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 SHĐội
T.Nga
.N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
H.Phúc
.N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
H.Phúc
 
02:20 A.Văn.
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
Toán.
K.Vẹn
Toán.
K.Vẹn
Toán.
K.Vẹn
 
03:30 T.Dục
M.Hoàng
T.Dục
M.Hoàng
L.Sử
Đ.Tuyết
V.Lý
V.Liêm
NGLL
K.Thành
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020  
 
thcsthanhan.com  
  7A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 A.Văn.
H.Phúc
A.Văn.
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
Đ.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
 
02:20 SHĐội
T.Nga
.N.Văn.
T.Hà
T.Dục
M.Hoàng
V.Lý
V.Liêm
A.Văn.
H.Phúc
 
03:30 Toán.
K.Vẹn
NGLL
T.Nguyệt
Toán.
K.Vẹn
Toán.
K.Vẹn
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020   
thcsthanhan.com  
  7A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 T.Dục
M.Hoàng
SHĐội
T.Nga
Toán.
K.Vẹn
Toán.
K.Vẹn
V.Lý
V.Liêm
 
02:20 Toán.
K.Vẹn
NGLL
H.Phúc
A.Văn.
H.Phúc
A.Văn.
H.Phúc
.N.Văn.
T.Hà
 
03:30 A.Văn.
H.Phúc
S.Học
T.Nguyệt
T.Dục
M.Hoàng
L.Sử
Đ.Tuyết
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020  
 
thcsthanhan.com  
  7A4  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 Toán.
K.Vẹn
S.Học
T.Nguyệt
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
H.Phúc
Toán.
K.Vẹn
 
02:20 .N.Văn.
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
L.Sử
Đ.Tuyết
.N.Văn.
L.Anh
V.Lý
V.Liêm
 
03:30 NGLL
D.Hương
A.Văn.
H.Phúc
Toán.
K.Vẹn
SHĐội
T.Nga
A.Văn.
H.Phúc
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020  
 
thcsthanhan.com  
  8A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
N.Vĩnh
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
L.Anh
 
02:20 A.Văn.
M.Trinh
L.Sử
T.Liệu
N.Văn.
L.Anh
SHĐội
T.Nga
T.Dục
M.Hoàng
 
03:30 H.Học
T.Minh
N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
N.Ánh
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020   
thcsthanhan.com  
  8A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 H.Học
T.Minh
L.Sử
T.Liệu
A.Văn.
M.Trinh
A.Văn.
M.Trinh
NGLL
H.An
 
02:20 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
L.Anh
Toán.
N.Vĩnh
Toán.
N.Vĩnh
Toán.
N.Vĩnh
 
03:30 A.Văn.
M.Trinh
SHĐội
T.Nga
N.Văn.
L.Anh
N.Văn.
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020  
 
thcsthanhan.com  
  8A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 N.Văn.
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
NGLL
N.Vĩnh
 
02:20 Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
M.Trinh
A.Văn.
M.Trinh
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
L.Anh
 
03:30 SHĐội
T.Nga
L.Sử
T.Liệu
Toán.
N.Vĩnh
H.Học
N.Nguyện
Toán.
N.Vĩnh
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020  
 
thcsthanhan.com  
  9A1  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 Toán.
N.Dung
Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
T.Dục
N.Liên
SHĐội
T.Nga
 
02:20 N.Văn.
N.Hân
N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
T.Dục
N.Liên
 
03:30 A.Văn.
T.Liên
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
N.Hân
N.Văn.
N.Hân
NGLL
N.Hân
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020   
thcsthanhan.com  
  9A2  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 N.Văn.
N.Hân
N.Văn.
N.Hân
N.Văn.
N.Hân
N.Văn.
N.Hân
H.Học
N.Nguyện
 
02:20 A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Dung
SHĐội
T.Nga
T.Dục
N.Liên
NGLL
N.Nguyện
 
03:30 Toán.
N.Dung
T.Dục
N.Liên
A.Văn.
T.Liên
Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020  
 
thcsthanhan.com  
  9A3  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:30 T.Dục
N.Liên
T.Dục
N.Liên
NGLL
N.Dung
Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
 
02:20 Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
N.Văn.
N.Hân
N.Văn.
N.Hân
SHĐội
T.Nga
 
03:30 N.Văn.
N.Hân
N.Văn.
N.Hân
Toán.
N.Dung
A.Văn.
T.Liên
H.Học
N.Nguyện
 
04:20 --- --- --- --- ---  
  TKB Buổi Chiều - Áp dụng từ 05/10/2020   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây