Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 18/03/2024

Thứ năm - 14/03/2024 08:39
Thời khóa biểu Toàn Trường áp dụng từ 18/03/2024
Thời khóa biểu buổi Sáng
 
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3 9A4
T
h


2
07:00 Chào Cờ
D.Hương
Chào Cờ
M.Hoàng
Chào Cờ
N.Ánh
Chào Cờ
M.Kiều
Chào Cờ
M.Nguyệt
Chào Cờ
T.Tuyết
Chào Cờ
N.Tuyết
Chào Cờ
M.Thành
Chào Cờ
H.An
Chào Cờ
N.Nguyện
Chào Cờ
N.Dung
Chào Cờ
M.Trinh
Chào Cờ
T.Nguyệt
Chào Cờ
V.Tha
07:50 SHCN
D.Hương
SHCN
M.Hoàng
SHCN
N.Ánh
SHCN
M.Kiều
SHCN
M.Nguyệt
SHCN
T.Tuyết
SHCN
N.Tuyết
SHCN
M.Thành
SHCN
H.An
SHCN
N.Nguyện
SHCN
N.Dung
SHCN
M.Trinh
SHCN
T.Nguyệt
SHCN
V.Tha
09:00 KHTN
D.Hương
HĐTN2
M.Hoàng
N.Văn
T.Mai
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Tuyết
KHTN
M.Nguyệt
A.Văn
M.Thành
GDCD
T.Tuyết
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Dung
H.Học
N.Nguyện
Toán
V.Tha
N.Văn
T.Minh
L.Sử
T.Liệu
09:50 N.Văn
T.Mai
KHTN
D.Hương
T.Học
M.Kiều
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Minh
L.Sử
T.Liệu
T.Học
H.An
KHTN
N.Nguyện
A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
10:40 Toán
N.Vĩnh
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
T.Mai
KHTN
M.Nguyệt
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Tuyết
T.Học
H.An
A.Văn
M.Trinh
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Minh
GDCD
T.Tuyết
Toán
V.Tha
T
h


3
07:00 HĐTN2
D.Hương
M.Thuật
Q.Võ
KHTN
V.Liêm
N.Văn
T.Mai
GDĐP.GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Minh
L.Sử
T.Liệu
KHTN
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
HĐTN2
N.Nguyện
N.Văn
L.Anh
Đ.Lý
T.Mùi
C.Nghệ
N.Ánh
S.Học
M.Nguyệt
07:50 Đ.Lý
T.Mùi
KHTN
D.Hương
N.Văn
T.Minh
KHTN
M.Nguyệt
M.Thuật
Q.Võ
A.Nhạc
T.Hà
GDCD
T.Tuyết
KHTN
N.Nguyện
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
09:00 KHTN
D.Hương
N.Văn
T.Mai
HĐTN2
N.Ánh
M.Thuật
Q.Võ
GDCD
T.Tuyết
KHTN
T.Lương
N.Văn
L.Anh
KHTN
T.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Minh
Đ.Lý
T.Mùi
09:50 Đ.Lý
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
KHTN
V.Liêm
KHTN
M.Nguyệt
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Mai
C.Nghệ
N.Ánh
L.Sử
T.Liệu
H.Học
N.Nguyện
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- S.Học
T.Nguyệt
GDCD
T.Tuyết
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
L.Anh
T
h


4
07:00 M.Thuật
Q.Võ
T.Học
M.Kiều
Toán
N.Vĩnh
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Mai
T.Học
H.An
Toán
V.Tha
NGLL
T.Nguyệt
V.Lý
V.Liêm
07:50 N.Văn
T.Mai
Toán
N.Vĩnh
A.Nhạc
T.Hà
HĐTN2
M.Kiều
M.Thuật
Q.Võ
HĐTN3
V.Tha
Toán
N.Tuyết
KHTN
T.Nguyệt
A.Văn
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
09:00 A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Mai
M.Thuật
Q.Võ
T.Học
M.Kiều
HĐTN3
V.Tha
Toán
N.Tuyết
KHTN
T.Lương
KHTN
T.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
N.Dung
A.Văn
M.Trinh
A.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Vĩnh
T.Học
H.An
09:50 T.Học
M.Kiều
HĐTN3
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
Đ.Lý
T.Mùi
M.Thuật
Q.Võ
GDĐP.Nhạc
T.Hà
Toán
V.Tha
S.Học
T.Nguyệt
A.Văn
M.Trinh
V.Lý
V.Liêm
10:40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h


5
07:00 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
T.Mai
A.Nhạc
T.Hà
N.Văn
T.Minh
Toán
N.Tuyết
A.Văn
M.Thành
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
V.Tha
Đ.Lý
T.Mùi
GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
07:50 GDCD
T.Tuyết
HĐTN3
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Tuyết
A.Văn
M.Thành
GDĐP.Nhạc
T.Hà
Toán
N.Dung
N.Văn
T.Minh
09:00 N.Văn
T.Mai
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
GDCD
T.Tuyết
Toán
N.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Minh
L.Sử
T.Liệu
C.Nghệ
N.Ánh
NGLL
N.Dung
A.Văn
M.Trinh
A.Nhạc
T.Hà
Toán
V.Tha
09:50 L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
M.Thành
Toán
N.Dung
A.Văn
M.Trinh
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
L.Anh
C.Nghệ
N.Ánh
Toán
N.Vĩnh
10:40 --- --- --- --- A.Văn
M.Thành
N.Văn
T.Minh
GDCD
T.Tuyết
HĐTN3
N.Dung
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
A.Nhạc
T.Hà
Toán
V.Tha
L.Sử
T.Liệu
A.Văn
H.Phúc
T
h


6
07:00 Toán
N.Vĩnh
KHTN
D.Hương
A.Văn
H.Phúc
N.Văn
T.Mai
A.Văn
M.Thành
GDCD
T.Tuyết
HĐTN3
V.Tha
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
HĐTN3
H.An
Đ.Lý
T.Mùi
N.Văn
T.Minh
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
07:50 N.Văn
T.Mai
KHTN
V.Liêm
A.Văn
H.Phúc
C.Nghệ
D.Hương
GDĐP.GDCD
T.Tuyết
Đ.Lý
T.Mùi
HĐTN2
M.Thành
HĐTN2
H.An
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
H.Học
N.Nguyện
Toán
V.Tha
09:00 HĐTN3
H.Phúc
GDCD
T.Tuyết
N.Văn
T.Mai
KHTN
V.Liêm
N.Văn
T.Minh
C.Nghệ
D.Hương
A.Văn
M.Thành
Đ.Lý
T.Mùi
Toán
V.Tha
KHTN
N.Nguyện
L.Sử
T.Liệu
T.Học
H.An
Toán
N.Vĩnh
N.Văn
L.Anh
09:50 KHTN
D.Hương
A.Văn
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
M.Thành
GDĐP.GDCD
T.Tuyết
L.Sử
T.Liệu
N.Văn
L.Anh
N.Văn
T.Mai
H.Học
N.Nguyện
NGLL
V.Tha
10:40 --- --- --- --- L.Sử
T.Liệu
HĐTN2
T.Tuyết
C.Nghệ
D.Hương
A.Văn
M.Thành
V.Lý
V.Liêm
H.Học
N.Nguyện
N.Văn
T.Minh
A.Văn
H.Phúc
T
h


7
07:00 L.Sử
T.Liệu
A.Nhạc
T.Hà
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
Toán
N.Tuyết
KHTN
M.Nguyệt
Đ.Lý
T.Mùi
KHTN
T.Nguyệt
HĐTN3
H.An
Toán
N.Dung
N.Văn
L.Anh
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Minh
V.Lý
V.Liêm
07:50 A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
KHTN
V.Liêm
Đ.Lý
T.Mùi
HĐTN2
M.Nguyệt
Toán
N.Tuyết
N.Văn
T.Minh
N.Văn
L.Anh
L.Sử
T.Liệu
Toán
N.Dung
NGLL
M.Trinh
T.Học
H.An
A.Nhạc
T.Hà
09:00 Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
Toán
N.Vĩnh
KHTN
V.Liêm
KHTN
M.Nguyệt
N.Văn
T.Minh
Toán
N.Tuyết
N.Văn
L.Anh
GDĐP.Nhạc
T.Hà
A.Văn
M.Trinh
S.Học
T.Nguyệt
L.Sử
T.Liệu
09:50 A.Nhạc
T.Hà
Đ.Lý
T.Mùi
A.Văn
H.Phúc
HĐTN2
N.Tuyết
Toán
N.Dung
KHTN
T.Nguyệt
T.Học
H.An
L.Sử
T.Liệu
V.Lý
V.Liêm
A.Văn
M.Trinh
N.Văn
L.Anh
10:40 Toán
N.Vĩnh
HĐTN3
H.Phúc
Đ.Lý
T.Mùi
L.Sử
T.Liệu
--- --- --- --- --- --- A.Văn
M.Trinh
N.Văn
T.Minh
S.Học
T.Nguyệt
S.Học
M.Nguyệt


Thời khóa biểu buổi Chiều
 
  6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3 9A4
T
h


2
13:30 T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
M.Thành
N.Văn.
T.Hà
Toán.
N.Dung
N.Văn.
L.Anh
KHTN
N.Nguyện
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Minh
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
V.Tha
14:20 N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
KNS
N.Ánh
T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
M.Thành
Toán.
N.Dung
KNS
GAIA
15:20 Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
KNS
N.Ánh
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
M.Thành
N.Văn.
T.Minh
Toán.
N.Tuyết
KNS
N.Nguyện
Toán.
V.Tha
N.Văn.
T.Hà
A.Văn.
M.Trinh
KNS
GAIA
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
L.Anh
T
h


3
13:30 N.Văn.
T.Mai
Toán.
N.Vĩnh
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Dung
HĐTN1
T.Nga1
HĐTN1
T.Nga2
HĐTN1
T.Nga3
M.Thuật
Q.Võ
A.Văn.
M.Thành
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
L.Anh
N.Văn.
T.Minh
T.Dục
N.Liên
A.Văn.
H.Phúc
14:20 Toán.
N.Vĩnh
KHTN
D.Hương
N.Văn.
T.Mai
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
M.Thành
N.Văn.
T.Minh
T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Dung
M.Thuật
Q.Võ
Toán.
V.Tha
KNS
GAIA
15:20 A.Văn.
H.Phúc
KNS
D.Hương
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
T.Mai
N.Văn.
T.Minh
T.Dục
N.Liên
A.Văn.
M.Thành
N.Văn.
L.Anh
T.Dục
M.Hoàng
M.Thuật
Q.Võ
Toán.
N.Dung
A.Văn.
M.Trinh
KNS
GAIA
T
h


4
13:30 T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
H.Phúc
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
M.Thành
T.Dục
N.Liên
T.Học
M.Kiều
HĐTN1
T.Nga1
HĐTN1
T.Nga2
HĐTN1
T.Nga3
N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
T.Minh
Toán.
V.Tha
14:20 KHTN
D.Hương
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
H.Phúc
N.Văn.
T.Minh
T.Học
M.Kiều
A.Văn.
M.Thành
KHTN
T.Nguyệt
Toán.
V.Tha
Toán.
N.Dung
A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
L.Anh
15:20 KNS
D.Hương
N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
H.Phúc
Toán.
N.Dung
T.Học
M.Kiều
N.Văn.
T.Minh
T.Dục
N.Liên
A.Văn.
M.Thành
KHTN
T.Nguyệt
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
V.Tha
T
h


6
13:30 Toán.
N.Vĩnh
C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn.
T.Mai
GDĐP.HĐTN
T.Liệu
Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
M.Thành
KNS
T.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
V.Tha
Toán.
N.Dung
N.Văn.
L.Anh
T.Dục
N.Liên
A.Văn.
M.Trinh
A.Văn.
H.Phúc
14:20 C.Nghệ
N.Ánh
N.Văn.
T.Mai
GDĐP.HĐTN
T.Liệu
A.Văn.
H.Phúc
N.Văn.
T.Minh
KNS
T.Tuyết
Toán.
N.Tuyết
N.Văn.
L.Anh
A.Văn.
M.Thành
KNS
N.Nguyện
Toán.
N.Dung
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
N.Vĩnh
Toán.
V.Tha
15:20 N.Văn.
T.Mai
A.Văn.
H.Phúc
C.Nghệ
N.Ánh
Toán.
N.Dung
KNS
T.Tuyết
Toán.
N.Tuyết
A.Văn.
M.Thành
KNS
N.Nguyện
T.Dục
M.Hoàng
A.Văn.
M.Trinh
Toán.
V.Tha
N.Văn.
T.Minh
T.Dục
N.Liên
T
h


7
13:30 HĐTN1
T.Nga1
HĐTN1
T.Nga2
HĐTN1
T.Nga3
HĐTN1
T.Nga4
T.Dục
N.Liên
Toán.
N.Tuyết
KHTN
M.Nguyệt
A.Văn.
M.Thành
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
T.Hà
Toán.
N.Dung
A.Văn.
M.Trinh
N.Văn.
T.Minh
A.Văn.
H.Phúc
14:20 GDĐP.HĐTN
T.Liệu
Toán.
N.Vĩnh
A.Văn.
H.Phúc
KHTN
V.Liêm
KHTN
M.Nguyệt
A.Văn.
M.Thành
Toán.
N.Tuyết
T.Dục
M.Hoàng
N.Văn.
L.Anh
T.Dục
N.Liên
15:20 A.Văn.
H.Phúc
GDĐP.HĐTN
T.Liệu
KHTN
V.Liêm
T.Dục
M.Hoàng
Toán.
N.Tuyết
KHTN
M.Nguyệt
N.Văn.
T.Hà
Toán.
N.Dung
A.Văn.
M.Thành
A.Văn.
M.Trinh
T.Dục
N.Liên
N.Văn.
T.Minh
Toán.
N.Vĩnh
N.Văn.
L.Anh

Tác giả: THCS Thanh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây