Thông tư chương trình BDTX GV THCS (Phần 2)

Thứ năm - 17/10/2013 09:29
Thông tư chương trình BDTX GV THCS (Phần 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

 

 

 

 

 

THCS

13

Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học

1. Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS

2. Phương pháp và kĩ thuật xác định nhu cầu học tập của học sinh THCS

Sử   dụng   được các   phương pháp và kĩ thuật để xác định nhu cầu học tập của học sinh phục vụ cho lập kế hoạch dạy học

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

THCS

14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp  của  kế  hoạch  dạy  học theo hướng tích hợp

 

 

Xây  dựng  được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

THCS

15

Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

1. Các yếu tố liên quan đến   đối tượng và môi trường dạy học

2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học

3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học

Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện   kế   hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát  hiệu  quả các yếu tố này

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

THCS

16

Hồ sơ dạy học

1. Xây dựng hồ sơ dạy học ở

cấp THCS

2.  Sử  dụng,  bảo  quản  và  bổ

sung hồ sơ dạy học

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học

Xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo  quản  và phục vụ cho dạy học  theo  quy định

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Yêu cầu chuẩn nghề

nghiệp cần bồi dưỡng

 

 

 

Mã mô

đun

 

 

 

Tên và nội dung mô đun

 

 

Mục tiêu bồi dưỡng

 

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Tăng cường năng lực dạy học

 

 

 

 

 

 

THCS

17

Tìm  kiếm,  khai  thác,  xử  lí thông tin phục vụ bài giảng

1. Những thông tin cơ bản phục vụ

bài giảng

2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng

3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ

bài giảng

Sử   dụng   được các  phương pháp,   kĩ   thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

THCS

18

Phương pháp dạy học tích cực

1. Dạy học tích cực

2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

3. Sử dụng các phương pháp, kĩ

thuật dạy học  tích cực

Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các  phương pháp dạy học tích cực

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

THCS

19

Dạy học với công nghệ thông tin

1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Có   biện   pháp để  nâng  cao hiệu   quả   dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

VII. Tăng cường

năng lực sử dụng thiết  bị dạy     học và        ứng dụng

công nghệ

thông tin trong dạy học

 

 

 

 

 

 

 

THCS

20

Sử dụng các thiết bị dạy học

1. Vai trò của thiết bị dạy học trong  đổi  mới  phương  pháp dạy học

2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS

3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học

Sử   dụng   được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS).

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

THCS

21

Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (TBDH)

1. Sự cần thiết phải bảo quản, sửa chữa và sáng tạo TBDH

2.  Bảo  quản  các  TBDH.  Tổ chức cho học  sinh  thực hiện bảo quản thiết bị dạy học

3. Sửa chữa hỏng hóc thông thường

Có kĩ năng bảo quản,  sửa  chữa và sáng tạo thiết bị dạy học.

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Yêu cầu chuẩn nghề

nghiệp cần bồi dưỡng

 

 

 

Mã mô

đun

 

 

 

Tên và nội dung mô đun

 

 

Mục tiêu bồi dưỡng

 

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

 

 

của các TBDH

4. Cải tiến và sáng tạo TBDH

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

22

Sử dụng một số phần mềm dạy học

1. Một số phần mềm dạy học chung và phần mềm dạy học theo môn học

2.  Sử  dụng  hiệu  quả  một  số

phần mềm dạy học

 

 

Sử dụng được một  số  phần mềm dạy học

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả

học tập của học sinh

 

 

 

 

 

 

THCS

23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

1. Vai trò của kiểm tra đánh giá

2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Phân  biệt  và thực hiện được các   phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

THCS

24

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra:  xác  định  mục  tiêu  kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm

2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm  tra  đánh  giá  nâng  cao hiệu quả dạy học

 

 

 

 

Sử   dụng   được các  kĩ  thuật kiểm   tra   đánh giá  trong  dạy học.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

IX. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

THCS

25

Viết sáng kiến kinh nghiệm

(SKKN) trong trường THCS

1. Vai trò của tổng kết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục

2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN

3. Thực hiện viết SKKN

 

 

Viết được một sáng kiến kinh nghiệm  trong dạy học, giáo dục.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

THCS

26

Nghiên cứu khoa học sư phạm

ứng dụng trong trường THCS

1. Vai trò nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2. Xác định đề tài, nội dung

Thực  hiện được một  đề  tài nghiên cứu khoa học  sư  phạm ứng dụng.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

Yêu cầu chuẩn nghề

nghiệp cần bồi dưỡng

 

 

 

Mã mô

đun

 

 

 

Tên và nội dung mô đun

 

 

Mục tiêu bồi dưỡng

 

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

 

 

và phương pháp nghiên cứu

khoa học sư phạm ứng dụng

3. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

27

 

Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

1. Tầm quan trọng của hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng

2. Phương pháp và kĩ năng phổ

biến đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

 

 

Biết hướng dẫn và  phổ  biến khoa  học  sư phạm ứng dụng cho   đồng nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Tăng cường năng lực giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

28

 

Kế hoạch hoạt động giáo dục học   sinh   trong   nhà   trường THCS

1. Vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục

 

 

Lập và tổ chức thực hiện   được kế   hoạch   giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

THCS

29

Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục

1. Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục

2. Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục

Xây dựng và tổ chức được các hoạt động giáo dục phù hợp với đối  tượng  và đặc   điểm   của nhà trường

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

THCS

30

Đánh giá kết quả rèn luyện đạo

đức của học sinh THCS

1. Mục tiêu đánh giá

2. Nguyên tắc đánh giá

3. Nội dung đánh giá

4.  Phương  pháp  và  kĩ  thuật

đánh giá

Nắm vững các nguyên tắc và sử dụng   được   các PP, kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

Yêu cầu chuẩn nghề

nghiệp cần bồi dưỡng

 

 

 

Mã mô

đun

 

 

 

Tên và nội dung mô đun

 

 

Mục tiêu bồi dưỡng

 

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Tăng cường năng lực  làm công  tác giáo viên chủ nhiệm lớp

 

 

 

 

 

 

 

THCS

31

Lập kế hoạch công tác chủ

nhiệm

1. Vị trí, vai trò của giáo viên chủ

nhiệm lớp

2. Mục tiêu, nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS

3. Lập kế hoạch công tác chủ

nhiệm

Có  kĩ  năng  lập kế   hoạch   công tác chủ nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

32

Hoạt động của giáo viên chủ

nhiệm

1. Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS

2. Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS

3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm cấp THCS

 

 

Có kĩ năng   tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

33

Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

1.  Một  số  tình  huống  thường gặp trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

2. Một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

3. Phân tích và giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm ở trường

THCS

 

 

 

 

Có kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm trong công     tác    chủ nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

34

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ

lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS

1. Vai trò, mục tiêu của hoạt động  GDNGLL  ở  trường THCS

2. Nội dung tổ chức hoạt động

GDNGLL ở trường THCS

3.  Phương  pháp  tổ  chức hoạt động  GDNGLL  ở  trường THCS

 

 

 

 

Có kĩ năng tổ chức các   hoạt động  GDNGLL ở trường THCS

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Yêu cầu chuẩn nghề

nghiệp cần

  bồi dưỡng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục

 

 

 

Mã mô

đun

 

 

 

Tên và nội dung mô đun

 

 

Mục tiêu bồi dưỡng

 

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

1. Quan niệm và phân loại kỹ

năng sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục

Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng   sống   qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

36

Giáo dục giá trị sống cho học sinhTHCS

1. Quan niệm về giá trị sống và phân loại giá trị sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh trong giáo dục phổ thông

3.  Nội  dung  giáo  dục  giá  trị

sống cho học sinh

4. Phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

Có kĩ năng tổ chức   giáo   dục giá trị sống cho học sinh qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

THCS

37

Giáo dục vì sự phát triển bền vững (PTBV) ở trường THCS

1. Khái niệm phát triển bền vững; giáo dục vì sự phát triển bền vững

2.  Các  nội  dung  cơ  bản  của giáo dục vì sự phát triển bền vững

3. Thực hiện giáo dục bền vững

ở trường THCS

Mô tả các nội dung của giáo dục vì sự PTBV và con đường thực hiện giáo dục vì sự PTBV ở trường THCS

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

THCS

38

Giáo dục hòa nhập (GDHN)

trong giáo dục THCS

1. Những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập

2. Thực hiện giáo dục hòa nhập trong giáo dục THCS

Phân tích được các khái niệm cơ bản  và  các  yếu tố của GDHN trong giáo dục THCS

 

 

 

 

5

 

 

 

 

10

 

 

 

Yêu cầu chuẩn nghề

nghiệp cần bồi dưỡng

 

 

 

Mã mô

đun

 

 

 

Tên và nội dung mô đun

 

 

Mục tiêu bồi dưỡng

 

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

39

Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

1. Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục của nhà trường THCS

2. Nội dung phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS

3. Một số biện pháp tăng cường sự phối hợp của phụ huynh, cộng  đồng  trong  hoạt  động giáo dục ở trường THCS

Lập được kế hoạch và thực hiện được kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

40

Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

1. Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với các tổ chức xã hội  trong  công  tác  giáo  dục học sinh THCS

2.  Nội  dung  phối  với  các  tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh THCS

3. Một số biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục học sinh THCS

 

 

Có kĩ năng phối hợp với các tổ chức  xã  hội trong giáo dục học sinh THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

THCS

41

Tổ chức các hoạt động tập thể

cho học sinh THCS

1. Vai trò và mục tiêu của các hoạt động tập thể trong giáo dục học sinh THCS

2. Các nội dung hoạt động tập thể  trong hoạt động giáo dục học sinh THCS

3.  Các  phương  pháp  tổ  chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS

Có kĩ năng tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở được hướng dẫn, bổ sung hằng năm.

 

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 1, thường xuyên bổ sung nội dung bồi dưỡng 3.

 

b) Sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 2.

 

2. Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng

 

a) Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học.

 

- Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học;

 

- Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học;

 

- Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học.

 

b) Các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng bồi dưỡng ở từng nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học nhưng không thay đổi tổng số thời gian bồi dưỡng của mỗi giáo viên trong năm học (120 tiết/năm học).

 

c) Căn cứ nội dung bồi dưỡng 3, giáo viên tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân và quy định của sở giáo dục và đào tạo về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong từng năm.

 

3. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của cá nhân giáo viên. Các trường trung học cơ sở là đơn vị nòng cốt trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên của từng trường hoặc cụm trường trung học cơ sở. Các lớp bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ năng cho giáo viên.

 

4. Tài liệu học tập để giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng:

 

a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở của

Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

c) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ

Giáo dục và Đào tạo;

 

d) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của sở

giáo dục và đào tạo, của các đề tài, dự án;

 

đ) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ

Giáo dục và Đào tạo.

 

5. Việc đánh giá thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở của các địa phương và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trung học cơ sở được thực hiện hằng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

Tác giả: Trần Duy Linh

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây