Thông tư chương trình BDTX GV THCS (Phần 1)

Thứ năm - 17/10/2013 09:26
Thông tư chương trình BDTX GV THCS (Phần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  31/2011/TT-BGDĐT


CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội,  ngày 08  tháng 8  năm 2011

 

THÔNG TƯ

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ

Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ vào Biên bản họp thẩm định ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Hội

đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ

sở;


Theo đề  nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2011.

Những quy định trái với Thông tư này bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ

sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở tham gia thực hiện

đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- VP Chính phủ;

- Hội đồng quốc gia Giáo dục;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;

- Công báo;

- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Như Điều 3;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ PC.


KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT- BGDĐT

ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. MỤC ĐÍCH

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên trung học cơ sở với yêu cầu phát triển giáo dục trung học cơ sở và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở áp dụng cho tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạy trung học cơ sở trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Khối kiến thức bắt buộc

a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp trung học cơ sở áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng

1): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung

bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở.

b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển

giáo dục trung học cơ sở theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục trung học cơ sở của địa phương, thực  hiện  chương trình,  sách  giáo  khoa, kiến  thức  giáo  dục  địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.

2. Khối kiến thức tự chọn

Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở như sau:

 

Yêu cầu chuẩn nghề

nghiệp cần bồi dưỡng

 

 

 

Mã mô

đun

 

 

 

Tên và nội dung mô đun

 

 

Mục tiêu bồi dưỡng

 

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

 

 

 

 

 

THCS

1

Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở (THCS)

1. Khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi học sinh THCS

2. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS

Phân tích được các  đặc  điểm tâm sinh lí của học sinh THCS để  vận  dụng trong giảng dạy, giáo  dục  học sinh

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

THCS

2

Hoạt động học tập của học sinh

THCS

1. Hoạt động học tập

2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS

Phân tích được các  đặc  điểm hoạt   động   học tập của học sinh THCS

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

THCS

3

Giáo dục học sinh THCS cá biệt

1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt

2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt

3. Phương pháp đánh giá kết quả

rèn luyện của HS cá biệt

Sử   dụng   được các   phương pháp dạy học, giáo  dục  học sinh THCS cá biệt

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường

giáo     dục và  xây dựng môi trường học tập

 

 

 

 

 

 

THCS

4

Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS

1.  Tìm  hiểu  môi  trường  giáo dục THCS

2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi  trường giáo dục đến việc học tập, rèn luyện của học sinh THCS

Sử   dụng   được các   phương pháp và kĩ thuật để thu thập, xử lí

 

trường giáo dục

THCS

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

THCS

5

Môi  trường  học  tập  của  học sinh THCS

1. Các loại môi trường học tập

2. Ảnh hưởng của môi trường học tập đến hoạt động học tập của học sinh THCS

Phân tích   được ảnh hưởng của môi trường học tập tới hoạt động học tập của học sinh THCS

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

THCS

6

Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

1.Tạo dựng môi trường học tập

2. Cập nhật và sử dụng thông tin về môi trường giáo dục vào quá trình dạy học và giáo dục học sinh

Sử   dụng   được các   biện   pháp xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 
 
 

Yêu cầu chuẩn nghề

nghiệp cần bồi dưỡng

 

 

 

Mã mô

đun

 

 

 

Tên và nội dung mô đun

 

 

Mục tiêu bồi dưỡng

 

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên

 

 

 

THCS

7

Hướng  dẫn,  tư  vấn  cho  học

sinh THCS

1. Quan niệm về hướng dẫn, tư

vấn cho học sinh

2. Các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư

vấn cho học sinh THCS

Phân   tích   được nội dung các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

THCS

8

Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

1. Phương pháp hướng dẫn, tư vấn

2. Những kỹ thuật cơ bản trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh

3. Yêu cầu đối với giáo viên THCS trong vai trò người hướng dẫn, tư vấn cho học sinh

Thực  hiện được các   phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

THCS

9

Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

1. Phát triển nghề nghiệp giáo

viên

2. Nội dung và phương pháp hướng   dẫn,   tư   vấn   đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên

Có khả năng hướng   dẫn    tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong quá trình giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

10

 

Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS

1. Khái niệm về rào cản

2. Các loại rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS

3. Nguyên nhân hình thành rào cản, ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh

4.  Một  số  phương  pháp,  kĩ

thuật phát hiện rào cản

 

 

Hiểu về rào cản và   ảnh   hưởng của rào cản tới kết quả  học tập của học sinh.

Có kĩ năng phát hiện   được   các rào cản đối với học sinh trong quá  trình     học tập

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

THCS

11

Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS

1. Quan niệm về chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong trường THCS

2. Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS

Thực hành được các biện pháp giúp đỡ học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu  số  thực hiện   mục   tiêu dạy học

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

Yêu cầu chuẩn nghề

nghiệp cần bồi dưỡng

 

 

 

Mã mô

đun

 

 

 

Tên và nội dung mô đun

 

 

Mục tiêu bồi dưỡng

 

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

THCS

12

Khắc  phục  trạng  thái  tâm  lí căng thẳng trong học tập cho học sinh THCS

1. Trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS

2. Phương pháp hỗ trợ tâm lí cho  học  sinh  vượt  qua  các trạng thái căng thẳng

Có kĩ năng giúp học   sinh   vượt qua  các trạng thái căng thẳng trong học tập

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

Tác giả: Trần Duy Linh

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây