Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)
CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 7A3
Tiết 24 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân
xâm lược Nguyên (1285).
1, Âm Mưu Xâm Lược Cham-pa Và Đại Việt Của Nhà Nguyên.
Nhà Nguyên được thành lập như thế nào?
- Năm 1279 vua Mông Cổ lập ra nhà Nguyên
Sau khi được thành lập nhà nguyên có âm mưu gì?
- Chuẩn bị xâm lược Cham Pa và Đại Việt để mở rộng phạm vi thống trị xuống phía nam
- Năm 1279 vua Mông Cổ lập ra nhà Nguyên
- Năm 1283 hơn 1 vạn quân Nguyên xâm lược Cham Pa nhưng thất bại.
Âm mưu của chúng có thực hiện được không?
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
1/ Âm mưu xâm lược Cham - Pa và Đại Việt của nhà Nguyên.
- Chuẩn bị xâm lược Cham Pa và Đại Việt để mở rộng phạm vi thống trị xuống phía nam.
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân
xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược Cham - Pa và Đại Việt của nhà Nguyên.
2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
Nêu các sự kiện thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm kháng chiến của nhà Trần?
THẢO LUẬN NHÓM
- Năm 1282 triệu tập hội nghị quân sự ở bến Bình Than.
Nêu các sự kiện thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm kháng chiến của nhà Trần?
THẢO LUẬN NHÓM
- Năm 1282 triệu tập hội nghị quân sự ở bến Bình Than.
Nêu các sự kiện thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm kháng chiến của nhà Trần?
THẢO LUẬN NHÓM
- Trần Quốc Tuấn soạn "Hịch tướng sĩ".
Hưng đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1230 - 1300)
"Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù, dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác ta gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng...”
- Năm 1282 triệu tập hội nghị quân sự ở bến Bình Than.
Nêu các sự kiện thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm kháng chiến của nhà Trần?
THẢO LUẬN NHÓM
- Trần Quốc Tuấn soạn "Hịch tướng sĩ".
- Đầu năm 1285 mở hội nghị Diên Hồng.
Hội nghị Diên Hồng (1285)
Quân dân nhà Trần đồng lòng đánh giặc
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1.Âm mưu xâm lược Cham-Pa và Đại Việt của nhà Nguyên.
2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến.
3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.
a) Diễn biến:
Quân Trần chặn đánh
Quân Trần
rút lui bảo toàn lực lượng
Quân Trần tấn công
Quân Nguyên tiến đánh
Quân Nguyên rút lui và thoát chạy
CHÚ GIẢI
THĂNG LONG
cham-pa
--
Van Kiếp
THỜI TRẦN
Chương Dương
Tây Kết
THIÊN TRƯỜNG
Hàm Tử
-
--
Thu Vật
NGHỆ AN
THANH HOÁ
LẠNG CHÂU--
--
Phù Ninh
-
--
---
--
Quân Trần chặn đánh
--
---
Quân Trần
rút lui bảo toàn lực lượng
Quân Trần tấn công
Quân Nguyên tiến đánh
Quân Nguyên rút lui và thoát chạy
CHÚ GIẢI
THĂNG LONG
cham-pa
--
Van Kiếp
THỜI TRẦN
Chương Dương
Tây Kết
THIÊN TRƯỜNG
Hàm Tử
-
Thu Vật
NGHỆ AN
THANH HOÁ
LẠNG CHÂU
---
--
--
-
Phù Ninh
-
-
--
--
Quân Trần chặn đánh
--
---
Quân Trần
rút lui bảo toàn lực lượng
Quân Trần tấn công
Quân Nguyên tiến đánh
Quân Nguyên rút lui và thoát chạy
CHÚ GIẢI
THĂNG LONG
cham-pa
--
Van Kiếp
THỜI TRẦN
Chương Dương
Tây Kết
THIÊN TRƯỜNG
Hàm Tử
-
Thu Vật
NGHỆ AN
THANH HOÁ
LẠNG CHÂU
---
0
--
--
-
Phù Ninh
-
-
---
--
- Trước thế giặc mạnh ta rút về Vạn Kiếp, Thăng Long, Thiên Trường.
- Cuối tháng 1 năm 1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy xâm lược nước ta.
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1.Âm mưu xâm lược Cham-Pa và Đại Việt của nhà Nguyên.
2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến.
3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.
Nhà Nguyên đã xâm lược nước ta như thế nào?
Trước thế giặc mạnh ta đối phó bằng cách nào?
- Giặc rút về Thăng Long nhưng gặp nhiều khó khăn.
- Ta tổ chức phản công ở Tây kết, Hàm Tử, Chương Dương, giải phóng Thăng Long.
a) Diễn biến:
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1.Âm mưu xâm lược Cham-Pa và Đại Việt của nhà Nguyên .
2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến.
a, Diễn biến
b) Kết quả

- 50 Vạn quân Nguyên bị đánh tan tành.
- Cuộc kháng chiến lần thứ hai kết thúc thắng lợi.
3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.
Thoát Hoan chui vào ống đồng
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1.Âm mưu xâm lược Cham-Pa và Đại Việt của nhà Nguyên.
2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến.
Nêu cách đánh giặc của ta trong lần thứ hai?
- Địch mạnh thì ta rút, địch yếu thì ta phản công.
- Thực hiện kế sách "Vườn không, nhà trống".
3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.
"Chương Dương cướp giáo giặc
Hàm Tử bắt quân thù
Thái bình nên gắng sức
Non nước ấy ngàn thu"
TRẦN
QUANG
KHẢI
Hàng ngang số 6 gồm 9 ô chữ :
Tên tướng giặc nào đã phải chui vào ống đồng chạy về nước?
Hàng ngang số 2 gồm 11 ô chữ :
Nơi nhà Trần đã lui quân về sau khi rút khỏi Thăng Long?
Hàng ngang số 8 gồm 8 ô chữ:
đây là hội nghị các bô lão do nhà Trần tổ chức?
Hàng ngang số 4 gồm 5 ô chữ:
Nơi nhà Trần đã phản công và giành được thắng lợi lớn?
Hàng ngang số 5 gồm 7 ô chữ :
Binh sĩ thời Trần thích vào cánh tay chữ gỡ ?
Hàng ngang số 3 gồm 12 ô chữ:
Tên người anh hùng nhỏ tuổi đã bóp nát quả cam?
Hàng ngang số 1 gồm 9 ô chữ:
đây là nơi nhà Trần đã tổ chức cuộc tập trận và duyệt binh lớn?
Trò chơi ô chữ
Đ Ô N G B Ộ Đ Ầ U
T H I Ê N T R Ư Ờ N G
T R Ầ N Q U Ố C T O Ả N
H À M T Ử
S Á T T H Á T
T H O Á T H O A N
T O A Đ Ô
D I Ê N H Ồ N G
Hàng ngang số 7 gồm 5 ô chữ:
Tên tướng giặc bị quân ta chém đầu ?
1
2
3
4
5
6
7
8
GIỜ HỌC KẾT THÚC, KÍNH CHÀO CÁC THẦY ,CÔ GIÁO
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Trần Duy Linh
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Lịch sử 7
Gửi lên:
20/03/2014 15:17
Cập nhật:
20/03/2014 15:17
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
2.60 KB
Xem:
1659
Tải về:
219
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây