Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP

KIỂM TRA BÀI CŨ
KHÔNG KTBC

Điều 70:
Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO(T1).
BÀI 16.TIẾT 28
I. Thông tin, sự kiện
II. Nội dung bài học
1. Khái niệm
a. Tín ngưỡng
b. Tôn giáo
c. Mê tín dị đoan
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.(T1).
Bài 16
T28
I. Thông tin, sự kiện (SGK trang 51, 52)
Tình hình tôn giáo ở Việt Nam
THẢO LUẬN NHÓM

Câu 1. Tình hình tôn giáo ở địa phương? (Nhóm 1)
Câu 2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam? (Nhóm 2)
Câu 3. Nêu những mặt tích cực của tôn giáo nước ta? (Nhóm 3)
Câu 4. Nêu những mặt tiêu cực của tôn giáo nước ta? (Nhóm 4)
(3 phút)
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.T1
Bài 16
T28
Câu 1. Tình hình tôn giáo ở địa phương?
I. Thông tin, sự kiện (SGK trang 51, 52)
NHÓM 1
Có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Tôn giáo: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Cao Đài,…
+ Theo nhiều tín ngưỡng: thờ bà Chúa Xứ, Bà Cậu, thờ Ông Nam Hải (Cá Ông); thờ cúng tại các miếu, lăng,…
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.T1
Bài 16
T28
Câu 2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam như thế nào?
I. Thông tin, sự kiện (SGK trang 51, 52)
- Số tín đồ của các tôn giáo chiếm khoảng ¼ dân số cả nước.
- Việt Nam là nước có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo.
- Gồm: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Tin Lành, đạo Hồi,…
- Với khoảng 80 % dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo.
NHÓM 2

Những mặt tích cực của tôn giáo nước ta

- Đại đa số đồng bào các tôn giáo là người lao động.
- Có tinh thần yêu nước, cộng đồng.
- Góp nhiều công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Thực hiện tốt chính sách pháp luật.
Câu 3. Nêu những mặt tích cực của tôn giáo nước ta?
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.T1
Bài 16
T28
I. Thông tin, sự kiện (SGK trang 51,52)
NHÓM 3

Những mặt tiêu cực của tôn giáo nước ta
- Một số do trình độ văn hoá thấp nên còn mê tín và lạc hậu, dễ bị kích động và lợi dụng vào mục đích xấu.
- Hành nghề mê tín, hoạt động trái pháp luật, gây hậu quả xấu.
Câu 4. Nêu những mặt tiêu cực của tôn giáo nước ta?
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.T1
Bài 16
T28
I. Thông tin, sự kiện (SGK trang 51,52)
NHÓM 4
“ Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.”
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.T1
Bài 16
T28
Là lòng tin vào một cái gì đó thần bí. (ví dụ: thần linh, thượng đế, Chúa trời…)
I. Thông tin, sự kiện
II. Nội dung bài học
1. Khái niệm
a. Tín ngưỡng:
Theo em tín ngưỡng là gì?
Cho ví dụ?
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.T1
Bài 16
T28
I. Thông tin, sự kiện
II. Nội dung bài học
1. Khái niệm
a. Tín ngưỡng:
Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy. (ví dụ: đạo Phật, đạo Thiên Chúa…)
b. Tôn giáo:
Theo em tôn giáo là gì?
HÌNH ẢNH VỀ MỘT SỐ TÔN GIÁO
ĐẠO PHẬT
HÌNH ẢNH VỀ MỘT SỐ TÔN GIÁO
ĐẠO THIÊN CHÚA
HÌNH ẢNH VỀ MỘT SỐ TÔN GIÁO
ĐẠO CAO ĐÀI
HÌNH ẢNH VỀ MỘT SỐ TÔN GIÁO
Tổ đình Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh An Giang
Huỳnh Phú Sổ
ĐẠO HÒA HẢO
HÌNH ẢNH VỀ MỘT SỐ TÔN GIÁO
Kinh côran
ĐẠO HỒI
Giữa tín ngưỡng và tôn giáo có những điểm giống và khác nhau như thế nào?
Bài 16
T28
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.T1
Giống nhau:
Tin vào thần linh
Khác nhau:

Tôn giáo có hệ thống tổ chức, có giáo lý và những hình thức lễ nghi để sùng bái.
I. Thông tin, sự kiện
II. Nội dung bài học
1. Khái niệm
b. Tôn giáo:
a. Tín ngưỡng:
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.T1
Bài 16
T28
Các nhận xét sau là đúng hay sai?
Người theo tôn giáo là người có tín ngưỡng.
a. Đúng b. Sai

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.T1
Bài 16
T28
Tình huống
Gia đình ông Tùng có người bệnh nặng nhưng ông không đưa người bệnh đến bệnh viện mà mời thầy cúng đến nhà cho bệnh nhân uống “thuốc thánh”, thực chất là tàn nhang.
- Việc làm của ông Tùng có phải là tín ngưỡng không?
Việc làm của ông có phải là lễ nghi của tôn giáo không?
Vì sao ông lại làm như vậy?
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.T1
Bài 16
T28
I. Thông tin, sự kiện
II. Nội dung bài học
1. Khái niệm
a. Tín ngưỡng:
b. Tôn giáo:
Là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn đến hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
c. Mê tín dị đoan:
Theo em thế nào là mê tín dị đoan? Ví dụ?
Mê tín dị đoan có lợi hay có hại? Vì sao?
Mê tín dị đoan có hại vì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian, tài sản,…
Phải đấu tranh chống mê tín dị đoan.
Ví dụ: bói toán, lên đồng, chữa bệnh bằng phú phép…
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.T1
Bài 16
T28
Giống nhau:
Đều thể hiện lòng tin vào một lực lượng thần bí
Khác nhau:


Tín ngưỡng, tôn giáo
Mê tín dị đoan
Lòng tin phù hợp với lẽ tự nhiên, hướng vào điều thiện, điều tốt lành,…
Tin một cách mù quáng, thái quá, nhảm nhí, mang tính tiêu cực, đem lại hậu quả xấu
BÀI TẬP
X
X
X
X
X
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO.T1
Bài 16
T28

Tín ngưỡng
Tôn giáo
Mê tín dị đoan
Là lòng tin của con người vào một cái gì đó thần bí.
Ví dụ: thần linh, thượng đế, Chúa trời,…
Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, có giáo lí và những hình thức lễ nghi.
Ví dụ: đạo Phật, đạo Thiên Chúa,…
Là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên, gây hậu quả xấu.
Ví dụ: bói toán, lên đồng, chữa bệnh bằng phú phép,…

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
- Học thuộc các khái niệm:
+ Tín ngưỡng
+ Tôn giáo
+ Mê tín dị đoan
- Xem tiếp phần bài học còn lại và bài tập.
Chân thành cảm ơn quý thầy cô đã đến dự giờ thăm lớp!
1
2
3
5
4
6
7
Trò chơi ô chữ
c
n
t
S
i
a
Q
g
u

c
Ê
N
Y
n
i
h
T
a
ú
h

ư
t
u

l
P
á
h
P
n

ư
g
n
í
i
g
ế
h
t
ù
h
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Trần Duy Linh
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
GDCD - GDNGLL 7
Gửi lên:
20/03/2014 21:07
Cập nhật:
20/03/2014 21:07
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
2.20 KB
Xem:
1229
Tải về:
231
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây