Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
Về dự giờ Địa lí lớp 8
Trường THCS THANH AN
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
Câu hỏi: D?c di?m c?a ngu?n ti nguyn khống s?n nu?c ta?
Kiểm tra bài cũ
Traû lôøi: Nöôùc ta coù nguoàn khoaùng saûn phong phuù, ña daïng phaàn lôùn caùc khoaùng saûn coù tröõ löôïng vöøa vaø nhoû. Moät soá coù tröõ löôïng lôùn nhö :than ñaù, daàu moû, khí ñoát….

Câu hỏi: Cần khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản như thế nào cho có hiệu quả?

Traû lôøi: Khai thaùc vaø söû duïng caùc loaïi khoaùng saûn caàn thöïc hieân toát luaät khoaùng saûn ñeå khai thaùc hôïp lí, söû duïng tieát kieäm vaø coù hieäu quaû nguoàn taøi nguyeân khoaùng saûn
Tiết 32
Bài 27: THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
(Phần hành chính và khoáng sản)
1. Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam (hình 23.2 SGK),

a/ Hãy xác định vị trí của tỉnh, thành phố em đang sống?
Bình Dương
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
Dựa vào bản đồ sau, hãy cho biết Bình Dương tiếp giáp với những tỉnh, thành phố nào?

Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
Phía Bắc giáp với : Bình Phước
Phía Đông giáp với : Đồng Nai
Phía Tây giáp với : Tây Ninh
Phía Nam và Tây Nam giáp với :TP. Hồ Chí Minh

Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
b/ Dựa vào bảng 23.2 SGK và bản đồ, hãy xác định vị trí, tọa độ các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta ?
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
Lũng Cú-Đồng Văn,Hà Giang 23°23’B, 105°20’ Đ
Đất Mũi-Ngọc Hiển, Cà Mau 834`B, 10440` D
Sín Thầu-
MườngNhé
Điện Biên
22°22’B
102°09’Đ
Vạn Thạnh-Vạn Ninh
Khánh Hòa 1240`B
10924` D
b/ Dựa vào bảng 23.2 SGK và bản đồ, hãy xác định vị trí, tọa độ các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta ?
CỰC BẮC: Núi Rồng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Vĩ độ : 23023’B – Kinh độ : 105020’ Đ
Điểm cực Bắc với lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi Rồng
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
Điểm cực Bắc với lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi Rồng
Đây là hình ảnh cột cờ ở cực Bắc đã được sửa lại vào năm 2010
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
CỰC NAM: xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Vĩ độ : 8034’B – Kinh độ 104040’ Đ
Điểm cực Nam là đất Mũi với rừng ngập mặn xanh tốt
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
CỰC ĐÔNG: xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà
Vĩ độ : 12040’B – Kinh độ : 109024’ Đ
Điểm cực đông là mũi Đôi, bán đảo Hòn Gốm che chắn cho vịnh Vân Phong, nơi có phong cảnh biển vào loại đẹp nhất trong cả nước
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
CỰC TÂY: xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Vĩ độ : 22022’BB – Kinh độ : 102009’ Đ
Đây là ngã ba biên giới Việt – Trung – Lào, nơi một tiếng gà gáy cả ba nước đều nghe
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
Hướng dẫn HS sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam (hình 23.2) và bảng 23.1 SGK trang 83

Chú ý thống nhất theo bản đồ mới

Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
c/ Lập bảng thống kê các tỉnh, thành phố theo mẫu sau.
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
c/ Lập bảng thống kê các tỉnh, thành phố theo mẫu sau.
Hướng dẫn: HS sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam (hình 23.2) và bảng 23.1 SGK trang 83

Chia lớp làm 5 nhóm
Nhóm 1: Từ tỉnh số 1 – 12.
Nhóm 2: Từ tỉnh số 13 – 24.
Nhóm 3: Từ tỉnh số 25 – 36.
Nhóm 4: Từ tỉnh số 37 – 48.
Nhóm 5: Từ tỉnh số 49 – 63.

Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)

Quảng Ninh
Hải Phòng
Thái bình
Nam Định
Ninh Bình
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tỉnh
Quảng Bình
Quảng Trị
Thừa Thiên – Huế
Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Bình Định
Phú Yên
Khánh Hòa
Ninh Thuận
Bình Thuận
Bà Rịa – Vũng Tàu
TP. Hồ Chí Minh
Tiền Giang
Bến Tre
Trà Vinh
Sóc Trăng
Bạc Liêu
Cà Mau
Kiên Giang
Cả nước có bao nhiêu tỉnh, thành phố ? Có bao nhiêu tỉnh, thành phố nằm ở ven biển ?
Nằm ở ven biển thì có những thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình phát triển kinh tế ?
Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố.
Có 28 tỉnh, thành phố giáp biển
Thuận lợi :
Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản.
Phát triển giao thông vận tải
Du lịch
-Khai thác khoáng sản…
Khó khăn :
Thiên tai: bão, triều cường, xâm nhập mặn…
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
2/ Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam (SGK) và bản đồ treo tường, vẽ lại các kí hiệu 10 loại khoáng sản chính, sau đó tìm trên bản đồ nơi phân bố chính của từng loại khoáng sản và ghi vào bảng thống kê theo mẫu đã cho ở SGK
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
Bài 2. Dựa vào BĐ khoáng sản treo tường và lược đồ H.26.1 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:
?
T
Al
Thềm lục địa phía nam
Thềm lục địa phía nam
Tây Nguyên, Cao Bằng
Các vùng đồng bằng và thềm lục địa nước ta là nơi hình thành của những khoáng sản chủ yếu nào?
Dầu mỏ, khí đốt

Giàn khoan khai thác dầu
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
C?NG C?
Nước ta có những tỉnh nào vừa giáp biển vừa giáp nước láng giềng? (Kể thứ tự từ bắc vào nam)
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Bình
Quảng Trị
Thừa Thiên- Huế
Quảng Nam
Kiên Giang
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
HU?NG D?N H?C T?P ? NH
Xem lại nội dung bài thực hành
Xem lại nội dung các bài đã học từ HKII để tiết sau ôn tập
Trình bày đặc điểm dân cư xã hội, kinh tế của khu vực Đông Nam Á
Tìm hiểu các nước ASEAN
Trình bày đặc điểm của vị trí giới hạn lãnh thổ nước ta và nêu ý nghĩa của nó
Nêu tóm tắt lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam
Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
Tiết 32. Bài 27: THỰC HÀNH: Đọc bản đồ Việt Nam
(Phần hành chính và khoáng sản)
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH!
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
GV thực hiện: NGUYỄN VĂN THÔNG
Trường THCS THANH AN

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Trần Duy Linh
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Địa lý 8
Gửi lên:
10/03/2014 14:27
Cập nhật:
10/03/2014 14:27
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
15.70 KB
Xem:
3747
Tải về:
178
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây