Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
KIỂM TRA BÀI CŨ

Em hãy cho biết đặc điểm nổi bật của môi trường hoang mạc ?
* Đặc điểm môi trường hoang mạc:
- Khí hậu hết sức khô hạn, khắc nghiệt (Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn…)
- Thiếu nước  động, thực vật nghèo nàn - Dân cư: tập trung tại các èc đảo.
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
Tiết 23 bài 20:
1, HOẠT ĐỘNG KINH TÕ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
- Kể tên những hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc.
Chăn nuôi du mục
Trồng trọt
Vận chuyển hàng hóa xuyên qua hoang mạc
QUAN SÁT CÁC ẢNH DƯỚI ĐÂY:
- Trong các hoạt động kinh tế trên thì hoạt động nào là chủ yếu?
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
- Chăn nuôi du mục: vật nuôi chính là dê, cừu, lạc đà…
Cho biết thế nào là chăn nuôi du mục? Vật nuôi chính ở hoang mạc là gì?
1, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
Các vật nuôi phổ biến là :dê,cừu, lạc đà,lừa,ngựa.. vừa thích nghi với khí hậu khô hạn vừa cho thịt, sữa, da..rất cần cho cuộc sống người dân trong hoang mạc
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
QUAN SÁT CÁC ẢNH DƯỚI ĐÂY:

- Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc là chăn nuôi du mục: họ nuôi dê, cừu, lạc đà …
1, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

- Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc là chăn nuôi du mục: họ nuôi dê, cừu, lạc đà …
Hoạt động trồng trọt trên hoang mạc ở Baranh.
Vưuờn ưuơm trên hoang mạc Cata
Trồng rau trên hoang mạc
Nguồn nưuớc hiếm hoi trên các ốc đảo
Cho biết hoạt động trồng trọt được tiến hành ở đâu? Những cây trồng chủ yếu là gì?
Nguồn nước tưới cho cây trồng được lấy từ đâu?
Nước tưới cho cây trồng là nguồn nước ngầm
1, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

- Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc là chăn nuôi du mục: họ nuôi dê, cừu, lạc đà …
-Trång trät: trong c¸c èc ®¶o, c©y trång chÝnh lµ chµ lµ, cam chanh,lóa m¹ch,rau ®Ëu
Với tính chất khô hạn của khí hậu hoang mạc nên chỉ có thể trồng trọt được trong các ốc đảo .
Tại sao lại trồng trọt được trong các ốc đảo?
1, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

- Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc là chăn nuôi du mục: họ nuôi dê, cừu, lạc đà …
- Trồng trọt: trong các ốc đảo, cây trồng chính là chà là, cam, chanh, lúa mạch, rau, đậu…
Hàng hóa được vận chuyển qua hoang mạc bằng phương tiện gì?
Việc vận chuyển hàng hóa qua hoang mạc có ý nghĩa như thế nào?
1, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

- Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc là chăn nuôi du mục: họ nuôi dê, cừu, lạc đà …
- Trồng trọt: trong các ốc đảo, cây trồng chính là chà là, cam, chanh, lúa mạch, rau, đậu…
- Buôn bán: dùng lạc đà vận chuyển hàng hóa xuyên các hoang mạc
Quan sát các hình bên
Phân tích vai trò của kỹ thuật khoan sâu trong việc làm biến đổi bộ mặt của hoang mạc
Tiến bộ kĩ thuật khoan sâu
(Khoan sâu
vào lòng đất)
PHÁT HIỆN:
Mỏ dầu khí lớn vµ c¸c má khoáng sản
Các túi nước ngầm
Con người khai thác
làm biến đổi
bộ mặt hoang mạc
1, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
b. Hoạt động kinh tế hiện đại
Khai thác dầu ở Angiêri
Khai thác dầu ở Arập Xê-út
Khai thác dầu trên hoang mạc


1, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
b. Hoạt động kinh tế hiện đại
- Khai th¸c n­ưíc ngÇm
-Khai th¸c dÇu má vµ c¸c kho¸ng s¶n kh¸c
Kim tự tháp (Ai cập)
Đoàn khách du lịch trên sa mạc
Khai thác điện từ năng lượng Mặt Trời
Sa mạc trắng Farafra (Ai Cập)
Quan sát những hình trên cho biết ở hoang mạc còn có thể phát triển những ngành kinh tế nào nữa?
1. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
b. Hoạt động kinh tế hiện đại
- Khai th¸c nước ngÇm
-Khai th¸c dÇu má vµ c¸c kho¸ng s¶n kh¸c
1, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
b. Hoạt động kinh tế hiện đại
- Khai th¸c nước ngÇm
-Khai th¸c dÇu má vµ c¸c kho¸ng s¶n kh¸c
- Sự phát triển du lịch cũng đem lại nguồn lợi lớn cho người dân ở hoang mạc
Một khu rừng đang bị hoang mạc hóa ở Địa Trung Hải
Một vùng đất ở rìa hoang mạc Sha-ha-ra bị cát lấn
Quan sát những hình trên hãy:
Nhận xét về sự thay đổi diện tích hoang mạc trên thế giới.
Bão cát tấn công thành phố
Rừng Amazon bị tàn phá
1. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
b. Hoạt động kinh tế hiện đại
2. HOANG MẠC ĐANG
NGÀY CÀNG MỞ RỘNG
Nguyên nhân của sự thay đổi đó?
Đất ngày càng bị hoang mạc hoá
Nạn cát lấn ở các hoang mạc
Hệ thống tưới nước tự động cải tạo hoang mạc thành đồng ruộng (Li-bi)
Khu rừng chống nạn cát bay từ hoang mạc (Tây Bắc Trung Quốc)
Quan sát các hình bên


Nêu một số biện pháp nhằm hạn chế sự phát triển của hoang mạc ?
1. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
b. Hoạt động kinh tế hiện đại
2. HOANG MẠC ĐANG
NGÀY CÀNG MỞ RỘNG
+ Nguyên nhân
-Cỏt l?n
- Bi?n d?ng c?a khớ h?u ton c?u
- Tỏc d?ng c?a con ngu?i dó lm cho di?n tớch hoang m?c ngy cng m? r?ng.
Dù điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhung cuư dân ở hoang mạc vẫn biết sống hoà hợp với thiên nhiên
Làng mạc tập trung khá đông ở hoang mạc
Nh?ng bông hoa trên hoang mạc ở ý
Hoang mạc Gôbi
1. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
a. Hoạt động kinh tế cổ truyền
Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
b. Hoạt động kinh tế hiện đại
2. HOANG MẠC ĐANG
NGÀY CÀNG MỞ RỘNG
+ Nguyªn nh©n:
-Cát lấn
- Biến động của khí hậu toàn cầu
- Tác động của con người đã làm cho diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng.
+ Biện pháp:
- Khai th¸c n­ưíc ngÇm
- Trồng rừng để ngăn hoang mạc mở rộng.
Biện pháp hạn chế sự phát triển của hoang mạc
2. Nguyên nhân nào khiến quá trình hoang mạc hóa diễn ra nhanh nhất?

Tác động của con người
a
d

Sai roài!
?
Đúng rồi!
b

Sai roài!
c
?
Sai rồi!
Mùa khô kéo dài

Biến động khí hậu

Do cát lấn


3. B? m?t hoang m?c ngy nay dó khỏc xua nh? s? ti?n b? c?a:

Ki thu?t tr?ng r?ng trn ct

a
d

Sai roài!

Ñuùng roài!
b

Sai roài!
c

Sai roài!
Ki thu?t khoan su

Hoạt động du lịch

Phuong php lm mua nhn t?o-Làm bài tập 1,2 trang 66
-Làm bài tập trong tập bản đồ và trong vở bài tập
-Học thuộc bài
-Đọc trưuớc bài 25 . Th? gi?i r?ng l?n v da d?ng
HưUớng dẫn về nhà
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT MÔN ĐỊA LÍ
Bài học kết thúc.
Xin cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Trần Duy Linh
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Địa lý 7
Gửi lên:
20/03/2014 15:44
Cập nhật:
20/03/2014 15:44
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
6.10 KB
Xem:
1208
Tải về:
158
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây