Đề thi HK2_2011-2012 khối 6

PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG THI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
Họ và tên:……………………… Môn: Tiếng Anh 6
Lớp: 6………… Thời gian làm bài: 60 phút
(Không kể thời gian phát đề)
(Đề thi chính thức)
ĐỀ A
I. Pronunciation (1pt)
1- Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest (0.5pt) (Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại)
1. A. pastime B. orange C. matter D. apple
2. A. citadel B. coffee D. carrot D. camera
2- Choose a word in each line that has different stress pattern (0.5pt): (Chọn từ có dấu nhấn âm khác các từ còn lại)
1. A. weather B. season C. summer D. vacation
2. A. pagoda B. tomato C. chocolate D. banana
II. Choose the correct answer to complete each of the following sentences (3pts): (Chọn phương án đúng để hoàn thành mỗi câu sau)
1. We_______going_______ the Ngoc Son Temple tomorrow.
A. is/visit B. are/to visit C. am/to visit D. are/visiting
2. There is_______ beef in the refrigerator.
A. some B. an C. a D. any
3. He_______goes fishing in the winter. It is too cold.
A. always B. usually C. often D. never
4. Could I have a_______of cooking oil, please?
A. glass B. box C. bottle D. packet
5. Tokyo is _______ than Mexico City.
A. small B. smaller C. the smallest D. very small
6. _____________________ - I’m hungry and thirsty.
A. How are you feeling? C. How do you feel?
B. How old are you? D. What are you doing?
7. _______ sport does he play? - Volley ball.
A. Which B. Where C. When D. How
8. Bruce is from Australia. He speaks _______.
A. Japanese B. Chinese C. English D. French
9. It is very cool_______the fall.
A. on B. in C. to D. at
10. What about_______to school by bus?
A. go B. to go C. going D. goes
11. The Great Wall of China is the world’s longest_______.
A. building B. river C. tower D. structure
12. My mother_______ in the kitchen now.
A. is cooking B. cooks C. cook D. to cook
III. Reading (3.5pts)
1. Read the passage carefully and fill in each gap with the correct word from the box (2pts) (đọc kĩ bài đoạn văn sau và điền vào khoảng trống với các từ cho sẵn)
Always
camp
food
mountains
cold

Warm
walking
with
drinks
stove

Minh likes (1) _______. On the weekend, he often goes walking in the (2)_______. He usually goes (3)_______ two friends. Minh and his friends (4)_______wear strong boos and (5)_______ clothes. They always takes (6)_______ and water and camping (7)_______. Sometimes, they (8)_______ overnight.
Answers:
1……… 2……… 3……… 4………
5……… 6……… 7……… 8………

2. Read the passage carefully and answer the following questions (1.5pts) (Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi)
Laura is from Canada. She is Canadian. She speaks English and French, but she doesn’t speak Vietnamese. She is on vacation in Vietnam. Now she is in Hanoi. She is travelling by bus and visiting a lot of places. Next week she is going to visit Hue. She is going to see the citadel in Hue.
Questions:
1. Where is Laura from?

2. Does she speak Vietnamese?

3. What is she going to do in Hue?

IV. Writing (2.5pts)
1. Match the questions in column A with the answers in column B (1pt) (Nối các câu hỏi ở cột A với các câu trả lời tương ứng ở cột B)
A
B
ANSWER

1. Which sports do you play?
a. She likes warm weather.
1………

2. Does he play soccer in his free time?
b. Once a week
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Đề thi HK2_2011-2012 khối 6
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Đặng Minh Thành
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tiếng Anh 6
Gửi lên:
06/04/2013 09:34
Cập nhật:
06/04/2013 09:34
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
39.00 KB
Xem:
1157
Tải về:
587
  Tải về
Từ site THCS Thanh An:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây