Đề thi tiếng Anh khối 6 HK1 2011-2012

PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG THI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012
Họ và tên:.................................... Môn: Tiếng Anh 6
Lớp 6:................. Thời gian làm bài: 60 phút
(không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 21/12/2011
ĐỀ B ĐỀ THI GỒM CÓ 2 TRANG
I. Pronunciation (1pt)
A- Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest: (0.5 pt)
(Chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác với các từ còn lại)
1. A. what B. where C. who D. when
2. A. museum B. music C. student D. drugstore
B- Choose the word in each line that different stress pattern: (0.5 pt)
(Chọn từ có có dấu nhấn âm khác với các từ còn lại)
1. A. police B. bookstore C. breakfast D. routine
2. A. restaurant B. apartment C. vegetable D. hospital
II. Choose the correct answer to complete each of the following sentences (3pts)
(Chọn phương án đúng để hoàn thành mỗi câu sau)
1. They play soccer in the __________ every Sunday.
A. museum B. stadium C. temple D. restaurant
2. My house is __________ the movie theater.
A. near to B. between C. next to D. in fron
3. On weekdays, Bill __________ up at six then he __________ a shower.
A. goes/takes B. gets/takes C. goes/does D. gets/does
4. What do we have today?
A. We have English and geography.
B. We have math on Monday.
C. We have classes from 7.00 to 11.30.
D. We have literature and history on Friday.
5. __________ does he go to school? - By bike.
A. When B. What C. Which D. How
6. Are there __________ beautiful flowers in the garden?
A. some B. any C. a D. an
7. What is Tom doing? - He __________ soccer.
A. is playing B. play C. plays D. are playing
8. He goes to school at __________.
A. fifteen seven B. a quarter to seven C. fifteen and seven D. a quarter seven
9. In the __________, there is a drugstore and a factory.
A. house B. yard C. neighborhood D. garden
10. How __________ are you? - Twelve.
A. long B. old C. tall D. fine
11. This is my sister. __________ name’s Lan.
A. Your B. Her C. His D. My
12. Mr. Hung and I __________ farmers. We work on the farm.
A. are B. is C. am D. be
III. Reading (3.5 pts)
A- Read the passage carefully and answer the following questions (2 pts)
(Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi)
Viet and Nam live in an old house in Hai Phong. It has two bedrooms, a living room, a dining room and a kitchen. There is a bathroom. It is opposite the kitchen. They also have a garden. There are a lot of flowers and trees. They love their house very much.
Questions:
1. Where do Viet and Nam live?

2. How many bedrooms are there in their house?

3. What is opposite the kitchen?

4. Do they love their house?

B- Read the passage carefully and fill in each gap with the correct word (1.5 pts)
(Đọc kỹ đoạn văn sau và điền vào mỗi khoảng trống với một từ đúng)
finish home grade dressed
gets has start teeth

Nga is a student. She is in (1) _______ 6. Every day, she (2) _______ up at half past five. She brushes her (3) _______, washes her face and gets dressed. Then she eats a big breakfast and she goes to school at half past six. Classes (4) _______ at seven and finish at half past eleven. Today, she (5) _______ math and history. After school, she goes (6) _______ and has lunch at twelve.
Answers:
1.................. 2.................. 3..................
4.................. 5.................. 6..................
IV. Writing (2.5
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Đề thi tiếng Anh khối 6 HK1 2011-2012
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Đặng Minh Thành
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tiếng Anh 6
Gửi lên:
28/11/2012 08:30
Cập nhật:
28/11/2012 08:30
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
36.00 KB
Xem:
1264
Tải về:
548
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây